Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε το Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με τη λειτουργία των συνόρωνBREXIT - ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Συμπληρωματική της εγκυκλίου Κ (170) - Εφαρμογή της Συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου (Μέγεθος: 101.73 Kb)

Εγκύκλιος ΕΕ «Κ» (170) – Εφαρμογή της Συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου

Εγκύκλιος ΕΕ «ΤΛ» (18) – Εισαγωγή μεταχειρισμένων οχημάτων από το Ηνωμένο Βασίλειο

Note on returned goods

Εγκύκλος ΕΕ "ΤΛ" (17) - Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ

Παρουσίαση για το BREXIT 04/12/2020

18/02/2021 ΚΕΒΕ Παρουσίαση - «Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ)»

Ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων σχετικά με την εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου

EU-UK Trade and Cooperation Agreement - Draft

EUROPEAN COMMISSION- GUIDANCE NOTE - WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES IN THE FIELD OF CUSTOMS, INCLUDING PREFERENTIAL ORIGIN Contents - 23 December 2020 rev4

BREXIT: End of transition period FAQs on Tax and Customs

Επικοινωνία για θέματα BREXIT

Τμήμα Τελωνείων – headquarters@customs.mof.gov.cy
Ευρωπαϊκή Επιτροπή - https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_en

Το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στις 31 Ιανουαρίου 2020. Σύμφωνα με τη συμφωνία αποχώρησης, είναι πλέον επισήμως τρίτη χώρα για την ΕΕ και, ως εκ τούτου, δεν συμμετέχει πλέον στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ.
Η ΕΕ και το ΗΒ έχουν καταλήξει σε Εμπορική Συμφωνία η οποία τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Τι έχει αλλάξει σχετικά με τις εμπορικές συναλλαγές:
Όλοι οι εμπορευόμενοι που δραστηριοποιούνταν αποκλειστικά και μόνο σε εμπορικές συναλλαγές προς και από το ΗΒ με απόδειξη μόνο του ενωσιακού χαρακτήρα των εμπορευμάτων, από την ημερομηνία αποχώρησης θα πρέπει να υποβάλλουν διασάφηση εισαγωγής ή εξαγωγής, αφού οι συναλλαγές αυτές τυγχάνουν χειρισμού ως συναλλαγές από και προς τρίτη χώρα.
Νοείται ότι, αφού πρόκειται πλέον για εμπορεύματα από τρίτη χώρα δεν θα τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις για την απόδειξη του ενωσιακού χαρακτήρα των εμπορευμάτων.
Ως εκ τούτου όλοι οι εμπορευόμενοι που δραστηριοποιούνταν αποκλειστικά και μόνο σε ενδοενωσιακές συναλλαγές επιβάλλεται όπως εγγραφούν στο τελωνειακό μητρώο προκειμένου να καταστεί δυνατό να υποβάλλουν στο σύστημα Θησέας τις σχετικές διασαφήσεις.


Εισαγωγή/ εξαγωγή εμπορευμάτων από/προς το Ηνωμένο Βασίλειο από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά
α) Εισαγωγικοί δασμοί
Η Συμφωνία διασφαλίζει τις εμπορικές συναλλαγές χωρίς τελωνειακούς δασμούς για όλα τα αγαθά που πληρούν τους κανόνες καταγωγής. Συγκεκριμένα, για τα εμπορεύματα που κατάγονται από το ένα μέρος της Συμφωνίας και εξάγονται στο άλλο, παραχωρείται προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση, δηλαδή καταβάλλονται μηδενικοί εισαγωγικοί δασμοί.
Για την παραχώρηση της δασμολογικής προτίμησης πρέπει να παρουσιάζεται απόδειξη καταγωγής, δηλαδή είτε «βεβαίωση καταγωγής» (statement on origin) που συντάσσεται από τον εξαγωγέα, είτε «γνώση του εισαγωγέα» (importer’s knowledge) ότι το προϊόν είναι καταγόμενο (δηλαδή πληροί τους κανόνες καταγωγής).
Τα εμπορεύματα που δεν θεωρούνται καταγόμενα, υπόκεινται στον γενικό συντελεστή δασμού που ισχύει για οποιαδήποτε τρίτη χώρα, σύμφωνα με το Κοινό Εξωτερικό Δασμολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
Οι εισαγωγές εμπορευμάτων από το ΗΒ υπόκεινται στις πρόνοιες του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, δηλαδή κατά την εισαγωγή καταβάλλεται Φ.Π.Α. σύμφωνα με τον συντελεστή που αντιστοιχεί σε κάθε εμπόρευμα.
γ) Φόροι Κατανάλωσης
Από 01/01/2021 οι διακινήσεις προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλω-σης μεταξύ του ΗΒ και της ΕΕ υπό καθεστώς αναστολής δεν πραγματοποιούνται μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος EMCS. Από την πιο πάνω ημερομηνία οι διακινήσεις προϊόντων υποκείμενων σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την ΕΕ και το αντίστροφο θεωρούνται εισαγωγές και εξαγωγές, αντίστοιχα.


