Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Φορολογίας

Συνήθεις Ερωτήσεις1. Ποια πρόσωπα υπάγονται σε ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ στην Κύπρο και ποια τα εισοδήματα τα οποία υπάγονται σε φορολογία;
2. Ποια πρόσωπα υπάγονται σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ στην Κύπρο και ποια τα εισοδήματα τα οποία υπάγονται σε φορολογία;
3. Ποια εισοδήματα υπάγονται σε ΦΟΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ στην Κύπρο;
4. ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
5. Ποιοι είναι οι εν ισχύει φορολογικοί συντελεστές ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ που αφορούν άτομα και ποιο είναι το ύψος του φορολογητέου εισοδήματος το οποίο υπόκειται σε φορολογία;
6. Ποια εισοδήματα υπάγονται σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ;
7. Ποιος είναι ο εν ισχύει φορολογικός συντελεστής ΦΟΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ και ποιες αφαιρέσεις μπορείτε να διεκδικήσετε;
8. Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης ατόμου που δεν υποβάλλει λογαριασμούς;
9. Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης νομικού προσώπου (εταιρείας) ή αυτοεργοδοτούμενου ατόμου που έχει υποχρέωση για υποβολή λογαριασμών;
10. Τι είναι η Αναδιοργάνωση και ποια η διαδικασία υποβολής της αίτησης και της εξέτασης της;
11. Ποια η διαδικασία έκδοσης Βεβαίωσης για σκοπούς υποβολής προσφορών στο δημόσιο;
12. Ποια είναι η διαδικασία υποβολής ένστασης για Φόρο Εισοδήματος στο Τμήμα Φορολογίας;1. Ποια πρόσωπα υπάγονται σε ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ στην Κύπρο και ποια τα εισοδήματα τα οποία υπάγονται σε φορολογία;

Άτομα και εταιρείες που είναι κάτοικοι Κύπρου, με βάση τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο (Αρ.118(Ι)/2002, όπως τροποποιήθηκε) υπόκεινται σε φορολογία στην Κύπρο αναφορικά με εισοδήματα που καθορίζονται στον Νόμο, είτε αυτά προέρχονται από πηγές στην Κύπρο είτε από το εξωτερικό. Κάτοικοι Κύπρου θεωρούνται, τα άτομα που παραμένουν στην Κύπρο για μία ή περισσότερες περιόδους που ξεπερνούν στο σύνολο τους 183 μέρες και οι εταιρείες που έχουν το έλεγχο και τη διεύθυνση τους στην Κύπρο. Μη κάτοικοι Κύπρου υπόκεινται σε φορολογία, μόνο αναφορικά με εισοδήματα που πηγάζουν στην Κύπρο. Εντούτοις, αν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στη Κύπρο, μπορούν να επιλέξουν να φορολογηθούν όπως οι κάτοικοι Κύπρου.

Τα εισοδήματα που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κέρδη από επιχείρηση, εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, συντάξεις, τόκους, μερίσματα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ποσά ή αντιπαροχή για φήμη και πελατεία, κλπ. Ορισμένα εισοδήματα aπαλλάσσονται από τη φορολογία, νοουμένου ότι πληρούνται συγκεριμένες προϋποθέσεις.

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

2. Ποια πρόσωπα υπάγονται σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ στην Κύπρο και ποια τα εισοδήματα τα οποία υπάγονται σε φορολογία;

Έκτακτη αμυντική εισφορά επιβάλλεται, με βάση τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο (Αρ. 117(Ι)/2002, όπως τροποποιήθηκε) αναφορικά με μερίσματα, τόκους και ενοίκια ατόμων και εταιρειών που είναι κάτοικοι Κύπρου. Κάτοικοι Κύπρου θεωρούνται, τα άτομα που παραμένουν στην Κύπρο για μία ή περισσότερες περιόδους που ξεπερνούν στο σύνολο τους 183 μέρες και οι εταιρείες που έχουν το έλεγχο και τη διεύθυνση τους στην Κύπρο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα μερίσματα και οι τόκοι απαλλάσσονται από την επιβολή έκτακτης αμυντικής εισφοράς.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

3. Ποια εισοδήματα υπάγονται σε ΦΟΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ στην Κύπρο;

Εξαιρουμένων ορισμένων περιπτώσεων, ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών επιβάλλεται, με βάση τους περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμους 1980-2002, σε κεφαλαιουχικά κέρδη που προκύπτουν μετά την 1/1/1980, από τη διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στην Κύπρο ή μετοχών εταιρείας που βρίσκεται στην Κύπρο και έχει ακίνητη ιδιοκτησία.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

4. ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Για πληροφορίες μπορείτε να προστρέξετε στη σύνδεση « Έντυπα → Εκδόσεις → Ενημερωτικά Φυλλάδια → Ακίνητη Ιδιοκτησία -Συνήθεις Ερωτήσεις »
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

5. Ποιοι είναι οι εν ισχύει φορολογικοί συντελεστές ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ που αφορούν άτομα και ποιο είναι το ύψος του φορολογητέου εισοδήματος το οποίο υπόκειται σε φορολογία;

Οι εν ισχύει φορολογικοί συντελεστές και το φορολογητέο εισόδημα βρισκονται στην σελίδα ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ του ιστοχώρoυ μας. Ειδικοί συντελεστές εφαρμόζουν σε ορισμένες περιστάσεις.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

6. Ποια εισοδήματα υπάγονται σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ;

Μερίσματα, τόκοι, ενοίκια (μειωμένα κατά 25%) και κέρδη οργανισμού δημοσίου δικαίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστοχώρο μας στους ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

7. Ποιος είναι ο εν ισχύει φορολογικός συντελεστής ΦΟΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ και ποιες αφαιρέσεις μπορείτε να διεκδικήσετε;

Το κεφαλαιουχικό κέρδος που προσδιορίζεται με βάση το Νόμο, υπόκειται σε φορολογία με συντελεστή ύψους 20%. Στην περίπτωση φυσικών προσώπων και υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μπορούν να διεκδικηθούν οι ακόλουθες αφαιρέσεις: Αν η πώληση αφορά ιδιοκατοικία - μέχρι Κ£50.000, αν η πώληση πραγματοποιείται από γεωργό και αφορά γεωργική γη - μέχρι Κ£15.000, για οποιεσδήποτε άλλες πωλήσεις -μέχρι Κ£10.000. Οι αφαιρέσεις αυτές παραχωρούνται μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του συγκεκριμένου ατόμου, μέχρι εξαντλήσεως τους και σε περίπτωση που διεκδικούνται μία ή περισσότερες από τις πιο πάνω, το συνολικό ύψος της εξαίρεσης δεν υπερβαίνει το ποσό των Κ£50.000.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

8. Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης ατόμου που δεν υποβάλλει λογαριασμούς;

Η προθεσμία για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης μισθωτού προσώπου λήγει στις 30 Απριλίου του έτους που έπεται το φορολογικό έτος στο οποίο η συγκεκριμένη δήλωση αναφέρεται. Η αντίστοιχη προθεσμία για αυτοεγοδοτούμενα άτομα που δεν υποβάλλουν λογαριασμούς είναι στις 30 Ιουνίου του έτους που έπεται το φορολογικό έτος στο οποίο η συγκεκριμένη δήλωση αναφέρεται. Δίδεται παράταση 3 μηνών για την υποβολή δήλωσης ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσιας TAXISnet.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

9. Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης νομικού προσώπου (εταιρείας) ή αυτοεργοδοτούμενου ατόμου που έχει υποχρέωση για υποβολή λογαριασμών;

Η προθεσμία για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης νομικού προσώπου (εταιρείας) ή αυτοεργοδοτούμενου ατόμου που έχει υποχρέωση για υποβολή λογαριασμών λήγει στις 31 Μαρτίου του δεύτερου έτους που έπεται το φορολογικό έτος στο οποίο η συγκεκριμένη δήλωση αναφέρεται και είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή μέσω της υπηρεσιας TAXISnet.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

10. Τι είναι η Αναδιοργάνωση και ποια η διαδικασία υποβολής της αίτησης και της εξέτασης της;

