Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων
 Στην Κύπρο, οι τελωνειακές διασαφήσεις εισαγωγής (για συμπληρωμένο δείγμα ηλεκτρ. διασάφησης για θέση σε ελ. κυκλοφορία και ανάλωση πατήστε εδώ) και τα δηλωτικά εισαγωγής μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω των Μηχανογραφημένων τελωνειακών Συστημάτων ΘΗΣΕΑΣ.

Δήλωση προστασίας δεδομένων

Η διεύθυνση Εισαγωγών, Εξαγωγών και Διαμετακόμισης (IET) της OLAF (European Commission anti-fraud office) συλλέγει πληροφορίες για τις κινήσεις εμπορευμάτων για τελωνειακούς σκοπούς από το Σύστημα Ελέγχου Εξαγωγών (ECS), το Σύστημα Εισαγωγών (Θησέας) και το Εθνικό Σύστημα για τη Διαμετακόμιση (MCC). Οι πληροφορίες αυτές αφορούν συνήθως νομικά πρόσωπα, αλλά κάποιες φορές αφορούν και φυσικά πρόσωπα. Περισσότερες πληροφορίες για τις πληροφορίες που συλλέγονται από την IET θα βρείτε στη Δήλωση Προστασίας της IET.


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας