Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Διενέργεια Εκπαιδευτικής Ημερίδας στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων στις 24/9/2019 - 26/9/2019 προς τους λειτουργούς/πυρήνες που ορίσθηκαν από τις Αναθέτουσες Αρχές/Φορείς


Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι τρεις εκπαιδευτικές ημερίδες που διοργάνωσε το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας προς τους λειτουργούς πυρήνες σε θέματα δημοσίων συμβάσεων των Αναθετουσών Αρχών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Συγκεκριμένα οι δύο ημερίδες (24 και 26 Σεπτεμβρίου 2019) πραγματοποιήθηκαν στη Λευκωσία για τους πυρήνες της Λευκωσίας και Λάρνακας και η τρίτη ημερίδα (25 Σεπτεμβρίου 2019) στη Λεμεσό για τους πυρήνες της Λεμεσού και της Πάφου.

Οι ημερίδες έγιναν μέσα στα πλαίσια της εξελικτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα σύναψης δημοσίων συμβάσεων που απευθύνεται στους λειτουργούς που αποτελούν τους πυρήνες στις Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς που υπηρετούν, σε θέματα δημοσίων συμβάσεων. Οι λειτουργοί πυρήνες είχαν επιλεγεί σε προηγούμενο στάδιο, από τους Προϊσταμένους κάθε Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα και τυγχάνουν τακτικής εκπαίδευσης με στόχο την προώθηση της εξειδίκευσης και του επαγγελματισμού στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων έτσι ώστε να επιτυγχάνονται τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα σε κάθε διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων και ταυτόχρονα να διασφαλίζεται η ποιοτική διάχυση γνώσης σε όλες τις αναθέτουσες αρχές/φορείς.

Οι ημερίδες είχαν στόχο την ενδυνάμωση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους με α) την παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών για αποφυγή συχνών προβλημάτων που ανακύπτουν στις διαδικασίες σύναψης, β) την ενημέρωση για αποφυγή δημιουργίας συνθηκών που να ευνοούν φαινόμενα διαφθοράς στις Δημόσιες Συμβάσεις και γ) την παρουσίαση των νέων διαδραστικών εργαλείων που έχουν υλοποιηθεί.

Στις εκπαιδευτικές ημερίδες συμμετείχαν 450 λειτουργοί πυρήνες από όλο το φάσμα των Αναθετουσών Αρχών / Αναθετόντων Φορέων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Εισηγητές στις ημερίδες ήταν λειτουργοί της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας αλλά και συνάδελφος από την ομόλογη Αρχή της Ελλάδας, με την οποία υπογράφηκε, μάλιστα, μνημόνιο συνεργασίας. Το υλικό που παρουσιάστηκε στις Ημερίδες βρίσκεται αναρτημένο στον πιο κάτω σύνδεσμο.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου RarΠαρουσίαση σε πυρήνες 24_26_9_2019.rar