ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νομοθετικό ΠλαίσιοΤο Νομοθετικό μας πλαίσιο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελείται, κυρίως, από τους ακόλουθους Νόμους και Κανονισμούς:

(α) τον περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για συναφή θέματα νόμο του 2006 (Ν.12(Ι)/2006),

(β) τους περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Γενικούς Κανονισμούς του 2004 (ΚΔΠ 71/2004),

(γ) τους περί της Εκτέλεσης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Κανονισμούς του 2004 (ΚΔΠ 115/2004),

(δ) το ΜΕΡΟΣ IV – Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών – του περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Νόμου του 2003 (Ν.101(Ι)/2003) και

(ε) τους περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Κανονισμούς για την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών του 2003 (ΚΔΠ 745/2003).


Η Νομοθεσία αυτή μπορεί εύκολα να εξασφαλιστεί από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο, αριθμός τηλεφώνου 22405800. Όσοι διαθέτουν acrobat reader μπορούν να την βρουν τη νομοθεσία στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου.


_______________________________________________
© 2013 - 2014 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών
Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών