Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Φορολογίας

Φορολογική Βεβαίωση


(Βλέπε σχετική εγκύκλιο 2011/1)

Από 1.4.2011 όλοι οι λογαριασμοί εταιρειών και αυτοερδογοτουμένων με υποχρέωση υποβολής λογαριασμών που υποβάλλονται στο ΤΕΠ πρέπει να συνοδεύονται από την Φορολογική Βεβαίωση.

Η Βεβαίωση αυτή θα αναφέρεται στη συμμόρφωση των προσδιορισμών του φορολογητέου εισοδήματος της εταιρείας ή του αυτοεργοδοτούμενου, με τις φορολογικές εγκυκλίους που έχει εκδώσει το Τμήμα.

Κάθε νέα φορολογική εγκύκλιος που εκδίδει το Τμήμα, η οποία αφορά θέμα που σχετίζεται με τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος, θα προστίθεται στον πιο κάτω Κατάλογο. Ο Κατάλογος Εγκυκλίων θα ενημερώνεται με τις νέες φορολογικές εγκυκλίους κάθε 6 μήνες, κατά το τέλος του σχετικού εξαμήνου, δηλαδή κατά τις 30 Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου του σχετικού φορολογικού έτους.Κατάλογος εγκυκλίων που εφαρμόζονται για σκοπούς της έκδοσης βεβαίωσης του ελεγκτή/φορολογικού συμβούλου επί των φορολογικών προσδιορισμών

(α) Κεφαλαιουχικές εκπτώσεις
(β) Διατηρητέες οικοδομές
(γ) Φορολογικός χειρισμός ορισμένων δαπανών
(δ) Φορολογικός χειρισμός ορισμένων εισοδημάτων
(ε) Έκδοση τιμολογίων και αποδείξεων είσπραξης
(στ) Φορολογία εργοληπτικών επιχειρήσεων
(ζ) Οικονομικό έτος άλλο από 31 Δεκεμβρίου
(η) Φορολογικός χειρισμός συναλλαγματικών διαφορών
(θ) Λογιζόμενη διανομή μερίσματος
(ι) Φορολογικός χειρισμός «τίτλων»
(ια) Συνεργατικές εταιρείες
(ιβ) Πίστωση Διπλής Φορολογίας
(ιγ) Ζημιές

  (α) Κεφαλαιουχικές εκπτώσεις
  Αριθμός
  εγκυκλίου
  Ημερομηνία εγκυκλίουθέμαΙσχύς με
  Ε.Πρ.172
  1981/052.4.1981Ζωγραφικοί πίνακες
  (δεν παραχωρείται έκπτωση)
  172(1)/2011
  1999/035.4.1999Κεφαλαιουχικές εκπτώσεις πλοίων172(1)/2011
  2004/153.12.2004Βιομηχανικά κτίρια
  (ερμηνεία του όρου "βιομηχανικά κτίρια")
  172(1)/2011
  ΚΔΠ 340/89Έκπτωση για ετήσια φθορά172(1)/2011
  1984/2124.11.2004Εξισωτική κατάσταση – Άρθρο 12(3) και 12(4) των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων (κτίρια)172(1)/2011
  2007/0319.1.2007Άρθρο 5(1)(ε) και 5(2)(δ) του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου 118(Ι)/2002, όπως τροποποιήθηκε - αντικατάσταση της εγκυκλίου 1989/13 με ημερομηνία 9.5.1989)
  (δαπάνες του ενοικιαστή οποιασδήποτε οικοδομής, προσθήκης ή μετατροπής)
  172(1)/2011
  2010/1210.8.2010Κεφαλαιουχικές Εκπτώσεις για "εξειδικευμένα" στοιχεία πάγιου ενεργητικού172(1)/2011

