ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Πληροφορίες για επιβολή φορολογίας


Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών

Ποια εισοδήματα υπάγονται σε ΦΟΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ στην Κύπρο ;

Εξαιρουμένων ορισμένων περιπτώσεων, ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών επιβάλλεται, με βάση τους περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμους 1980-2002, σε κεφαλαιουχικά κέρδη που προκύπτουν μετά την 1/1/1980, από τη διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στην Κύπρο ή μετοχών εταιρείας που βρίσκεται στην Κύπρο και έχει ακίνητη ιδιοκτησία.

Οι πίνακες πληρθωρισμού βρίσκονται στο μέρος "Στοιχεία Ετήσιες Εκθέσεις και Στατιστικά Στοιχεία - Πίνακας αξιών πληθωρισμού ".
No documents found
Πίσω