Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους

EMTNs


ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ


ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΛΗ ΤΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΜΟΝΟ.


ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΑΤΟΜΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ‘Η ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΄Η ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΚΑΝΑΔΑ, ΙΑΠΩΝΙΑ ‘Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΟΠΟΥ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΝΟΜΟ ‘Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ.


Το υλικό δεν αποτελεί μέρος προσφοράς ή πρόσκληση για αγορά ή εγγραφή κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία ή σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία μια τέτοια προσφορά ή πώληση είναι παράνομη (οι «Εξαιρούμενες Δικαιοδοσίες»). Οι κινητές αξίες που εκδίδονται σε σχέση με μια προσφορά δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν σύμφωνα με το νόμο Νόμο Περί Κινητών Αξιών του 1933 των ΗΠΑ «US Securities Act of 1933», όπως έχει τροποποιηθεί (ο «Νόμος Περί Κινητών Αξιών»), ή σύμφωνα με οποιουσδήποτε ισχύοντες νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας, επαρχίας, εδάφους, νομού ή δικαιοδοσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας, του Καναδά ή της Ιαπωνίας. Ως εκ τούτου, εκτός εάν ισχύει απαλλαγή βάσει σχετικών νόμων περί αξιών, τέτοιες αξίες δεν μπορούν να προσφερθούν προς πώληση, μεταπώληση, παραλαβή, άσκηση, αποποίηση, μεταφορά, παράδοση ή διανομή, άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία ή οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία, εφόσον κάτι τέτοιο θα συνιστούσε παραβίαση των σχετικών νόμων της, ή να απαιτούν την εγγραφή των τίτλων αυτών στην σχετική δικαιοδοσία. Δεν θα υπάρξει δημόσια προσφορά των κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.


Τα υλικά απευθύνονται μόνο σε άτομα στα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που είναι «Επαγγελματίες Επενδυτές» κατά την έννοια του άρθρου 2 (1) (ε) της Οδηγίας περί Ενημερωτικών Δελτίων (Οδηγία 2003/71 /ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2010/73 / ΕΚ) ( «Επαγγελματίες επενδυτές»). Επιπλέον, στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα υλικά τα οποία διανέμονται μόνο, και απευθύνεται μόνο σε, Επαγγελματίες Επενδυτές οι οποίοι είναι πρόσωπα που έχουν επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχετικά με επενδύσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 19 (5) του Νόμου περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών του 2000 (Χρηματοοικονομική Προώθηση) Διάταξη του 2005 ( η «Διάταξη») ή που είναι άτομα υψηλής καθαρής αξίας που εμπίπτουν στο άρθρο 49 (2) (α) (δ) της Διάταξης και άλλα πρόσωπα τα οποία μπορεί με άλλο τρόπο νομίμως να ενημερώνονται (όλα τα πρόσωπα αυτά μαζί αναφέρονται από κοινού ως "σχετικά πρόσωπα"). Οποιαδήποτε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα στην οποία αναφέρονται τα υλικά είναι διαθέσιμα μόνο σε σχετικά πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο και Επαγγελματίες Επενδυτές σε οποιοδήποτε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, και θα ασχολούνται μόνο με τα πρόσωπα αυτά.


Ορισμένα υλικά που περιέχονται στις παρακάτω ιστοσελίδες ενδέχεται να περιέχουν επεξηγήσεις ή άλλους περιορισμούς που περιορίζουν τα πρόσωπα τα οποία, ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες, ορισμένα πρόσωπα μπορούν να συμμετέχουν στην προσφορά. Η διαθεσιμότητα των πληροφοριών μέσω αυτών των ιστοσελίδων δεν μεταβάλλει ή αλλάζει με οποιονδήποτε τρόπο τη φύση ή την επίπτωση αυτών των περιορισμών.


Αν δεν σας επιτρέπεται να δείτε τα υλικά σε αυτή την ιστοσελίδα ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς το αν σας επιτρέπεται να δείτε αυτά τα υλικά, παρακαλούμε να βγείτε από αυτήν την ιστοσελίδα. Το υλικό αυτό δεν πρέπει να κυκλοφορήσει ή άλλως προωθηθεί, διανεμηθεί ή αποσταλεί εντός ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία ή οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία μια τέτοια προσφορά ή πώληση είναι παράνομη. Τα πρόσωπα που λαμβάνουν τα εν λόγω έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων θεματοφυλάκων, εντολοδόχων και διαχειριστών) δεν πρέπει να τα διανείμουν ή να τα στείλουν εντός ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, τον Καναδά ή την Ιαπωνία.


Οι πληροφορίες που περιέχονται στις παρακάτω ιστοσελίδες έχουν διατεθεί σε εσάς σε ηλεκτρονική μορφή και ούτε η Κυπριακή Δημοκρατία ούτε οποιοσδήποτε από τους διευθυντές, στελέχη, υπαλλήλους ή αντιπροσώπους της (ή οποιοδήποτε σχετικό πρόσωπο ή οντότητα) εγγυάται ότι η χρήση του θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς σφάλμα. Σας υπενθυμίζουμε ότι τα έγγραφα που διαβιβάζονται μέσω αυτού του μέσου μπορεί να τροποποιηθούν ή να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της ηλεκτρονικής διαβίβασης και, κατά συνέπεια, κανένας από την Κυπριακή Δημοκρατία ούτε οποιοσδήποτε από τους διευθυντές, στελέχη, υπαλλήλους ή αντιπροσώπους της (ή οποιοδήποτε σχετικό πρόσωπο ή οντότητα) αποδέχεται καμία υποχρέωση ή οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των πληροφοριών που τίθενται στη διάθεση σας σε ηλεκτρονική μορφή και κάθε έντυπη έκδοση.


Επιβεβαίωση της κατανόησης και αποδοχής της αποποίησης ευθυνών


Δηλώνω ότι δεν είναι εγκατεστημένος/η στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν κατοικώ ή είμαι εγκατεστημένος/η στην Αυστραλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία ή οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία, όπου η πρόσβαση σε αυτό το υλικό είναι παράνομη, και συμφωνώ ότι δεν θα μεταδώσω ή άλλως αποστείλω οποιοδήποτε υλικό που περιέχεται σε αυτή την ιστοσελίδα σε οποιαδήποτε διεύθυνση των ΗΠΑ ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία ή οποιαδήποτε άλλη περιοχή όπου κάτι τέτοιο θα παραβίαζε την ισχύουσα τοπική νομοθεσία ή κανονισμό.


Έχω διαβάσει και κατανοήσει τη δήλωση αποποίησης που ορίζεται παραπάνω. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να επηρεάσει τα δικαιώματά μου και συμφωνώ να δεσμεύονται από τους όρους της. Επιβεβαιώνω ότι επιτρέπεται να προχωρήσω στην ηλεκτρονική έκδοση του υλικού.

Subscribe to our Mailing List

Νέα Έκδοση Κρατικών Ομολόγων

Συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς

Πληροφορίες για Επενδυτές

Μεσοπρόθεσμη Στρατηγική

Ετήσια Έκθεση

Εργαλείο Ελέγχου Ομολογιών Αποταμιεύσεως