  (β) Διατηρητέες οικοδομές
  Αριθμός
  εγκυκλίου
  Ημερομηνία εγκυκλίουθέμαΙσχύς με
  Ε.Πρ.172
  1993/1119.7.1993Παροχή κινήτρων σε ιδιοκτήτες διατηρητέων οικοδομών και συναφή με τη διατήρησή τους θέματα (Νόμος αρ. 68(Ι)/92)172(1)/2011
  1995/2115.6.1995Δαπάνες για συντήρηση διατηρητέας οικοδομής172(1)/2011
  2003/3227.11.2003Παροχή κινήτρων σε ιδιοκτήτες διατηρητέων οικοδομών και συναφή με τη διατήρηση τους θέματα (Νόμος αρ. 68(Ι)/92, 71(Ι) και 133(Ι) του 1999)
  (Συνέχεια της εγκυκλίου αρ. 1993/11 ημερ. 19.7.1993 ημερομηνίας 19.7.1993)
  172(1)/2011
  2006/0917.6.2006Παροχή κινήτρων σε ιδιοκτήτες διατηρητέων οικοδομών (Ο περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμος 240(Ι)/2002)172(1)/2011
  2009/0121.1.2009Παροχή κινήτρων σε ιδιοκτήτες διατηρητέων οικοδομών (Ο περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμος 240(Ι)/2002)172(1)/2011

