Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Οικονομικών

Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών


Διευθύντρια & Έφορος Ασφαλίσεων: κα Βικτώρια Νάταρ

Αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών (Υπηρεσία) είναι η παρακολούθηση της λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με βάση τους περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και ΄Αλλων Συναφών Θεμάτων Νόμους του 2002 εώς 2013 και των σχετικών Κανονισμών του 2002 εως 2009. Οι εν λόγω Νόμοι και οι εν λόγω Κανονισμοί ρυθμίζουν την άσκηση των ασφαλιστικών εργασιών και καθορίζουν τον τρόπο παρακολούθησης και εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, η Υπηρεσία αξιολογεί αιτήσεις για παροχή άδειας ασφαλιστικής επιχείρησης, αναλύει και εξετάζει τους λογαριασμούς των επιχειρήσεων για διακρίβωση της φερεγγυότητας και της ικανότητάς τους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, επιβλέπει τις επενδύσεις τους και γενικά παρακολουθεί ότι οι επιχειρήσεις λειτουργούν πάνω σε υγιείς ασφαλιστικές αρχές. Εξετάζει, επίσης, αιτήσεις και προβαίνει στην εγγραφή των διαμεσολαβητών στην ασφάλιση, δηλαδή των ασφαλιστικών πρακτόρων, μεσιτών ασφαλίσεων, ασφαλιστικών μεσαζόντων, ασφαλιστικών συμβούλων και συνδεδεμένων ασφαλιστικών συμβούλων.

Η αρμοδιότητα εφαρμογής του πιο πάνω Νόμου ανατίθεται στον ΄Εφορο Ασφαλίσεων ο οποίος είναι δημόσιος υπάλληλος και διορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ιδίου Νόμου, από το Υπουργικό Συμβούλιο. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να διορίσει ακόμη δύο δημόσιους υπαλλήλους ως Βοηθούς Εφόρους Ασφαλίσεων.


Υποβολή Λογαριασμών
 • Νομοθεσίες

 • Οδηγίες της Εφόρου Ασφαλίσεων

 • Οδηγίες της ΕΕ

 • Κατευθυντήριες Γραμμές EIOPA

 • Εποπτευόμενοι

 • Δημοσιοποιήσεις

 • Υποβολή Πληροφοριών

 • Έντυπα

 • Σελίδα Επικοινωνίας • Νέα Έκδοση Κρατικών Ομολόγων

  Μνημόνιο Συναντίληψης

  Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων

  Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

  Στρατηγικός Προγραμματισμός και Προϋπολογισμός Δραστηριοτήτων

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Δημόσιες Συμβάσεις /e-procurement

  Κρατικό Λαχείο

  RSS Feeds

  Ενημέρωσέ με

  Η Ευρώπη σου

  Περί Κύπρου / Aspects of Cyprus

  Εκστρατεία πρόληψης πυρκαγιών