Αναδιοργάνωση είναι η μεταβίβαση στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού, περιλαμβανομένων προβλέψεων και αποθεματικών, μεταξύ Εταιρειών, χωρίς να δημιουργούνται κέρδη που υπόκεινται σε φορολογία. Κύριος στόχος και σκοπός μιας αναδιοργάνωσης είναι η αύξηση της κερδοφορίας και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, καλύτερη οργάνωση, μείωση του κόστους, και επέκταση των επιχειρήσεων, μέσω συνεργιών. Ο όρος αναδιοργάνωση περιλαμβάνει Συγχώνευση, Διάσπαση, Μερική Διάσπαση, Μεταβίβαση στοιχείων Ενεργητικού, Ανταλλαγή μετοχών και Μεταφορά Εγγεγραμμένου γραφείου. Οι αναδιοργανώσεις καλύπτονται από τον Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο 118(Ι)/2002 όπως τροποποιήθηκε, Άρθρα 26-30 (υιοθετώντας την Ευρωπαϊκή Οδηγία 90/434/EEC του 1990, και μετέπειτα την αναθεωρημένη Τροποποιητική οδηγία 2005/19/EC) και την Εγκύκλιο 2008/12. Για να ενεργοποιηθούν διαδικασίες εξέτασης της αίτησης πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβοληθεί το Έντυπο Ε.Πρ.88 (2008) «Αίτηση για Έκδοση Βεβαίωσης Απαλλαγής από Καταβολή Φόρων Λόγω Αναδιοργάνωσης» το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας (ΤΦ). Η προσκόμιση διατάγματος από το Επαρχιακό Δικαστήριο είνια απαταίτητη σε περίπτωση Συγχώνευσης και Διάσπασης, όπου δηλαδή έχουμε διάλυση χωρίς εκκαθάριση εταιρείας/ων, καθώς επίσης και σε περίπτωση Δημόσιων Εταιρειών. Οι διαδικασίες εξέτασης ενεργοποιούνται όταν συμπληρωθεί πλήρως και ορθά το έντυπο Ε.Πρ.88 (2008), πληρούνται οι πρόνοιες της νομοθεσίας (Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος 118(Ι)/2002 όπως τροποποιήθηκε, Άρθρα 26-30), προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία σύμφωνα με την εγκύκλιο 2008/12, και τέλος όταν προσκομιστούν και ελεγχθούν οι οικονομικές καταστάσεις όλων των εμπλεκόμενων εταιρειών μέχρι το τελευταίο συμπληρωμένο έτος. (Σε περίπτωση όπου εταιρείες διαλύονται χωρίς εκκαθάριση, πρέπει να προσκομιστούν και ελεγχθούν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας/ων, μέχρι και την ημερομηνία διάλυσης). Η Βεβαίωση εκδίδεται όταν εξοφληθούν οι οφειλόμενοι φόροι των εμπλεκόμενων εταιρειών.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

11. Ποια η διαδικασία έκδοσης Βεβαίωσης για σκοπούς υποβολής προσφορών στο δημόσιο;

Ο πολίτης πρέπει να αποταθεί στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία είσπραξης φόρων για την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού ΕΠρ104. Για να μπορέσει να εκδοθεί το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει ο φορολογούμενος να έχει υποβάλει τις δηλώσεις του ως οι πρόνοιες του άρθρου 5 των περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμων Αρ. 4/1978, όπως τροποποιήθηκε και να έχει καταβάλει τα ποσά που προκύπτουν για όλα τα έτη για όλους τους φόρους που διαχειρίζεται το Τμήμα Φορολογίας. Αν ο φορολογούμενος αδυνατεί να καταβάλει ολόκληρο το ποσό των οφειλόμενων φόρων, θα πρέπει να προβεί σε διευθέτηση των εν λόγω οφειλών, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει και την αποκοπή από τα ποσά που θα λαμβάνει από το κράτος από την εν λόγω προσφορά, εφόσον βέβαια αναληφθεί. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν έχει καταβάλει τους οφειλόμενους φόρους με αυτοφορολογία, το Τμήμα θα πρέπει να εκδώσει τις σχετικές φορολογίες. Η διεκπεραίωση της εν λόγω εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης σχετικού πιστοποιητικού γίνεται εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Η χρέωση αντιστοιχεί στο κόστος χαρτοσήμου και ανέρχεται στα €2 και το οποίο επικολλάται ως οι πρόνοιες του περί Χαρτοσήμων Νόμου Αρ.19/1963, όπως τροποποιήθηκε.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