  (γ) Φορολογικός χειρισμός ορισμένων δαπανών
  Αριθμός
  εγκυκλίου
  Ημερομηνία εγκυκλίουθέμαΙσχύς με
  Ε.Πρ.172
  1993/2921.12.1993Προμήθειες σε μη εγγεγραμμένους κτηματομεσίτες172(1)/2011
  1996/0316.2.1996Αδρανείς εταιρείες – Ζημιά προς μεταφορά172(1)/2011
  2003/3515.12.2003Άρθρο 11, Ν118(Ι)/2002 (όπως τροποποιήθηκε) – Ο Φόρο Ακίνητης Ιδιοκτησίας δεν εκπίπτεται του εισοδήματος172(1)/2011
  2004/1324.9.2004Εγκύκλιος με αριθμό 1997/4 και ημερ. 23.5.1997
  (αναφορικά με τόκους που δεν εκπίπτουν – εφαρμόζεται μέχρι το έτος 2002)
  172(1)/2011
  2007/0626.2.2007Φορολογική μεταχείριση δαπανών για πιστοποίηση τύπου ΙSO172(1)/2011
  2008/035.5.2008Τόκοι που αναλογούν στο κόστος κτήσης άϋλων στοιχείων πάγιου ενεργητικού (φήμη και πελατεία, εμπορική επωνυμία κλπ)172(1)/2011
  2008/1418.12.2008Αφαίρεση ζημιών και κατανομή/επιμερισμός εξόδων και εκπτώσεων για σκοπούς προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος.172(1)/2011
  2009/1117.11.2009Φορολογική μεταχείριση της παραχώρησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (ΔΠΑΜ ή warrants) και παρόμοιων παροχών σε υπαλλήλους172(1)/2011
  2010/086.7.2010Τόκοι που δεν εκπίπτουν για σκοπούς προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος (άρθρο 11 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου)172(1)/2011
  2010/096.7.2010Έξοδα που δεν εκπίπτουν για σκοπούς προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος (άρθρο 11 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου)172(1)/2011
  2010/106.7.2010Φορολογική μεταχείριση της δαπάνης αναφορικά με διάφορες συμβουλευτικές υπηρεσίες172(1)/2011
  2012/099.5.2012Άρθρο 11(15) του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου172(2)/2012
  2016/1026.7.2016Ερμηνεία και φορολογική πρακτική για το νέο άρθρο 9Β του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου 116(Ι)/2015 για λογιζόμενη έκπτωση τόκου (ΛΕΤ) (Notional Interest Deduction - NID) επί νέων κεφαλαίων που εισάγονται στην επιχείρηση.172(1)/2017
  2016/1524.11.2016Εφαρμογή του άρθρου 33 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, όπως τροποποιήθηκε172(1)/2017
  (δ) Φορολογικός χειρισμός ορισμένων εισοδημάτων
  Αριθμός
  εγκυκλίου
  Ημερομηνία εγκυκλίουθέμαΙσχύς με
  Ε.Πρ.172
  1983/3013.9.1983Τόκος που πληρώνεται πάνω σε φόρο που επιστρέφεται. Άρθρο 29(2) των περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμων 1978-79
  (αποτελεί φορολογητέο εισόδημα)
  172(1)/2011
  1989/292.8.1989Εισόδημα εξωτερικού
  (φορολογείται όταν κερδίζεται και όχι όταν εισπράττεται)
  172(1)/2011
  1997/0810.10.1997Φορολογική μεταχείριση κυβερνητικών επιχορηγήσεων προς τις βιομηχανίες
  (και παρόμοιας φύσης επιδοτήσεις)
  172(1)/2011
  2003/0819.5.2003(α) Άρθρο 8(19) του Ν.118(Ι)/2002 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου και
  (β) Άρθρο 3(2)(β)(i) του Ν.117(Ι)/2002
  (Τόκοι από συνήθεις δραστηριότητες ή που συνδέονται στενά με τις συνήθεις δραστηριότητες)
  172(1)/2011
  2003/1622.4.2003Άρθρο 39 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου αρ.118(Ι)/2002 (πρώην Άρθρο 47Α) 172(1)/2011
  2006/0520.4.2006Άρθρο 47Α των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων (1996-2002) και Έκτακτη Αμυντική Εισφορά
  (τόκοι δανείων σε διευθυντές και μετόχους εταιρείας)
  172(1)/2011
  2007/0115.1.2007Φορολογική μεταχείριση των οικονομικών ενισχύσεων/επιδοτήσεων που καταβάλλονται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ)172(1)/2011
  2007/0319.1.2007Άρθρο 5(1)(ε) και 5(2)(δ) του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου Ν.118(Ι)/2002, όπως τροποποιήθηκε - Αντικατάσταση της εγκυκλίου 1989/13 με ημερομηνία 9.5.1989
  (όφελος ιδιοκτήτη γης)
  172(1)/2011
  2007/2227.11.2007Φορολογία εισοδήματος από την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων (Βεβαίωση Καθεστώτος Πλοιοδιαχειριστή)172(1)/2011
  2009/1323.11.2009Φορολογικός χειρισμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εμπορίας χρονομεριστικών μεριδίων (time-sharing)172(1)/2011
  2010/1313.8.2010Φορολογική/μεταχείριση εισοδήματος από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας προς την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων172(1)/2011
  2010/1630.11.2010Σχέδιο Ρύθμισης Αγροτικών Χρεών172(1)/2011
  2012/0421.2.2012Προμήθεια των Αντιπροσώπων Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων. Προ-Πο, Λόττο, Πρότο, Τζόκερ. άλλων Ποδοσφαιρικών Στοιχημάτων, Κρατικών κ.ά. Λαχείων172(2)/2011
  2012/1328.5.2012Εισόδημα από ενοικίαση που υπόκειται σε έκτακτη αμυντική εισφορά172(2)/2011
  2012/156.7.2012Μίσθωση εγγεγραμμένη στο Κτηματολόγιο172(1)/2012
  2013/1430.5.2013Φορολογικός Χειρισμός διαγραφής δανείου από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα προς όφελος του δανειολήπτη.172(2)/2013
  2016/225.1.2016Φορολογικές ελαφρύνσεις για αναδιαρθρώσεις τραπεζικών δανείων. 172(2)/2016
  2016/919.7.2016Φορολογικές ελαφρύνσεις για αναδιαρθρώσεις δανείων
  2016/1216.9.2016Απαλλαγή από την Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα τραπεζικών τόκων ναυτιλιακών εταιρειών, οι οποίες φορολογούνται με βάση το Σύστημα Φόρου Χωρητικότητας.172(1)/2017
  2016/1429.9.2016Εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στοιχήματος σύμφωνα με άδεια που κατέχεται δυνάμει του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2012.172(1)/2017
  2016/1524.11.2016Εφαρμογή του άρθρου 33 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, όπως τροποποιήθηκε172(1)/2017
  2017/29.1.2017Φορολογικές Ελαφρύνσεις για αναδιάρθρωση τραπεζικών δανείων που περιλαμβάνουν μεταβίβαση ή διάθεση ακινήτων – Τέλος Χαρτοσήμου 172(2)/2017
  2017/422.3.2017Ενσωματωμένο εισόδημα (embedded income) επιλέξιμου άυλου περιουσιακού στοιχείου172(2)/2017
  Ερμηνευτική 330.6.2017Φορολογική μεταχείριση ενδοομιλικών συναλλαγών χρηματοδότησης τύπου «back-to-back» 172(2)/2017
  Ερμηνευτική 4 24.07.2017Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για έναρξη εργοδότησης στη Δημοκρατία σύμφωνα με τα άρθρα 8(21) και 8(23) του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου όπως τροποποιήθηκε. 172(1)/2018
  Ερμηνευτική 14 14.11.2017Ερμηνεία του άρθρου 5(2)(ζ) του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου όπως τροποποιήθηκε 172(1)/2018
  (ε) Έκδοση τιμολογίων και αποδείξεων είσπραξης
  Αριθμός
  εγκυκλίου
  Ημερομηνία εγκυκλίουθέμαΙσχύς με
  Ε.Πρ.172
  2007/162.7.2007Έκδοση τιμολογίων και αποδείξεων είσπραξης και τήρηση αρχείων (άρθρο 30(1) του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου όπως έχει τροποποιηθεί και σχετικές Κανονιστικές Διατάξεις). 172(1)/2011
  2015/2126.4.2015Έκδοση νόμιμων αποδείξεων είσπραξης και τιμολογίων. 172(1)/2015
  (στ) Φορολογία εργοληπτικών επιχειρήσεων
  Αριθμός εγκυκλίουΗμερομηνία εγκυκλίουθέμαΙσχύς με
  Ε.Πρ.172
  ΚΔΠ 340/89Φορολογία εργοληπτικών επιχειρήσεων που εκτελούν μακροχρόνια έργα (εγκύκλιος 1987/21)172(1)/2011
  1987/2123.7.1987Real estate developers & contractors: - timing of profit for tax purposes, computation of taxable profit, computation of expenditure for capital allowances172(1)/2011
  (ζ) Οικονομικό έτος άλλο από 31 Δεκεμβρίου
  Αριθμός
  εγκυκλίου
  Ημερομηνία εγκυκλίουθέμαΙσχύς με
  Ε.Πρ.172
  ΚΔΠ 340/89Βεβαίωση φορολογίας – φορολογούμενοι που κλείνουν λογαριασμούς σε ημερομηνία άλλη από την 31 Δεκεμβρίου172(1)/2011
  1989/1916.6.1989Τρόπος χειρισμού περιπτώσεων που κλείνουν λογαριασμούς σε ημερομηνίες άλλες από 31 Δεκεμβρίου172(1)/2011
  (η) Φορολογικός χειρισμός συναλλαγματικών διαφορών
  Αριθμός
  εγκυκλίου
  Ημερομηνία εγκυκλίουθέμαΙσχύς με
  Ε.Πρ.172
  1990/239.1.1991Φορολογική μεταχείριση συναλλαγματικών διαφορών172(1)/2011
  2008/045.5.2008Φορολογική μεταχείριση συναλλαγματικών διαφορών που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από αγοραπωλησίες μετοχών172(1)/2011
  (θ) Λογιζόμενη διανομή μερίσματος
  Αριθμός εγκυκλίουΗμερομηνία εγκυκλίουθέμαΙσχύς με
  Ε.Πρ.172
  2004/066.5.2004Μείωση κεφαλαίου για σκοπούς «λογιζόμενης διανομής μερισμάτων»172(1)/2011
  2004/1030.8.2004Παρακράτηση έκτακτης εισφοράς για την άμυνα από μερίσματα172(1)/2011
  2005/0712.4.2005Διάλυση εταιρείας – λογιζόμενη διανομή172(1)/2011
  2006/0110.4.2006Έκτακτη εισφορά για την άμυνα σε λογιζόμενη διανομή μερίσματος και δήλωση λογιζόμενης διανομής μερίσματος (Έντυπο Ε.Πρ.623-2005)172(1)/2011
  2008/0928.7.2008Αμυντική εισφορά πάνω σε λογιζόμενη διανομή μερίσματος που αναλογεί σε αναπροσαρμογές του λογιστικού κέρδους που προκύπτει από την εξέταση των λογαριασμών, βιβλίων και στοιχείων εταιρείας172(1)/2011
  2010/0423.3.2010Ημερομηνία διάλυσης εταιρείας και εφαρμογή της λογιζόμενης διανομής μερίσματος
  Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος Ν.117(ι)/2002, όπως τροποποιήθηκε
  172(1)/2011
  2010/1915/12/2010Τροποποίηση της Εγκυκλίου 2006/1, με ημερομηνία 10/4/2006, με θέμα "Έκτακτη εισφορά για την άμυνα σε λογιζόμενη διανομή μερίσματος και δήλωση λογιζόμενης διανομής μερίσματος (Έντυπο Ε.Πρ.623-2005)"172(1)/2011
  2016/828.6.2016Μη υποχρέωση καταβολής έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας για άτομα που δεν έχουν κατοικία (domicile) στην Κύπρο172(2)/2016
  Ερμηνευτική 1301.11.2017Φορολογικός Χειρισμός του πρόσθετου φόρου 10% που επιβάλλεται δυνάμει του άρθρου 26(1) και 5% που επιβάλλεται δυνάμει του άρθρου 50(4) του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου για σκοπούς υπολογισμού λογιζόμενης διανομής μερισμάτων172(1)/2018
  (ι) Φορολογικός χειρισμός «τίτλων»
  Αριθμός
  εγκυκλίου
  Ημερομηνία εγκυκλίουθέμαΙσχύς με
  Ε.Πρ.172
  2008/1317.12.2008Κατάλογος επενδυτικών προϊόντων που συνιστούν "τίτλους"172(1)/2011
  2009/0629.5.2009Τροποποίηση της εγκυκλίου 2008/13 – Κατάλογος επενδυτικών προϊόντων που συνιστούν "τίτλους"172(1)/2011
  (ια) Συνεργατικές εταιρείες
  Αριθμός
  εγκυκλίου
  Ημερομηνία εγκυκλίουθέμαΙσχύς με
  Ε.Πρ.172
  2009/1012.11.2009Φορολογική μεταχείριση Συνεργατικών Εταιρειών172(1)/2011

  (ιβ) Πίστωση Διπλής Φορολογίας και Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
  Αριθμός
  εγκυκλίου
  Ημερομηνία εγκυκλίουθέμαΙσχύς με
  Ε.Πρ.172
  2011/148.12.2011Παραχώρηση πίστωσης Φάρου αναφορικά με αλλοδαπά φόρο που καταβλήθηκε πάνω σε εισόδημα που προκύπτει εκτός της Δημοκρατίας και το οποίο φορολογείται στη Δημοκρατία. Άρθρα 35 και 36 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου172(1)/2012
  Συμβάσεις Διπλής Φορολογίας που έχουν τεθεί σε εφαρμογή στη Δημοκρατία.172(2)/2016
  (ιγ) Ζημιές
  Αριθμός
  εγκυκλίου
  Ημερομηνία εγκυκλίουθέμαΙσχύς με
  Ε.Πρ.172
  2013/0830.5.2013Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός)(Αρ.2) Νόμος αρ.188(Ι)/2012. Πενταετής περιορισμός μεταφοράς και συμψηφισμού ζημιών.172(2)/2013

- Φορολογική Βεβαίωση 172(1)/2011
- Φορολογική Βεβαίωση 172(2)/2011
- Φορολογική Βεβαίωση 172(1)/2012
- Φορολογική Βεβαίωση 172(2)/2012
- Φορολογική Βεβαίωση 172(1)/2013
- Φορολογική Βεβαίωση 172(2)/2013
- Φορολογική Βεβαίωση 172(1)/2014
- Φορολογική Βεβαίωση 172(2)/2014
- Φορολογική Βεβαίωση 172(1)/2015
- Φορολογική Βεβαίωση 172(2)/2015
- Φορολογική Βεβαίωση 172(1)/2016
- Φορολογική Βεβαίωση 172(2)/2016
- Φορολογική Βεβαίωση 172(1)/2017
- Φορολογική Βεβαίωση 172(2)/2017
- Φορολογική Βεβαίωση 172(1)/2018


πρώην Υπηρεσία ΦΠΑ Τμήμα Φορολογίας (Έμμεση Φορολογία)

RSS Feed

JCCSMART

TAXISnet- Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2017

η Υπηρεσίες

Ληξιπρόθεσμες Οφειλές

εργαλείο υπολογισμού

Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Καταληκτικές ημερομηνίες (Due Dates)

Approved Employer

Η Ευρώπη σου

IMI

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