Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους

Συνήθεις Ερωτήσεις
1. Από τι αποτελείται ο καινούριος δανεισμός κάθε έτους;

2. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ δημοσιονομικού ελλείμματος και δημόσιου χρέους;

3. Ποια είναι η σύνθεση του χρέους;

4. Υπάρχει διαχρονικά αύξηση ή μείωση του δημόσιου χρέους;

6. Πως μπορεί κάποιος ενδιαφερόμενος επενδυτής να αγοράσει Γραμμάτια Δημοσίου;

8. Ποια είναι η φορολογική μεταχείριση των κερδών από τόκους κυβερνητικών τίτλων;

9. Ποιο είναι το επιτόκιο των Πιστοποιητικών Αποταμιεύσεως;

10. Ποιος είναι ο τρόπος υπολογισμού της απόδοσης στα Γραμμάτια Δημοσίου και Χρεόγραφα Αναπτύξεως;

11. Ποιος είναι ο τρόπος υπολογισμού του τόκου των Χρεογράφων Αναπτύξεως;

12. Υπάρχει κάποιο σύστημα ειδοποίησης για τα νέα περί δανεισμού;


1. Από τι αποτελείται ο καινούριος δανεισμός κάθε έτους;

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες του κράτους αποτελούνται από δύο κυρίως στοιχεία: (α) την αποπληρωμή παλαιότερου χρέους και (β) τη χρηματοδότηση του δημοσιονομικού ελλείμματος, το οποίο συνήθως, αλλά όχι πάντοτε, υπάρχει. Στατιστικώς, οι αποπληρωμές χρέους αποτελούν το μεγαλύτερο μερίδιο των χρηματοδοτικών αναγκών, και είναι συχνά υπερδιπλάσιες των αναγκών του ελλείμματος. Παρόλα αυτά, οι αποπληρωμές χρέους είναι γνωστές στην αρχή κάθε έτους (σταθερός παράγοντας), ενώ το δημοσιονομικό έλλειμμα είναι ο κυμαινόμενος παράγοντας, αφού εξαρτάται από την πορεία των εσόδων και εξόδων του κράτους αλλά και την κατάσταση (ύφεση, ανάκαμψη κλπ) της οικονομίας στο σύνολό της. Συνεπώς, ακόμη και με ισοσκελισμένο δημοσιονομικό ισοζύγιο ή πλεόνασμα συνήθως χρειάζεται καινούριος δανεισμός κάθε έτος για αποπληρωμή των παλαιότερων χρεών.
Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


2. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ δημοσιονομικού ελλείμματος και δημόσιου χρέους;

Το έλλειμμα είναι η διαφορά εντός ενός οικονομικού έτους, μεταξύ των εσόδων του κράτους (κυρίως φόροι) και εξόδων (μισθοί και συντάξεις, αγορές αγαθών, μεταβιβάσεις, τόκοι κ.ά.). Επειδή κάθε χρόνο το κράτος δανείζεται για κάλυψη του ελλείμματος, θεωρητικά, στο σύνολό τους τα δημοσιονομικά ελλείμματα, δημιουργούν το δημόσιο χρέος. Πρακτικά όμως, το δημόσιο χρέος αποτελείται κυρίως από το σύνολο των ελλειμμάτων αλλά και από τις ετήσιες στατιστικές προσαρμογές, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη συμφιλίωση του ελλείμματος με το χρέος (debt-deficit adjustment).
Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


3. Ποια είναι η σύνθεση του χρέους;

Η Γενική Κυβέρνηση αποτελείται από τους εξής υποτομείς: Κεντρική Κυβέρνηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με βάση τον ορισμό χρέους που χρησιμοποιείται για το κριτήριο του Μάαστριχτ, το δημόσιο χρέος παρουσιάζεται σε ενοποιημένη μορφή. Δηλαδή όπου το χρέος ενός υποτομέα της Γενικής Κυβέρνησης είναι στην κατοχή ενός άλλου υποτομέα της Γενικής Κυβέρνησης, αυτό δεν παρουσιάζεται ως δημόσιο χρέος. Οποιεσδήποτε υποχρεώσεις της Κεντρικής Κυβέρνησης προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν αποτελούν μέρος του δημοσίου χρέους με βάση τον ορισμό Μάαστριχτ, που υιοθετείται και από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) Στην περίπτωση της Κύπρου, το δημόσιο χρέος αποτελείται κατά 97% περίπου από το χρέος Κεντρικής Κυβέρνησης με το υπόλοιπο να είναι ο δανεισμός των Τοπικών Αρχών.
Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


4. Υπάρχει διαχρονικά αύξηση ή μείωση του δημόσιου χρέους;

Τα τελευταία 20 χρόνια το χρέος σε απόλυτους αριθμούς έχει αυξηθεί σημαντικά. Ταυτόχρονα όμως, έχει αυξηθεί και η οικονομική δύναμη της χώρας, αφού έχουν σημειωθεί σχεδόν χωρίς διακοπή θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης. Έτσι ένας χρήσιμος δείκτης είναι η σχέση χρέους προς ΑΕΠ: αυτό έχει παρουσιάσει αυξομειώσεις την τελευταία εικοσαετία αλλά σε γενικές γραμμές έχει αυξηθεί.
Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


6. Πως μπορεί κάποιος ενδιαφερόμενος επενδυτής να αγοράσει Γραμμάτια Δημοσίου;

Τα Γραμμάτια Δημοσίου προσφέρονται με δημοπρασία η οποία διενεργείται μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους μόνο μέσω εξουσιοδοτημένων διαπραγματευτών. Προσφορές μπορούν να υποβληθούν τόσο από φυσικά όσο και από νομικά πρόσωπα. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς έχει οριστεί στο €500.000 Οι επενδυτές πρέπει να διαθέτουν Μερίδα και Αριθμό Λογαριασμού στο ΧΑΚ. Υφιστάμενα Γραμμάτια Δημοσίου είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου για αγοραπωλησία στην δευτερογενή αγορά. Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω η νομοθεσία επιτρέπει την πώληση Γραμματίων Δημοσίου σε μεμονωμένους επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.
Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


8. Ποια είναι η φορολογική μεταχείριση των κερδών από τόκους κυβερνητικών τίτλων;

Ο τόκος που κερδίζεται υπόκειται σε παρακράτηση έκτακτης εισφοράς για την Άµυνα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ως εξής: Φυσικά πρόσωπα: 3% Ταμεία προνοίας ή Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων: 3% Νομικά πρόσωπα συμπεριλαμβανομένου και των ταμείων συντάξεων: 30% Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρείες και δημόσιες επενδυτικές εταιρείες: 0% Έκτακτη αμυντική εισφορά επιβάλλεται μόνο αναφορικά με εισοδήματα ατόμων και εταιρειών που είναι κάτοικοι Κύπρου. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε παρακράτηση φόρου
Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


9. Ποιο είναι το επιτόκιο των Πιστοποιητικών Αποταμιεύσεως;

Το επιτόκιο έχει ορισθεί στο 3,85% ετησίως.
Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


10. Ποιος είναι ο τρόπος υπολογισμού της απόδοσης στα Γραμμάτια Δημοσίου και Χρεόγραφα Αναπτύξεως;

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η Actual/360
Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


11. Ποιος είναι ο τρόπος υπολογισμού του τόκου των Χρεογράφων Αναπτύξεως;

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η Actual/Actual
Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


12. Υπάρχει κάποιο σύστημα ειδοποίησης για τα νέα περί δανεισμού;

Οι επενδυτές μπορούν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική διεύθυνση στο εικονίδιο "Subscribe to our mailing list" που εμφανίζεται στην κύρια σελίδα της ιστοσελίδας (homepage).
Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας