English
Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Τελωνείων Λογότυπο Τμήματος Τελωνείων
Φόντο Εικόνας

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Ειδική Αναζήτηση             
ΕκτύπωσηΕκτύπωση
English
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Παλαιά / Ιστορικά οχήματα

1. Ορισμός
«Παλαιό όχημα» σημαίνει μηχανοκίνητο όχημα, οι προδιαγραφές του οποίου συνάδουν με εκείνες που καθορίζει ο Διεθνής Τεχνικός Κώδικας. Ο ορισμός αυτός δίνεται από τον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο του 1972 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί.

Σημειώνεται ότι από την 1/1/2010, ο Διεθνής Τεχνικός Κώδικας έχει τροποποιηθεί έτσι ώστε η ηλικία των παλαιών/ιστορικών οχημάτων είναι τα 30 χρόνια, για να τύχουν έκδοσης Πιστοποιητικού Αυθεντικότητας/Παλαιότητας

2. Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία/Θέση σε ανάλωση
Προκειμένου να καταβληθούν οι δασμοί και/ή φόροι θα πρέπει να συμπληρωθεί και κατατεθεί στο Τελωνείο διασάφηση εισαγωγής (Ε.Δ.Ε.) μαζί με πιστοποιητικό αυθεντικότητας ιστορικού (παλαιού) αυτοκινήτου που εκδίδεται από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της Διεθνούς Ομοσπονδίας Παλαιού Οχήματος (FIVA).

Για να υπολογισθούν οι δασμοφορολογικές υποχρεώσεις θα πρέπει να κατατεθούν στο Τελωνείο τα πιο κάτω έγγραφα:

 • τιμολόγιο αγοράς, (αν αγοράσθηκε με σκοπό την εισαγωγή/μεταφορά του στη Δημοκρατία)·
 • αποδεικτικά στοιχεία του ναύλου και ασφάλισης·
 • πιστοποιητικό εγγραφής·
 • οποιοδήποτε άλλο σχετικό με καταβληθέντα έξοδα που έχουν σχέση με την εισαγωγή του υπό εκτίμηση οχήματος.

Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει τιμολόγιο αγοράς (π.χ. όταν πρόκειται για προσωπικό όχημα) η αξία του οχήματος θα εκτιμηθεί από το Τελωνείο, αφού ληφθούν υπόψη η μάρκα, η ηλικία, το μοντέλο, η κατάσταση και γενικά οι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή του.

Το Ε.Δ.Ε. μπορεί να συμπληρωθεί και υποβληθεί από τον εισαγωγέα ή εκτελωνιστή.

3. Εισαγωγικοί δασμοί και φόροι κατανάλωσης
Τα οχήματα γενικά, περιλαμβανομένων και των «παλαιών», που εισάγονται από τρίτες χώρες (εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) επιβαρύνονται με εισαγωγικό δασμό και ΦΠΑ προς 10% και 19% αντίστοιχα.

Μεταχειρισμένα οχήματα που μεταφέρονται στη Δημοκρατία από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και φέρουν πινακίδες κανονικής εγγραφής άλλου κράτους μέλους της ΕΕ επιβαρύνονται με φόρο κατανάλωσης μόνο.

Τα «παλαιά» οχήματα, σύμφωνα με τον περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμο αρ. 91(Ι) του 2004, τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης και επιβαρύνονται με συντελεστή Φόρων Κατανάλωσης προς 15% κατ΄αξίαν (ad valorem), ανεξάρτητα από τη χώρα εισαγωγής ή μεταφοράς τους στη Δημοκρατία.

4. Τελωνειακή αξία
Η τελωνειακή αξία προσδιορίζεται με βάση τη Συμφωνία για την Εφαρμογή του Άρθρου 7 της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994, όπως αυτή έχει ενσωματωθεί στον Κοινοτικό Τελωνειακό Κώδικα, Καν. 2913/92 και τις Εφαρμοστικές Διατάξεις του, Καν. 2454/93. Συγκεκριμένα η τελωνειακή αξία θα καθοριστεί με βάση την τιμή αγοράς (συναλλακτική αξία), αφού προστεθούν τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης μέχρι το σημείο εισόδου στη Δημοκρατία.

