Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Φ.Π.Α.

Τήρηση Βιβλίων και Αρχείων


Φυσικά Πρόσωπα Επιχειρήσεις Ακίνητη Ιδιοκτησία Ηλεκτορνικές Υπηρεσίες


Τήρηση Βιβλίων και Αρχείων

Σύμφωνα με το άρθρο 43 και το Δέκατο Παράρτημα του περί ΦΠΑ Νόμου όλα τα Υποκείμενα στο Φόρο Πρόσωπα, οφείλουν να τηρούν βιβλία και αρχεία και να τα φυλάσσουν για έξι (6) τουλάχιστον χρόνια μετά τη συμπλήρωση των εγγράφων ή των πράξεων οι οποίες αναγράφονται σε αυτά, εκτός εαν ο Έφορος Φορολογίας, με σχετική ειδοποίηση προς τον ενδιαφερόμενο, ορίσει διαφορετικά.

Κάθε εγγεγραμμένο πρόσωπο οφείλει να τηρεί βιβλία και αρχεία για όλες τις φορολογητέες παραδόσεις αγαθών ή / και τις παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιεί ή λαμβάνει μέσα στα πλαίσια της επιχείρησής του καθώς και για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές που πραγματοποιεί. Τα αρχεία και στοιχεία πρέπει να είναι ενημερωμένα, να περιέχουν ικανοποιητικές πληροφορίες και να επιτρέπουν στον επιχειρηματία να υπολογίζει το ποσό του φόρου που πρέπει να πληρώσει ή μπορεί να πιστωθεί και να συμπληρώνει τις απαραίτητες φορολογικές δηλώσεις.

Τα αρχεία πρέπει να τηρούνται σε τέτοια μορφή που να μπορούν οι Λειτουργοί του Τμήματος Φορολογίας, να ελέγξουν αν ορθά αποδόθηκε ο οφειλόμενος φόρος. Ο τρόπος τήρησής τους, όμως, δεν πρέπει να αντιβαίνει στις εμπορικές συνήθειες. Επίσης ο Νόμος περιέχει ειδικές ρυθμίσεις για την τήρηση βιβλίων και αρχείων σε σχέση με ειδικά καθεστώτα όπως Σχέδια Λιανοπωλητών, Σχέδια Περιθωρίου Κέρδους κλπ.

Τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα οφείλουν να τηρούν ή φυλάσσουν τα αρχεία και στοιχεία που προβλέπει η Νομοθεσία στην κύρια έδρα της επιχείρησής τους.


Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ΚΔΠ 27/2002, στον Γενικό Οδηγό Φ.Π.Α. (κεφάλαιο VIII) και στο Ενημερωτικό Έντυπο 12Α

No documents foundΤελευταία Ενημέρωση στις:

08/01/2021 09:23:23 AM

 


Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε
Your Europe

Back To Top