Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

Πάγιες Οριζόντιες Δραστηριότητες


Εφαρμογή Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ/CAF)
ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ(ΚΠΑ)

THE COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)


Ιστορική εξέλιξη του ΚΠΑ:

Κατά την περίοδο 1998-2000 διαπιστώθηκε η ανάγκη για την ύπαρξη ενός κοινού πλαισίου αξιολόγησης των οργανισμών του δημόσιου τομέα στην ΕΕ. Η ανάγκη αυτή οδήγησε στη σύσταση του Innovative Public Service Group (IPSG), κάτω από την εποπτεία των αρμόδιων Γενικών Διευθυντών των κρατών-μελών. Η ιδέα ήταν να σχεδιαστεί ένα εργαλείο που θα προωθούσε στον ευρωπαϊκό χώρο τη χρήση τεχνικών διοίκησης ολικής ποιότητας (total quality management techniques) για τη βελτίωση της απόδοσης των οργανισμών. Η πρώτη πιλοτική έκδοση του CAF σχεδιάστηκε από το IPSG βασισμένο στα μοντέλα ποιότητας EFQM και Speyer και παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε το 2000 στη Λισσαβώνα στο Πρώτο Συνέδριο Ποιότητας για τη δημόσια διοίκηση. Έκτοτε έγινε αναθεώρηση του μοντέλου 2006 και επίκειται ακόμα μία το 2012.

Τι είναι το ΚΠΑ;

Ένα εργαλείο διοίκησης ποιότητας για να βοηθήσει τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα (σε εθνικό/ ομοσπονδιακό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Ένα απλό, εύχρηστο μοντέλο με χαμηλό κόστος για την αυτοαξιολόγηση των οργανισμών του δημόσιου τομέα που επιτυγχάνεται μέσω της διάγνωσης της υφιστάμενης κατάστασης, της διαπίστωσης των δυνατών σημείων και των περιοχών για βελτίωση και της απόφασης για δράσεις και μέτρα για βελτίωση.

Πως γίνεται η αυτοαξιολόγηση;

Η αυτοαξιολόγηση ενός Οργανισμού στα πλαίσια του ΚΠΑ διενεργείται από
αντιπροσωπευτική ομάδα υπαλλήλων του, στη βάση των κριτηρίων και προκαθορισμένων υποκριτηρίων τους που περιλαμβάνονται στο μοντέλο και που προσδιορίζουν τα κύρια σημεία που θα πρέπει να εξετάζονται κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης, με τη χρήση κλιμάκων βαθμολόγησης, και τα πορίσματά της είναι τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά .


Εφαρμογή του ΚΠΑ στην Κύπρο:

Στην Κύπρο η εισαγωγή του CAF αποφασίστηκε να γίνει πάνω σε πιλοτική βάση το 2004 από το Υπουργικό Συμβούλιο. Tο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, ανέλαβαν την προώθηση/διάδοσή του. Το Μάρτιο 2007, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να ενθαρρύνει την εισαγωγή του CAF πάνω σε γενική βάση στις κρατικές υπηρεσίες. Επιπρόσθετα το Υπουργικό σε συνεδρία του στις 7 Ιουλίου του 2010 έχει αποφασίσει ότι στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου Έργου της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης με τίτλο «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Στρατηγική, Ηγετική και Διευθυντική Ανάπτυξη της Κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας» παροτρύνονται οι οργανισμοί της Κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας να εφαρμόσουν το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης στα χρονικά πλαίσια του Έργου, ως βοηθητικό εργαλείο για την επιτυχία των στόχων του. Μέχρι σήμερα το ΚΠΑ έχει εφαρμοστεί σε 19 οργανισμούς του Κυπριακού δημόσιου τομέα.

Ο ρόλος της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης στην εφαρμογή του ΚΠΑ :

Η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης σε συνεργασία με το Τμήμα
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, ανέπτυξαν και εφαρμόζουν επικοινωνιακή πολιτική για προώθηση του ΚΠΑ. Έχουν γίνει και συνεχίζουν να γίνονται ενημερωτικές συναντήσεις με διευθυντικές ομάδες των οργανισμών της δημόσιας υπηρεσίας, όπου παρουσιάζεται συνοπτικά το μοντέλο και οι προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής του.

Επιπρόσθετα η ΚΑΔΔ έχει αναλάβει την εκπαίδευση των ομάδων αυτοαξιολόγησης οι οποίες ορίζονται για να εφαρμόσουν το εν λόγω μοντέλο στους οργανισμούς τους. Τα μέλη των ομάδων αυτών συμμετέχουν σε πενθήμερο εργαστήριο όπου εκπαιδεύονται στη χρήση του μοντέλου και εφοδιάζονται με όλο το απαιτούμενο υλικό για να διεκπεραιώσουν το έργο τους.

No documents found


Αλφαβητικός Κατάλογος Δραστηριοτήτων

Εκπαίδευση στη Διαχείριση Έργων

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) και Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ)

Αναλυτικά Προγράμματα και Υλικό Μάθησης Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

astrapi