5. Τεχνικά χαρακτηριστικά
Όλα τα «παλαιά» οχήματα πρέπει να συνάδουν με τους περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμούς. Τα «παλαιά» αυτοκίνητα πρέπει να βρίσκονται σε καλή και λειτουργήσιμη κατάσταση και οι προδιαγραφές τους θα πρέπει να ανταποκρίνονται σύμφωνα με το Διεθνή Τεχνικό Κώδικα. Δεν επιτρέπονται αναπαλαιώσεις που επιφέρουν αλλαγή ή μετατροπές στο αρχικό αμάξωμα.

Επανασυναρμολογημένα και/ή συναρμολογημένα οχήματα γνωστά ως «Kit cars» ή «replicas» (αντίγραφα) δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως «παλαιά».

Οι πιο κάτω χαλαρώσεις παραχωρούνται στα «παλαιά» οχήματα:

 • δίνεται εξαίρεση από την υποχρέωση συμμόρφωσης με την Οδηγία 96/69/EEC της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή EURO II εκπομπές καυσαερίων, καθότι αυτά τα οχήματα δεν μπορούν να συμμορφωθούν με τις προδιαγραφές αυτές·
 • παραχωρούνται χαλαρώσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές, εφόσον τα «παλαιά» οχήματα δεν μπορούν να προσαρμοσθούν πλήρως με αυτές τις προδιαγραφές και νοουμένου ότι δεν επηρεάζουν την ασφάλεια του οχήματος, θα εξετάζονται για κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Ο εισαγωγέας «παλαιού» οχήματος, αποστέλλει αίτηση για έγκριση «παλαιού» οχήματος μέσω του Συνδέσμου Φίλων Ιστορικού Αυτοκινήτου. Τα πιο κάτω έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση:
 • τιμολόγιο αγοράς (όπου υπάρχει)∙
 • φορτωτικά έγγραφα∙
 • πιστοποιητικό ή τίτλος εγγραφής∙
 • τεχνική προδιαγραφή του οχήματος∙
 • βεβαίωση από αρμόδια αρχή της ημερομηνίας κατασκευής, αν αυτή δεν αναφέρεται στον τίτλο εγγραφής.

Μετά από την τελική έγκριση εκδίδεται πιστοποιητικό αυθεντικότητας με το οποίο ο εισαγωγέας/ιδιοκτήτης προχωρεί στην εγγραφή του οχήματος.

6. Εγγραφή
Για την εγγραφή «παλαιού» οχήματος υποβάλλονται στην αρμοδία αρχή, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων – Τμήμα Οδικών Μεταφορών τα πιο κάτω έγγραφα:

 • αίτηση εγγραφής και έκδοσης άδειας κυκλοφορίας μηχανοκινήτου οχήματος∙
 • τίτλος εγγραφής από τη χώρα που είναι εγγεγραμμένο το όχημα·
 • Τελ. 72Α (τελωνειακό έντυπο)·
 • πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης·
 • πιστοποιητικό από το Σύνδεσμο Φίλων Ιστορικού αυτοκινήτου για την αυθεντικότητα του παλαιού οχήματος.

Με την αποδοχή και έγκριση της αίτησης για την εγγραφή «παλαιού» οχήματος θα παραχωρηθούν ειδικά νούμερα.

Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας.

7. Τέλη εγγραφής και κυκλοφορίας
Για πληροφορίες σχετικά με θέματα εγγραφής και κυκλοφορίας μπορείτε να αποταθείτε στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ως η αρμοδία αρχή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση roadtransport@rtd.mcw.gov.cy

8. Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την εκτίμηση της τελωνειακής αξίας και τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις μπορείτε να γράψετε στο Τμήμα Τελωνείων στη διεύθυνση:


  Διευθυντή,
  Τμήμα Τελωνείων,
  Γωνία Μιχαλάκη Καραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου, Λευκωσία.
  Ταχυδρομική διεύθυνση:
  Αρχιτελωνείο
  1440 Λευκωσία.

  Αρ. φαξ: (+357) 22302031
  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: headquarters@customs.mof.gov.cy


Προφορικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Τομέα Αξιών του Αρχιτελωνείου στα τηλέφωνα (+357) 22601746 και 22601748.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα θέματα εγγραφής μπορείτε να πάρετε από την ιστοσελίδα www.mcw.gov.cy/rtd του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων – Τμήμα Οδικών Μεταφορών ή τηλεφωνώντας στο τηλέφωνο: (+357) 22807188 ή αποστέλλοντας ηλ. μήνυμα στο ηλ. ταχυδρομείο: roadtransport@rtd.mcw.gov.cy
No documents found


Κάντε κλικ εδώ: Αρχή σελίδας

© 2006 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Τελωνείων
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου