Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Φορολογικοί Συντελεστές

Φορολογικοί Συντελεστές Φόρου Εισοδήματος από το 1991

Γενικά

1 Τα φορολογικά κέρδη που εισήχθηκαν στη Δημοκρατία από εξαγωγές επιτόπια κατασκευασμένων ή παραγομένων προϊόντων (εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών), φορολογούνται μέχρι και το έτος 2002 με το ½ των συντελεστών

2 Οι εταιρείες που εισήξαν μετά τις 10/7/1998 για πρώτη φορά τις μετοχές τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ.), φορολογούνται για τα 4 φορολογικά έτη που ακολουθούν το έτος εντός του οποίου εισάγονται στο Χ.Α.Κ. με το ½ των συντελεστών, με μέγιστη εξοικονόμηση φόρου £100 000 ανά φορολογικό έτος, μέχρι και το έτος 2002.

Φυσικά πρόσωπα

Φόρος Εισοδήματος μέχρι το 2007

%
Φορολογικό Έτος
1991 – 1995
£
1996 – 1999
£
2000 – 2001
£
2002
£
2003
£
2004 – 2006
£
2007
£
0%
0 – 2 000
0 – 5 000
0 – 6 000
0 – 9 000
0 – 9 000
0 – 10 000
0 – 10 750
20%
2 001 – 4 000
5 001 – 8 000
6 001 – 9 000
-
9 000 – 12 000
10 001 – 15 000
10 751 – 15 750
25%
-
-
-
-
12 001 – 15 000
15 001 – 20 000
15 751 – 20 600
30%
4 001 – 8 000
8 001 – 11 000
9 001 – 12 000
9 001 – 12 000
15 001 και άνω
20 001 και άνω
20 600 και άνω
40%
8 001 και άνω
11 001 και άνω
12 001 και άνω
12 001 και άνω

Φόρος Εισοδήματος από το 2008

Φορολογικό Έτος
2008 - 2010
από 2011
0%
0 – 19 500
0 – 19 500
20%
19 501 – 28 000
19 501 – 28 000
25%
28 001 – 36 300
28 001 – 36 300
30%
36 301 και άνω
36 301 - 60000
35%
-
60 001 και άνω


Νομικά πρόσωπα

Εταιρικός φόρος μέχρι 2007

£
1991 –1995
1996 - 2002
2003 - 2004
2005 - 2007
0 – 40 000
20%(1,2)
20%(1,2)
10%(3,4)
10%(3,4,5)
40 000 – 100 000
25%(1,2)
100 001 – 1000000
25%(1,2)
1 000 001 και άνω
15%(5,6)

Για τα έτη από το 2008 μέχρι το 2012 οι εταιρείες πληρώνουν φόρο με συντελεστή 10%(4).
Για τα έτη απο το 2013 οι εταιρείες πληρώνουν φόρο με συντελεστή 12,5%


Σημειώσεις
1 Για τα φορολογικά έτη μέχρι το 2002 επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 10% όταν το φορολογητέο εισόδημα μειώνεται λόγω ζημιών προηγουμένων ετών, εκπτώσεων για επενδύσεις και εκπτώσεις για εξάντληση
μεταλλείου.
2 Οι εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων φορολογούνται με συντελεστή 4,25%. Κατά το έτος 2002 οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου φορολογούνται με πρόσθετο φόρο 10% στο φορολογητέο εισόδημα.
3 Oι εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων φορολογούνται που επέλεξαν τις μεταβατικές διατάξεις(7) φορολογούνται με συντελεστή 4,25% αντί 10% για τα έτη μέχρι το 2005.
4 Oι οργανισμοί δημοσίου δικαίου φορολογούνται με συντελεστή 25% αντί 10% μέχρι το έτος 2008.
5 Oι εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων που επέλεξαν τις μεταβατικές διατάξεις(7) φορολογούνται με συντελεστή 4,25% αντί 15% για τα έτη μέχρι το 2005.
6 Oι οργανισμοί δημοσίου δικαίου φορολογούνται με συντελεστή 35% αντί 15%
7 Η επιλογή μεταβατικών διατάξεων αφορά εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων, οι οποίες:
 Είχαν εισοδήματα από πηγές εκτός της Δημοκρατίας κατά το φορολογικό έτος που λήγει 31/12/2001 ή αναμένεται να έχουν τέτοια εισοδήματα τα οποία δεν έχουν προκύψει μέχρι την 31/12/2001 λόγω της
φύσεως των εργασιών τους και
 Εξακολουθούν να έχουν εισοδήματα από πηγές αποκλειστικά εκτός της Δημοκρατίας.

Η επιλογή είναι:
 ανέκκλητος
 ισχύει για τα έτη 2003-2005

Oι εταιρείες που κάνουν την επιλογή αυτή δεν δικαιούνται να διεκδικήσουν:
o Απαλλαγή του 50% των τόκων
o Απαλλαγή των μερισμάτων (εκτός στην περίπτωση όπου είναι μερίσματα μεταξύ τέτοιων εταιρειών)
o Απαλλαγή των κερδών από διάθεση τίτλων
o Συμψηφισμό ζημιών μεταξύ συγκροτημάτων εταιρειών
o Τα φορολογικά οφέλη από αναδιοργάνωση εταιρειών
o Πίστωση ξένου φόρου (εκτός από τις περιπτώσεις όπου υπάρχει Σύμβαση αποφυγής Διπλής Φορολογίας)
o Απαλλαγή των κερδών μόνιμης εγκατάστασης του εξωτερικού
o Οι ζημιές που προέκυψαν κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε φορολογικού έτους μέχρι και το έτος 2000 δε θα μεταφέρονται και δε θα συμψηφίζονται με τα εισοδήματα οποιουδήποτε φορολογικού έτους μετά την πάροδο 5 ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο προέκυψαν.

Παρακράτηση φόρου στην πηγή

Παρακρατείται φόρος στην πηγή για τις πιο κάτω πηγές εισοδήματος:

1. Από μισθούς φυσικών προσώπων κατοίκων της Δημοκρατίας με βάση τον Κανονισμό 6 των Περί Παρακρατήσεως Εξ Αποδοχών Κανονισμούς του 1969.

2. Από πρόσωπα μη κάτοικους της Δημοκρατίας για εισοδήματα από τις πιο κάτω πηγές:

Άρθρο του
Ν.118(I)/2002
Είδος Πληρωμής
Συντελεστής Φόρου
21
Το ακαθάριστο ποσό οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, αποζημίωσης ή άλλου εισοδήματος που αποκτάται από πηγές εντός της Δημοκρατίας από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία, το οποίο δεν επιδίδεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση στη Δημοκρατία, ως αντιπαροχή για τη χρήση, ή για το προνόμιο της χρήσης, οποιουδήποτε συγγραφικού δικαιώματος, δικαιώματος εκμετάλλευσης, σχεδίου, μυστικού τρόπου κατασκευής ή τύπου εμπορικού σήματος, μεθόδου ή άλλης παρόμοιας ιδιοκτησίας, ή ως αντιπαροχή για τεχνική βοήθεια 10 σεντ ανά £1 ή
17 cent ανά €1,71
22
Το ακαθάριστο ποσό οποιουδήποτε μισθώματος για την προβολή κινηματογραφικών ταινιών στη Δημοκρατία που αποκτά οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία5 σεντ ανά £1 ή
9 cent ανά €1,71
23
Το ακαθάριστο εισόδημα το οποίο αποκτά οποιοδήποτε άτομο το οποίο δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία από την άσκηση στη Δημοκρατία οποιουδήποτε επαγγέλματος ή επιτηδεύματος, η αμοιβή προσώπων τα οποία δεν είναι κάτοικοι στη Δημοκρατία, που παρέχουν υπηρεσίες ψυχαγωγίας στο κοινό και οι ακαθάριστες εισπράξεις οποιουδήποτε θεατρικού ή μουσικού ομίλου ή άλλης ομάδας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες ψυχαγωγίας στο κοινό, περιλαμβανομένων ποδοσφαιρικών ομάδων και άλλων αθλητικών αποστολών από το εξωτερικό που προκύπτουν από παραστάσεις στη Δημοκρατία 10 σεντ ανά £1 ή
17 cent ανά €1,71Back To Top