Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

Πάγιες Οριζόντιες Δραστηριότητες


Εισαγωγική Κατάρτιση Νεοεισερχομένων

Το πρόγραμμα Εισαγωγικής Κατάρτισης Νεοεισερχομένων απευθύνεται σε όλους τους νεοεισερχόμενους λειτουργούς στη Δημόσια Υπηρεσία, όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων. Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει την απαιτούμενη εισαγωγική κατάρτιση η οποία, σε συνδυασμό με συναφείς ενδοοργανωσιακές μαθησιακές και άλλες δραστηριότητες υποδοχής, θα διασφαλίσει την αποτελεσματικότερη και ομαλότερη ένταξη των νεοεισερχόμενων λειτουργών στη Δημόσια Υπηρεσία. Ειδικότερα, το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες:

· να γνωρίσουν την αποστολή, τις αρμοδιότητες, τις δομές και τη λειτουργία του Κράτους γενικά και της Δημόσιας Υπηρεσίας ειδικότερα, εντός του θεσμικού – διοικητικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
· να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας που απαιτούνται για την αποτελεσματική επιτέλεση του έργου τους
· να συζητήσουν και να προβληματιστούν για το ρόλο και την ευθύνη του δημόσιου λειτουργού.

Οι βασικότερες ενότητες του προγράμματος είναι:

- Το κράτος και οι τρεις εξουσίες του: Κύπρος και Ενωσιακό πλαίσιο
- Οι δομές και η λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας
- Πτυχές του έργου της Δημόσιας Διοίκησης: οι πολιτικές και η εφαρμογή τους
- Μορφές ελέγχου επί της Δημόσιας Διοίκησης
- Αναπτυξιακές προσπάθειες Δημόσιας Διοίκησης
- Βασικές δεξιότητες του Δημόσιου Λειτουργού
- Ο ρόλος και οι ευθύνες του Δημόσιου Λειτουργού

Επισυνάπτεται ενδεικτικό πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα Εισαγωγικής Κατάρτισης Νεοεισερχομένων έχει θεσμοθετηθεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 7.4.2004. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή η παρακολούθηση του προγράμματος είναι υποχρεωτική για όλους τους νεοεισερχόμενους υπαλλήλους στη Δημόσια Υπηρεσία. Οι συμμετέχοντες καλούνται απευθείας από την ΚΑΔΔ μετά από κυκλοφορία εγκυκλίου και σε συνεργασία με τους Πυρήνες Μάθησης των Οργανισμών τους. Κάθε εξάμηνο οργανώνονται 7-10 προγράμματα και η διάρκεια του κάθε ενός είναι δέκα εργάσιμες μέρες (60 ώρες).


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΠρόγρΕισαγωγικηςΚαταρτισηςΝεοεισερχομενωνστηΔΥ-ΠρογραμμαΕργασιων.pdf (File Size: 471,5Kb)

No documents found


Αλφαβητικός Κατάλογος Δραστηριοτήτων

Εκπαίδευση στη Διαχείριση Έργων

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) και Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ)

Αναλυτικά Προγράμματα και Υλικό Μάθησης Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

astrapi