Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Οικονομικών

Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών


Διευθύντρια & Έφορος Ασφαλίσεων: κα Βικτώρια Νάταρ

Αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών (Υπηρεσία) είναι η παρακολούθηση της λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με βάση τους περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και ΄Αλλων Συναφών Θεμάτων Νόμους του 2002 εώς 2013 και των σχετικών Κανονισμών του 2002 εως 2009. Οι εν λόγω Νόμοι και οι εν λόγω Κανονισμοί ρυθμίζουν την άσκηση των ασφαλιστικών εργασιών και καθορίζουν τον τρόπο παρακολούθησης και εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, η Υπηρεσία αξιολογεί αιτήσεις για παροχή άδειας ασφαλιστικής επιχείρησης, αναλύει και εξετάζει τους λογαριασμούς των επιχειρήσεων για διακρίβωση της φερεγγυότητας και της ικανότητάς τους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, επιβλέπει τις επενδύσεις τους και γενικά παρακολουθεί ότι οι επιχειρήσεις λειτουργούν πάνω σε υγιείς ασφαλιστικές αρχές. Εξετάζει, επίσης, αιτήσεις και προβαίνει στην εγγραφή των διαμεσολαβητών στην ασφάλιση, δηλαδή των ασφαλιστικών πρακτόρων, μεσιτών ασφαλίσεων, ασφαλιστικών μεσαζόντων, ασφαλιστικών συμβούλων και συνδεδεμένων ασφαλιστικών συμβούλων.

Η αρμοδιότητα εφαρμογής του πιο πάνω Νόμου ανατίθεται στον ΄Εφορο Ασφαλίσεων ο οποίος είναι δημόσιος υπάλληλος και διορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ιδίου Νόμου, από το Υπουργικό Συμβούλιο. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να διορίσει ακόμη δύο δημόσιους υπαλλήλους ως Βοηθούς Εφόρους Ασφαλίσεων.


Σελίδα Επικοινωνίας

Αρμόδιος Λειτουργός για εγγραφή ασφαλιστικών διαμεσολαβητών ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σε σχέση με την διαμεσολάβηση είναι ο κ. Κώστας Αγαθαγγέλου , τηλ. 22602963, φαξ: 22302938, e-mail: insurance@mof.gov.cy.

Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μπορείτε να αποτείνεστε στα τηλ. 22602990, φαξ: 22302938, e-mail: insurance@mof.gov.cy.Υποβολή Λογαριασμών • Ο περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμος
 • Ο περί της Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμος
 • Ο περί των Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλισης Ευθύνης έναντι τρίτου) Νόμος
 • Οδηγίες της Εφόρου Ασφαλίσεων σχετικά με την εξέταση αιτιάσεων
 • Οδηγίες της Εφόρου Ασφαλίσεων προς τις Ασφαλιστικές Εταιρείες και τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές του κλάδου ζωής για την παρεμπόδιση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
 • Οδηγίες Εφόρου Ασφαλίσεων για Προετοιμασία για την εφαρμογή της Φερεγγυότητας ΙΙ
 • Οδηγία της ΕΕ για τη Φερεγγυότητα ΙΙ (2009/138/ΕΚ)
 • Όροι προς το Δημόσιο Συμφέρον
 • Κατάλογος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
 • Μητρώα Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών - Φυσικά Πρόσωπα
 • Μητρώα Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών - Νομικά Πρόσωπα
 • Report on insurance in Cyprus
 • Πίνακας Επενδύσεων
 • Ετήσιοι Λογαριασμοί 2013
 • Έντυπα
 • Σελίδα Επικοινωνίας


 • Νέα Έκδοση Κρατικών Ομολόγων

  Μνημόνιο Συναντίληψης Μάρτιος 2014

  Αποκρατικοποιήσεις

  Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

  Εκστρατεία πρόληψης πυρκαγιών

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Δημόσιες Συμβάσεις /e-procurement

  RSS Feeds

  Κάν΄το ηλεκτρονικά

  Ενημέρωσέ με

  Κρατικό Λαχείο