Τελωνειακές διαδικασίες
α) Συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου και εξόδου
Για σκοπούς προστασίας και ασφάλειας, όλα τα εμπορεύματα που μεταφέρονται από και προς το ΗΒ από την ημερομηνία αποχώρησης καλύπτονται από συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου και εξόδου αντίστοιχα.
Ως εκ τούτου, για όλα τα εμπορεύματα που αφικνούνται από το ΗΒ ή αναχωρούν για το ΗΒ και μεταφέρονται είτε αεροπορικώς είτε δια θαλάσσης, υποβάλλονται συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου ή /και συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου, ανάλογα με την περίπτωση πριν από την άφιξη ή την αποχώρηση του μεταφορικού μέσου.
Οι συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου ή και εξόδου υποβάλλονται στο τελωνείο από τους μεταφορείς (π.χ. αεροπορικές εταιρείες /ναυτιλιακοί πράκτορες) ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους.
β) Διασαφήσεις εισαγωγής/εξαγωγής εμπορευμάτων – Τελωνειακοί έλεγχοι
Απαιτείται η υποβολή διασαφήσεων εισαγωγής καθώς και η προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων τελωνισμού (τιμολόγιο, κιβωτολόγιο, φορτωτική, άδειες κ.λπ.). Το ίδιο ισχύει και για τα εξαγόμενα εμπορεύματα για τα οποία απαιτείται η υποβολή διασάφησης εξαγωγής.
Τα εμπορεύματα υπόκεινται σε τελωνειακούς ελέγχους για σκοπούς επαλήθευσης των δηλώσεων π.χ. τελωνειακής αξίας, δασμολογικής κατάταξης, εγκυρότητας εγγράφων κ.λ.π. Επιπρόσθετα, τα εμπορεύματα υπόκεινται σε ελέγχους συμμόρφωσης για σκοπούς ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος.
γ) Υπαγωγή σε τελωνειακά καθεστώτα
Από την 1η Ιανουαρίου 2021 τα εμπορεύματα καταγωγής Ηνωμένου Βασιλείου θεωρούνται μη ενωσιακά. Συνεπώς μπορούν να υπαχθούν σε ένα από τα ειδικά καθεστώτα, δηλαδή, σε διαμετακόμιση ή σε αποταμίευση ή σε προσωρινή εισαγωγή ή σε ειδικό προορισμό ή σε τελειοποίηση προς επανεξαγωγή, ανάλογα με την περίπτωση.
Για την υπαγωγή εμπορευμάτων σε ειδικά τελωνειακά καθεστώτα απαιτείται η χορήγηση άδειας από τις τελωνειακές αρχές. Επιπρόσθετα, λόγω αναστολής της καταβολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, απαιτείται η σύσταση εγγύησης η οποία θα καλύπτει ενδεχόμενες τελωνειακές οφειλές.

EORI - Economic Operators Registration and Identification
Για την υποβολή τελωνειακών διασαφήσεων απαιτείται η καταχώρηση στο τελωνειακό μητρώο και ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων με τη χορήγηση αριθμού ΕORI.
Ο αριθμός EORI είναι ένας μοναδικός αριθμός, ο οποίος δίδεται από τις τελωνειακές αρχές ενός κράτους μέλους, σε οικονομικούς φορείς ή άλλα πρόσωπα για τελωνειακούς σκοπούς, με ισχύ σε ολόκληρη την ΕΕ.
Αριθμό ΕORI θα πρέπει να αποκτήσουν οικονομικοί φορείς οι οποίοι πραγματοποιούσαν αποκλειστικά και μόνο ενδοενωσιακές συναλλαγές και δεν συμμετείχαν σε εμπορικές συναλλαγές με τρίτες χώρες και πιθανόν να μην τους έχει αποδοθεί αριθμός EORI.
Οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στο ΗΒ και διαθέτουν αριθμό EORI του ΗΒ, πρέπει να λάβουν υπόψη ότι από την ημερομηνία αποχώρησης, ο αριθμός EORI ΗΒ δεν ισχύει. Συνεπώς, προκειμένου να μπορούν να δραστηριοποιούνται στα 27 κράτη μέλη, πρέπει να εγγραφούν σε ένα κράτος μέλος και να αποκτήσουν νέο αριθμό EORI.
Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία χορήγησης του αριθμού EORI μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Τελωνείων επιλέγοντας τον σύνδεσμο.

Τελωνειακές Άδειες και τελωνειακές αποφάσεις
Οι άδειες για Εγκεκριμένους Οικονομικούς Φορείς (ΑΕΟ) και οι ενιαίες άδειες (άδειες κεντρικού τελωνισμού) για τελωνειακά καθεστώτα που εκδόθηκαν από τις τελωνειακές αρχές του ΗΒ δεν ισχύουν πλέον στην ΕΕ. Αντίστοιχα, άδειες που έχουν εκδοθεί από τις αρχές των κρατών μελών δεν ισχύουν πλέον στο ΗΒ.
Τελωνειακές αποφάσεις, όπως για παράδειγμα δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες (ΔΔΠ), που εκδόθηκαν από τις τελωνειακές αρχές του ΗΒ δεν ισχύουν πλέον στην ΕΕ.

Ταξιδιώτες
Από την ημερομηνία αποχώρησης οι επιβάτες που αφικνούνται από το ΗΒ στην Κυπριακή Δημοκρατία τυγχάνουν χειρισμού ως επιβάτες προερχόμενοι από τρίτη χώρα.

Ιστοσελίδα Ηνωμένου Βασιλείου
Πληροφορίες τις οποίες δημοσιεύει το ΗΒ σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται από 1 Ιανουαρίου 2021, μπορείτε να δείτε εδώ.
Για να δείτε το Δασμολόγιο του ΗΒ (UK Global Tariff), το οποίο έχει αντικαταστήσει το Κοινό Εξωτερικό Δασμολόγιο της ΕΕ από την 1 Ιανουαρίου 2021 πατήστε εδώ.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, (άρθρο 50)

Αναθεωρημένη Συμφωνία Αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ

Αναθεωρημένη Πολιτική Διακήρυξη

Προσέγγιση του ΗΒ αναφορικά με τους συνοριακούς ελέγχους (UK Government’s approach to border controls)

Δασμολόγιο του ΗΒ από 1/1/2020 (UK Global Tariff)

Consequences of BREXIT/ Συνέπειες του BREXIT

τελευταία επικαιροποίηση 22/11/2021
Σχετικά Έγγραφα:
Εικονίδιο BREXIT: End of transition period FAQs on Tax and Customs
Εικονίδιο Note on returned goods
Εικονίδιο Εγκύκλιος ΕΕ «ΤΛ» (18) – Εισαγωγή μεταχειρισμένων οχημάτων από το Ηνωμένο Βασίλειο
Εικονίδιο Εγκύκλιος ΕΕ «Κ» (170) – Συμπληρωματική της εγκυκλίου Κ(170) - Εφαρμογή της Συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου
Εικονίδιο Εγκύκλιος ΕΕ «Κ» (170) – Εφαρμογή της Συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου
Εικονίδιο Guidance Note- Withdrawal of the UK and aspects of excise in relation to movement of goods ongoing on the withdrawal date
Εικονίδιο Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ - τελωνειακές διαδικασίες- τελ. επικαιροποίηση 5.4.2019
Εικονίδιο Guidance document on customs related matters of the UK withdrawal in case of no deal
Εικονίδιο BREXIT - ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Εικονίδιο EU-UK Trade and Cooperation Agreement - Draft
Εικονίδιο Παρουσίαση για το BREXIT
Εικονίδιο EUROPEAN COMMISSION- GUIDANCE NOTE - WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES IN THE FIELD OF CUSTOMS, INCLUDING PREFERENTIAL ORIGIN
Εικονίδιο Εγκύκλιος ΕΕ "ΤΛ" (17) - Αποχώρηση Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ
Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας