Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Φορολογίας

Οργανωτική Δομή

To Τμήμα Φορολογίας είναι οργανωμένο στη βάση των λειτουργιών του (functionally organized Tax Administration) και αποτελείται από τρεις βασικούς Τομείς.

Τομέας Σχεδιασμού και Παρακολούθησης (Τ.Σ.Π.)
Ο κ. Σωτήρης Μαρκίδης, Βοηθός Έφορος Φορολογίας, προΐσταται του Τ.Σ.Π., αρμοδιότητα του οποίου είναι ο σχεδιασμός της στρατηγικής φορολογικής συμμόρφωσης και των διαδικασιών βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του Τμήματος. Ο Τομέας αποτελείται από τις ακόλουθες Μονάδες:
- Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων (Μ.Δ.Κ.)
- Μονάδα Φορολογικού Ελέγχου και Συμμόρφωσης (Μ.Φ.Ε.Σ.)
- Μονάδα Διαχείρισης Φορολογικών Δηλώσεων (Μ.Δ.Φ.Δ.)
- Μονάδα Διαχείρισης Χρέους (Μ.Δ.Χ.)
- Μονάδα Εξυπηρέτησης και Εκπαίδευσης Φορολογουμένων (Μ.Ε.Ε.Φ.)
- Μονάδα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων (Μ.Π.Α.Α.).

Τομέας Επιχειρησιακών Λειτουργιών (Τ.Ε.Λ.)
Ο κ. Στέλιος Κουντούρης, Βοηθός Έφορος Φορολογίας, προΐσταται του Τ.Ε.Λ, το οποίο αποτελείται από τα Επαρχιακά Γραφεία, το Γραφείο Μεγάλων Φορολογουμένων και τη Μονάδα Διερεύνησεων Φορολογικής Απάτης.

Τομέας Νομικών και Διεθνών Υποθέσεων και άλλων Κεντρικών Μονάδων Υποστήριξης (Τ.Ν.Δ.Υ.& Μ.Υ.)
Του ΤΝΔΥ&ΜΥ προΐσταται η κ. Νατάσα Ακκίδου, Βοηθός Έφορος Φορολογίας και αποτελείται από τις πιο κάτω Μονάδες:
-Μονάδα Διεθνών Υποθέσεων (Μ.Δ.Υ.)
-Μονάδα Νομικών Υποθέσεων (Μ.Ν.Υ.)
-Μονάδα Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μ.Θ.Ε.Ε.)
-Μονάδα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Ανάλυσης Πληροφοριών (Μ.Τ.Π.Α.Π.)
-Άλλες υποστηρικτικές Μονάδες

Η Μονάδα Υποστήριξης Διευθυντικής Ομάδας & Στρατηγικών Έργων και η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου υπάγονται απευθείας στον Έφορο Φορολογίας.

Η οργανωτική διάρθρωση του Τμήματος Φορολογίας απεικονίζεται στο πιο κάτω διάγραμμα.
Σχετικά Αρχεία:

Οργανόγραμμα.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει

πρώην Υπηρεσία ΦΠΑ Τμήμα Φορολογίας (Έμμεση Φορολογία)

RSS Feed

JCCSMART

TAXISnet- Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2017

η Υπηρεσίες

Ληξιπρόθεσμες Οφειλές

εργαλείο υπολογισμού

Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Καταληκτικές ημερομηνίες (Due Dates)

Approved Employer

Η Ευρώπη σου

IMI

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