Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

Ικανοποίηση Αιτημάτων Πυρήνων Μάθησης


Θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μια από τις κύριες δράσεις της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ) αποτελεί η ενίσχυση της ικανότητας της Δημόσιας Υπηρεσίας να λειτουργήσει παραγωγικά ως μέρος του νέου θεσμικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό επιτυγχάνεται με δραστηριότητες μάθησης που εφοδιάζουν τους Δημόσιους Λειτουργούς με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται για να λειτουργήσουν με επιτυχία στο υπερεθνικό αυτό επίπεδο και βοηθούν τους οργανισμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας να αναπτύξουν τους απαραίτητους μηχανισμούς επικοινωνίας, συντονισμού και αποτελεσματικής συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στα προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι δραστηριότητες της ΚΑΔΔ στον τομέα αυτό καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα Προγραμμάτων:

• Προγράμματα Βασικής Κατάρτισης σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Εξειδικευμένα προγράμματα για την εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο
• Εργαστήρια για τις προεκτάσεις της ένταξης για τη Δημόσια Υπηρεσία, τόσο για τους Οργανισμούς όσο και για τους Λειτουργούς
• Προγράμματα για απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων για αποτελεσματική συμμετοχή των Οργανισμών και Λειτουργών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ
• Εξειδικευμένα προγράμματα για συγκεκριμένα τμήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη μεταφορά γνώσεων και εμπειριών σε ό,τι αφορά τα δρώμενα στον ευρωπαϊκό χώρο, τόσο σε θέματα διατμηματικού ενδιαφέροντος, όσο και σε εξειδικευμένα θέματα.
No documents found


Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

astrapi