Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

Νέα


Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ)


Στις 13 Απριλίου 2022 έχει υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ).

Αφενός, ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Μαυρουδής Βορίδης, ως εποπτεύων το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο, κυρία Παρασκευή Δραμαλιώτη, και αφετέρου, ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης, ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος Υπουργός και το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) - Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (Κ.Α.Δ.Δ.), που εκπροσωπείται νόμιμα από την Διευθύντρια, κ.Έλενα Οικονομίδου -Αζίνα, συμφώνησαν να προχωρήσουν από κοινού στην υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, με στόχο τη συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού πλαισίου για την από κοινού συμμετοχή τους σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή προγράμματα και πρωτοβουλίες στον τομέα της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, με σεβασμό στις αρχές της ισότητας, του αμοιβαίου οφέλους και της αμοιβαιότητας.

Με το πιο πάνω Μνημόνιο συμφωνήθηκε συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης, της επιμόρφωσης, της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και της έρευνας. Στις δράσεις συνεργασίας είναι δυνατόν να περιλαμβάνεται η από κοινού διεξαγωγή μελετών, η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, η δικτύωση με διεθνείς και ευρωπαϊκούς φορείς, καθώς και η ανταλλαγή εμπειριών, βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας, με στόχο την αποτελεσματικότερη επίτευξη των κοινών στόχων τους σε τομείς όπως:
1. Η επιμόρφωση των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, στη νομιμότητα και διαφάνεια της διοικητικής δράσης, σε βέλτιστες διεθνείς και ευρωπαϊκές πρακτικές κ.λπ
2. Ο σχεδιασμός, η πιστοποίηση και η υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων και άλλων δραστηριοτήτων μάθησης, με έμφαση στο υπόδειγμα του επιτελικού κράτους και στην οργάνωση και συντονισμό των δραστηριοτήτων της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης.
3. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών/ επιμορφωτικών δράσεων και η αποτίμηση των αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης με έμφαση στην αξιολόγηση της σύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης. Η αξιολόγηση των επιμορφωτικών δράσεων από τους/τις συμμετέχοντες/χουσες πραγματοποιείται με την ευθύνη των δύο Μερών, μέσω σχετικού online ερωτηματολογίου, μετά την ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικής/ επιμορφωτικής δράσης.
4. Η επιστημονική και ερευνητική υποστήριξη της Δημόσιας Διοίκησης, μεταξύ άλλων, και μέσω της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών επί διαφόρων θεμάτων ενδιαφέροντος της οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης.
5. Η ανάπτυξη της διοικητικής ικανότητας των οργανισμών της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο τη διεθνή, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη.
6. Η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στο πεδίο βελτίωσης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες.
7. Ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης.
8. Η από κοινού αξιοποίηση ευκαιριών μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ζητήματα ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων προς τις τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που δεν είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1.jpeg (Μέγεθος Αρχείου: 111,34Kb)
2.jpeg (Μέγεθος Αρχείου: 108,85Kb)
3.jpeg (Μέγεθος Αρχείου: 100,65Kb)
4.jpeg (Μέγεθος Αρχείου: 235,15Kb)
5.jpeg (Μέγεθος Αρχείου: 278,69Kb)
Εκπαίδευση στη Διαχείριση Έργων

Αλφαβητικός Κατάλογος Δραστηριοτήτων

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) και Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ)

Αναλυτικά Προγράμματα και Υλικό Μάθησης Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

astrapi