Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

Πυρήνας Μάθησης ΚΑΔΔ


Δραστηριότητες Πυρήνα Μάθησης

· Μέσα από διαβούλευση με το Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) του Ηνωμένου Βασιλείου καταρτίστηκε συστηματικό πρόγραμμα κατάρτισης του προσωπικού της ΚΑΔΔ με τη δυνατότητα να καταστούν μέλη του Ινστιτούτου. Η πιο πάνω πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας για συνεχή αναβάθμιση των προσόντων, των δεξιοτήτων και της γενικότερης επαγγελματικής αρτιότητας του προσωπικού της Ακαδημίας, ώστε αυτό να μπορεί να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις και τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του τομέα. (πιθανή ανάρτηση σελ 6-13 από τεχνική προσφορά όπου περιγράφονται οι εκπαιδευτικές ενότητες)

· Εσωτερική Εκπαίδευση
Διοργανώνονται και πραγματοποιούνται ενδο-οργανωσιακές εκπαιδεύσεις του επιστημονικού προσωπικού της Ακαδημίας. Οι εκπαιδεύσεις αφορούν θέματα διαχείρισης της μάθησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Προς αναζήτηση των πλέον αποτελεσματικών μεθόδων επίτευξης των μαθησιακών στόχων, οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται τόσο από λειτουργούς προς λειτουργούς, όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες που εξειδικεύονται σε θέματα βιωματικής μάθησης καθώς και στη μεταφορά της μάθησης στο χώρο εργασίας.
No documents found


Εκπαίδευση στη Διαχείριση Έργων

Αλφαβητικός Κατάλογος Δραστηριοτήτων

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) και Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ)

Αναλυτικά Προγράμματα και Υλικό Μάθησης Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

astrapi