Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Φορολογίας

CbCR (Country by Country Reporting)


Στα πλαίσια βελτίωσης της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης με βάση το πρότυπο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD), για τη θέσπιση κανόνων για την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα (country by country reports),
η Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε την 1 Νοεμβρίου, 2016 ύστερα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου, 2016 την Πολυμερή Συμφωνία των Αρμόδιων Αρχών (The Multilateral Competent Authority Agreement) για την αυτόματη ανταλλαγή εκθέσεων ανά χώρα.

Οι πρόνοιες της Πολυμερούς Συμφωνίας των Αρμόδιων Αρχών περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις για την αυτόματη ανταλλαγή εκθέσεων ανά χώρα σε σχέση με την παροχή και τον συντονισμό των υποχρεώσεων των Ομίλων Πολυεθνικών Εταιρειών για την υποβολή των πληροφοριών που αφορούν στις ενδοομιλικές συναλλαγές, δίνοντας τη δυνατότητα στις φορολογικές αρχές να αντιδρούν σε επιζήμιες φορολογικές πρακτικές.

Στο χώρο αυτό αναρτώνται πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της Πολυμερούς Συμφωνίας και των σχετικών υποχρεώσεων που πηγάζουν από αυτή.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Πολυμερή Συμφωνία των Αρμόδιων Αρχών μπορείτε να βρείτε επίσης στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΟΣΑ (OECD)


- Ανακοινώσεις
- Νομοθεσία
- Υποβολή Στοιχείων
- Συμβαλλόμενα Κράτη - CbCR
- Χρήσιμοι Συνδέσμοιπρώην Υπηρεσία ΦΠΑ Τμήμα Φορολογίας (Έμμεση Φορολογία)

RSS Feed

JCCSMART

TAXISnet- Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2017

η Υπηρεσίες

Ληξιπρόθεσμες Οφειλές

εργαλείο υπολογισμού

Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Καταληκτικές ημερομηνίες (Due Dates)

Approved Employer

Η Ευρώπη σου

IMI

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