Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Οικονομικών

Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών


Έφορος Ασφαλίσεων: κα Βικτώρια Νάταρ

Ο Έφορος Ασφαλίσεων είναι η αρμόδια εποπτική αρχή του ασφαλιστικού τομέα στην Κυπριακή Δημοκρατία και ασκεί όλες τις εξουσίες που του παρέχονται από τον περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2016 [Νόμος 38(Ι) 2016] και από τους σχετικούς Κανονισμούς, με σκοπό την προστασία των αντισυμβαλλομένων και των δικαιούχων ασφαλίσματος.

Η εν λόγω νομοθεσία ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν την ανάληψη, άσκηση και εποπτεία ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εργασιών και την ανάληψη, άσκηση και εποπτεία εργασιών διαμεσολάβησης και άλλα συναφή θέματα.

Ο Έφορος Ασφαλίσεων προίσταται της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών (η Υπηρεσία) η οποία ενεργεί σε κάθε περίπτωση εξ'ονόματος και κατ'εντολή του Εφόρου Ασφαλίσεων.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η Υπηρεσία αξιολογεί αιτήσεις για παροχή άδειας άσκησης ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών εργασιών σε ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, εξετάζει και αναλύει λογαριασμούς και το σύστημα διακυβέρνησης των εν λόγω επιχειρήσεων για διακρίβωση της φερεγγυότητας τους και της ικανότητας τους να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους και γενικά παρακολουθεί κατά πόσο οι εν λόγω επιχειρήσεις ασκούν τις εργασίες τους πάνω σε υγιείς ασφαλιστικές αρχές.

Επίσης, η Υπηρεσία εξετάζει αιτήσεις ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για παροχή σε αυτούς άδειας άσκησης εργασιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και προβαίνει στην εγγραφή τους στα σχετικά Μητρώα της Υπηρεσίας, τα οποία είναι: Μητρώο ασφαλιστικών πρακτόρων, Μητρώο μεσιτών ασφαλίσεων, Μητρώο ασφαλιστικών μεσαζόντων, Μητρώο ασφαλιστικών συμβούλων και Μητρώο συνδεδεμένων ασφαλιστικών συμβούλων.
 • Στόχοι, γενικές αρχές και βασικές λειτουργίες της Εποπτείας και Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης

 • Νομοθεσίες

 • Οδηγίες Εφόρου Ασφαλίσεων

 • Εγκύκλιοι Εφόρου Ασφαλίσεων

 • Οδηγίες της EIOPA για χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων

 • Όροι προς το Δημόσιο Συμφέρον

 • Εκδόσεις

 • Εποπτευόμενοι

 • Τύποι/ Αιτήσεις

 • Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων

 • Σελίδα Επικοινωνίας

 • Υποβολή Quantitative Reporting Templates (QRTs) από Ασφαλιστικές/Αντασφαλιστικές Επιχειρήσεις • Νέα Έκδοση Κρατικών Ομολόγων

  Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων

  Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ανάπτυξης

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Δημόσιες Συμβάσεις /e-procurement

  Κρατικό Λαχείο

  RSS Feeds

  Ενημέρωσέ με

  Η Ευρώπη σου

  Περί Κύπρου / Aspects of Cyprus

  Εκστρατεία πρόληψης πυρκαγιών