Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Όνομα τελωνειακού λειτουργού: κα Συμώνη Ζίζιρου

Αρ. τηλ.: +357 22601864

Αρ. τηλεομοιότυπου: +357 22302031

Ηλ. ταχυδρομείο: szizirou@customs.mof.gov.cy


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας