ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ)


Πληροφορίες για Επιχειρήσεις
Γενικές Πληροφορίες για το Φ.Π.Α.
Υποκείμενο στο Φόρο Πρόσωπο
Παραδόσεις Αγαθών και Παροχές Υπηρεσιών
Τόπος και χρόνος παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών
Εγγραφή στο Μητρώο Φ.Π.Α.
Ακύρωση της εγγραφής
Μεταβίβαση Δρώσας Οικονομικής Μονάδας
Εισαγωγές
Φορολογικές δηλώσεις,καταβολή του φόρου και πιστώσεις
Απόκτηση μεταχειρισμένων μεταφορικών μέσων
Τήρηση Βιβλίων και Αρχείων
Έκδοση τιμολογίου Φ.Π.Α.
Βεβαίωση Φόρου
Ανάκτηση φόρου και οφειλών
Εξουσίες ελέγχου και διερεύνησης φορολογικών αδικημάτων
Ειδικά Καθεστώτα - Σχέδια
Διαφωνία με απόφαση του Εφόρου
Δικαιώματα
Υποχρεώσεις
Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο εξωτερικό με δραστηριότητες στην Κύπρο
Επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας σε εμπορευόμενους που είναι μη εγκατεστημένοι στο κράτος μέλος επιστροφής αλλά εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος.
Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% στην αγορά ή ανέγερση κατοικίας από 1 Οκτωβρίου 2011
INTRASTAT
VIES
ΕΥΡΩ

Καλύτερη απεικόνιση με ανάλυση οθόνης 1024 x 768


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση