Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Όνομα τελωνειακού λειτουργού: κα Μαρία Θεοφίλου Τσολάκη

Αρ. τηλ.: +357 22601741

Αρ. τηλεομοιότυπου: +357 22302031

Ηλ. ταχυδρομείο: mtheophilou@customs.mof.gov.cy


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας