Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετική με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ


Οδηγία σχετική με τις Δημόσιες Προμήθειες


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔημόσιες Προμήθειες - Κλασσική - Ελληνικά.pdf