Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Φορολογίας

Πληροφορίες για τις Επιχειρήσεις
- Γενικές Πληροφορίες για το Φ.Π.Α.
- Υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο
- Παραδόσεις Αγαθών και Παροχές Υπηρεσιών
- Τόπος και χρόνος παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών
- Εγγραφή στο μητρώο Φ.Π.Α.
- Ακύρωση της εγγραφής
- Μεταβίβαση Δρώσας Οικονομικής Μονάδας
- Εισαγωγές
- Φορολογικές δηλώσεις, καταβολή του φόρου και πιστώσεις
- Απόκτηση μεταχειρισμένων μεταφορικών μέσων
- Τήρηση βιβλίων και αρχείων
- Έκδοση τιμολογίου Φ.Π.Α.
- Βεβαίωση Φόρου
- Ανάκτηση φόρου και οφειλών
- Εξουσίες ελέγχου και διερεύνησης φορολογικών αδικημάτων
- Ειδικά Καθεστώτα – Σχέδια
- Διαφωνία με απόφαση του Εφόρου Φορολογίας
- Δικαιώματα
- Υποχρεώσεις
- Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο εξωτερικό με δραστηριότητες στην Κύπρο
- Επιστροφή του Φ.Π.Α. σε υποκείμενους στο φόρο μη εγκατεστημένους στο κράτος μέλος επιστροφής αλλά εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος
- Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. 5% στην αγορά ή ανέγερση κατοικίας από 1η Οκτωβρίου 2011


πρώην Υπηρεσία ΦΠΑ Τμήμα Φορολογίας (Έμμεση Φορολογία)

RSS Feed

JCCSMART

TAXISnet- Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2017

η Υπηρεσίες

Ληξιπρόθεσμες Οφειλές

εργαλείο υπολογισμού

Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Καταληκτικές ημερομηνίες (Due Dates)

Approved Employer

Η Ευρώπη σου

IMI

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