Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)


Καλωσορίσατε στον ιστότοπο της «Εσωτερικής Αγοράς Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία». Μέσω του ιστότοπου αυτού, οι υφιστάμενοι υπάλληλοι (μόνιμοι και εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου) μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μετακίνηση/ απόσπαση σε άλλες Υπηρεσίες για κάλυψη των αναγκών που δημοσιεύονται σε αυτόν.

Η δημιουργία του ιστότοπου βασίζεται στην σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 14.01.2015 (Εγκύκλιος αρ. 1515, ημερ. 24.03.2015), με την οποία αποφασίστηκε η εγκαθίδρυση μηχανισμού εσωτερικής αγοράς εργασίας. Με την εγκαθίδρυση του μηχανισμού αυτού προωθείται η δημιουργία του απαιτούμενου περιβάλλοντος, στο οποίο οι διάφορες Υπηρεσίες θα ανταγωνίζονται τόσο για την προσέλκυση, όσο και για την διατήρηση ποιοτικά καλού προσωπικού, και οι υπάλληλοι θα ανταγωνίζονται για μετακίνηση/ απόσπαση σε άλλες Υπηρεσίες, για εκτέλεση καθηκόντων τα οποία τους ενδιαφέρουν. Ταυτόχρονα, απαμβλύνονται τα προβλήματα που σχετίζονται με την ελλιπή πρόσβαση των ιδίων των υπαλλήλων σε ευκαιρίες για μετακίνηση/ απόσπαση για εκτέλεση άλλων καθηκόντων.


13/03/2018 - Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από μόνιμο προσωπικό των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου για απόσπαση στη Δημόσια Υπηρεσία, για απασχόληση στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 6/4/2018)

07/03/2018 - Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Απασχόληση στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ), (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30.3.2018)

26/02/2018 - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από μόνιμο προσωπικό του Δημοσίου Τομέα/των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου για απόσπαση και απασχόληση στην Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς Κύπρου (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 16/03/2018)

14/02/2018 - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από μόνιμο προσωπικό του Δημοσίου Toμέα/των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου για απόσπαση και απασχόληση στο Χρηματιστήριο Αξίων Κύπρου (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 28/02/2018)

13/02/2018 - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από μόνιμο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας και Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου για απόσπαση, στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 7/3/2018)

09/02/2018 - Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από προσωπικό των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου, για απασχόληση στον Κλάδο Χωροταξίας και Βιομηχανικών Περιοχών – Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας – Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 2 Μαρτίου, 2018)

06/02/2018 - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος από προσωπικό των Οργανισμών Δημοσίου Δίκαιου για απόσπαση στη Δημόσια Υπηρεσία, για απασχόληση στον Έφορο Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 27/2/2018)

23/01/2018 - Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας και Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου, για απόσπαση και απασχόληση στη Διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Διοίκησης και Διεύθυνση Στρατηγικής, Συντονισμού και Επικοινωνίας, (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 9 Φεβρουαρίου, 2018)


 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 21/04/2018 03:17:55 PM
 

© 2010 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού