Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Πληροφορείστε ότι έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 361 ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2020 το Δασμολόγιο του 2021 ως Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 2020/1577 και ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ο υπό αναφορά Κανονισμός, τροποποιεί το Παράρτημα Ι του βασικού Κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο.

Στο Δασμολόγιο του 2021, υπάρχουν αλλαγές στη κωδικοποίηση των εμπορευμάτων ως αποτέλεσμα της κατάργησης κωδικών με μικρό όγκο συναλλαγών, ή για λόγους απλοποίησης της ονοματολογίας. Επίσης έχουν δημιουργηθεί νέοι κωδικοί που ενδιαφέρουν το εμπόριο ή για στατιστικούς σκοπούς.


No documents foundΕκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας