Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Φορολογίας

Ιστορικό/Αρμοδιότητες


Τo Τμήμα Φορολογίας (Τ.Φ.) ιδρύθηκε την 1η Ιουλίου του 2014, με βάση τον Νόμο Ν. 70(Ι)/2014, που προνοεί την ενοποίηση του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων και της Υπηρεσίας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Η ίδρυση του νέου αυτού Τμήματος έγινε στο πλαίσιο των διαρθρωτικών αλλαγών, για εξορθολογισμό της Δημόσιας Διοίκησης και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η ενοποίηση των δύο φορολογικών τμημάτων γίνεται σταδιακά και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Η ενοποίηση, σε συνάρτηση με την ενδυνάμωση του νομοθετικού πλαισίου, την απλοποίηση των διαδικασιών και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων πληροφορικής, αναμένεται να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του νέου Τμήματος Φορολογίας. Βελτίωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες, αύξηση των φορολογικών εσόδων, μείωση του κόστους συμμόρφωσης, και δίκαιη μεταχείριση των φορολογουμένων, είναι μόνο μερικά οφέλη που αναμένεται να προκύψουν μέσα από το ενιαίο Τμήμα Φορολογίας.

Οι δύο οργανωτικές δομές της Υπηρεσίας ΦΠΑ και του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων αποσυγκροτήθηκαν και το προσωπικό μεταφέρεται, σταδιακά, στη νέα οργανωτική δομή του Τμήματος, με σκοπό τη στελέχωση των νέων Μονάδων. Τον Δεκέμβριο 2015 ήταν στελεχωμένο με 540 Λειτουργούς Τ.Ε.Π. και Φ.Π.Α. Στο Τμήμα εργάζεται επίσης γραμματειακό και ωρομίσθιο προσωπικό το οποίο υπάγεται στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Το Τμήμα Φορολογίας είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των Νομοθεσιών που αφορούν την Άμεση φορολογία και την φορολογία περί Φ.Π.Α., την είσπραξη των κρατικών εσόδων που απορρέουν από τις Νομοθεσίες αυτές, την εφαρμογή των Συμβάσεων για Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και άλλων Κρατών, την Ανταλλαγή Πληροφοριών σε Φορολογικά Θέματα με βάση Ευρωπαϊκές Οδηγίες και άλλες Διεθνείς Συμβάσεις.

Πρώτος Έφορος Φορολογίας ήταν ο κ. Γιαννάκης Λαζάρου (01.07.2014 μέχρι 20.02.2016)
Έφορος Φορολογίας από τις 21/2/2016 μέχρι σήμερα είναι ο κ. Ιωάννης Τσαγγάρης


πρώην Υπηρεσία ΦΠΑ Τμήμα Φορολογίας (Έμμεση Φορολογία)

RSS Feed

JCCSMART

Οδηγός Εγγραφής TAXISnet

η Υπηρεσίες

Ληξιπρόθεσμες Οφειλές

εργαλείο υπολογισμού

Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Καταληκτικές ημερομηνίες (Due Dates)

Η Ευρώπη σου

IMI

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