12. Ποια είναι η διαδικασία υποβολής ένστασης για Φόρο Εισοδήματος στο Τμήμα Φορολογίας;

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με την φορολογία που σας έχει επιβληθεί μπορείτε να υποβάλετε γραπτή ένσταση μέχρι το τέλος του μήνα που ακολουθεί τον μήνα έκδοσης της φορολογίας με την οποία διαφωνείτε. Σε περίπτωση φορολογίας που εκδίδεται εντός του Δεκεμβρίου, η γραπτή ένσταση μπορεί να υποβληθεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. Αν ο Έφορος ικανοποιηθεί ότι λόγω απουσίας από την Δημοκρατία, ασθένειας ή άλλης εύλογης αιτίας, δεν μπορούσατε να υποβάλετε την ειδοποίηση ένστασης εντός της προθεσμίας, δυνατό να χορηγήσει εύλογη υπό τις περιστάσεις παράταση της προθεσμίας αυτής. Το άρθρο 20 του Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου του 1978 (όπως τροποποιήθηκε) αναφέρεται στις ενστάσεις κατά της φορολογίας. Το Έντυπο Υποβολής Ένστασης (έντυπο Ε.Πρ. 15) 2007 είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας. Ταυτόχρονα με την υποβολή της γραπτής σας ένστασης, αν δεν έχετε υποβάλει Δήλωση Εισοδήματος για το έτος για το οποίο ενίσταστε, οφείλετε να την υποβάλετε και να καταβάλετε τον οφειλόμενο φόρο βάσει του δικού σας υπολογισμού. Διαφορετικά η ένσταση σας δεν θα γίνει αποδεκτή. Η γραπτή σας ένσταση πρέπει να εκθέτει ειδικά και επακριβώς τους διάφορους λόγους επί των οποίων στηρίζεται ο ισχυρισμός σας ότι οι φορολογίες είναι εσφαλμένες, επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έγγραφα και στοιχεία προς υποστήριξη της ένστασης. Σε αντίθετη περίπτωση η ένσταση σας δεν θα γίνει αποδεκτή. Πιο κάτω παρατίθενται όλες οι περιπτώσεις στις οποίες αποστέλλεται απάντηση στην γραπτή ένσταση: (α) Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά, έγγραφα και στοιχεία που επισυνάψατε προς υποστήριξη της ένστασης σας κριθούν ικανοποιητικά και δεν χρειάζονται οποιαδήποτε άλλα επιπρόσθετα στοιχεία, τότε η ένσταση σας θα διευθετηθεί το αργότερο μέσα σε περίοδο τριών ετών από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης σας, και θα σας σταλεί νέα φορολογία. Σε περίπτωση που η προθεσμία των τριών ετών λήξει χωρίς να λάβετε οποιαδήποτε απόφαση και νέα φορολογία, τότε η φορολογία για την οποία ενίσταστε θα πρέπει να τροποποιηθεί σύμφωνα με την Δήλωση Εισοδήματος που έχετε υποβάλει. (β) Μέσα σε περίοδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης, μπορεί να σας ζητηθούν να υποβάλετε επιπρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες που πιθανό να καταστούν αναγκαία κατά την εξέταση της ένστασης σας. Η τελική απόφαση μαζί με νέα φορολογία θα σας σταλεί εντός τριών ετών από την ημερομηνία υποβολής όλων των στοιχείων και πληροφοριών που πιθανόν να σας ζητηθούν. Σε περίπτωση που η προθεσμία των τριών ετών λήξει χωρίς να λάβετε οποιαδήποτε απόφαση και νέα φορολογία, τότε η φορολογία για την οποία ενίσταστε θα πρέπει να τροποποιηθεί σύμφωνα με την Δήλωση Εισοδήματος που έχετε υποβάλει.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας