Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

Πάγιες Οριζόντιες Δραστηριότητες


Εκπαίδευση Γενικού Γραμματειακού Προσωπικού

Η εκπαίδευση του Γενικού Γραμματειακού Προσωπικού είναι μια πρωτοβουλία που αναλήφθηκε από τον Διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού για τη συστηματική ανάπτυξη των μελών του Γενικού Γραμματειακού Προσωπικού.
Τον Ιούλιο του 2010, συστάθηκε Πυρήνας Μάθησης για το Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, αποστολή του οποίου ήταν ο εντοπισμός και η διάγνωση αναγκών μάθησης του Γενικού Γραμματειακού Προσωπικού σε συστηματική βάση, καλύπτοντας οριζόντιες ανάγκες μάθησης (π.χ. γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να έχει το Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, ανεξάρτητα από το πού είναι τοποθετημένο), ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η υλοποίηση των κατάλληλων μαθησιακών δραστηριοτήτων για κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Γενικού Γραμματειακού Προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, στους τομείς της αρμοδιότητάς του, καθώς και η αξιολόγηση των εν λόγω δραστηριοτήτων. Διευκρινίζεται ότι ο οριζόντιος Πυρήνας Μάθησης του Γενικού Γραμματειακού Προσωπικού λειτουργεί παράλληλα με τους ήδη υφιστάμενους Πυρήνες Μάθησης που λειτουργούν στους Οργανισμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας και οι οποίοι καλύπτουν ανάγκες μάθησης του Γενικού Γραμματειακού Προσωπικού πέραν των οριζοντίων, παράλληλα με τις ανάγκες μάθησης των υπόλοιπων μελών του οργανισμού.

Η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης εκπαίδευσε τα μέλη του οριζοντίου Πυρήνα Μάθησης στις μεθοδολογίες διάγνωσης αναγκών μάθησης και διαχείρισης δραστηριοτήτων μάθησης. Μετά την παρασχεθείσα εκπαίδευση, ομάδα της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης προχώρησε στην υποστήριξη και καθοδήγηση του έργου του Πυρήνα Μάθησης, από τη διάγνωση των οριζοντίων αναγκών μάθησης μέχρι και τον σχεδιασμό των τελικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η όλη προσπάθεια του Πυρήνα Μάθησης Γενικού Γραμματειακού Προσωπικού, για εντοπισμό των μαθησιακών αναγκών του Γραμματειακού Προσωπικού, διήρκεσε από τον Νοέμβριο του 2010 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2011. Η μεθοδολογία της διάγνωσης που ακολούθησε ο Πυρήνας και που οδήγησε στα πορίσματα για τις ανάγκες μάθησης του Γραμματειακού Προσωπικού σε οριζόντιο επίπεδο, περιλάμβανε πληθώρα διαγνωστικών δραστηριοτήτων, όπως:

- Μελέτη των γραπτών πηγών και συγκεκριμένα των Σχεδίων Υπηρεσίας όλων των βαθμολογικών θέσεων του Γενικού Γραμματειακού Προσωπικού, σε σχέση με τις ικανότητες/δεξιότητες/στάσεις που πρέπει να έχει κάθε μέλος του Γραμματειακού Προσωπικού στο επίπεδο που ανήκει
- Συνεντεύξεις με Διευθυντές Τμημάτων, μεταξύ των οποίων ο Διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, που είναι ο κατά νόμο Προϊστάμενος του Εναλλάξιμου Προσωπικού
- Πραγματοποίηση διαγνωστικών εργαστηρίων με τη συμμετοχή λειτουργών του Γενικού Γραμματειακού Προσωπικού όλων των βαθμολογικών θέσεων, περιλαμβανομένων και των έκτακτων υπαλλήλων που εκτελούν γραφειακά καθήκοντα, από διάφορα Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες/Γραφεία.

Από την ταξινόμηση των πληροφοριών που συνελέγησαν από τη μελέτη των γραπτών πηγών, των συνεντεύξεων και των διαγνωστικών εργαστηρίων, ο Πυρήνας οδηγήθηκε στον εντοπισμό των οριζοντίων αναγκών μάθησης του Γραμματειακού Προσωπικού, στα δύο επίπεδα θέσεων:
 στο επίπεδο Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού
 στο επίπεδο Προαγωγής.

Επισημαίνεται ότι αρκετές ανάγκες μάθησης που διαφάνηκαν είναι κοινές και στα δύο επίπεδα θέσεων. Πέραν των γνωσιολογικών αναγκών μάθησης που πρέπει να αναπτύξει το Γραμματειακό Προσωπικό (π.χ. ανάγκη ανάπτυξης γνώσεων του Ενιαίου Θεματικού Συστήματος Ταξινόμησης, των διαδικασιών Αρχείου, βασικών γνώσεων σε θέματα που έχουν σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομοθεσιών, εγκυκλίων, ανάπτυξης γνώσεων σε θέματα γραπτής επικοινωνίας και άλλα), διαφάνηκαν και κάποιες άλλες ανάγκες μάθησης, όπως θέματα σχέσεων, επαγγελματικής συμπεριφοράς, καλών διαπροσωπικών σχέσεων, αλλαγής κουλτούρας/νοοτροπίας, διαχείρισης επαγγελματικού άγχους και άλλα. Επιπρόσθετα, για τους κατόχους Θέσεων Προαγωγής, διαφάνηκαν ανάγκες ανάπτυξης δεξιοτήτων σε θέματα διαχείρισης/διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, άσκησης διοικητικών καθηκόντων, δεξιοτήτων καθοδήγησης (coaching).
Στη συνέχεια, στη βάση των πορισμάτων της Διάγνωσης Αναγκών Μάθησης, η ΚΑΔΔ σχεδίασε δύο Πιλοτικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα, το ένα για προσωπικό σε Θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού και το άλλο για προσωπικό σε Θέσεις Προαγωγής (Γραμματειακοί Λειτουργοί, Ανώτεροι Γραμματειακοί Λειτουργοί, Πρώτοι Γραμματειακοί Λειτουργοί).

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω Εργαστήρια, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού θα περιλαμβάνει εξειδικευμένο Εργαστήριο που θα αφορά στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των 270 Ιδιαιτέρων Γραμματέων.
Στη συνέχεια, στη βάση των πορισμάτων της Διάγνωσης Αναγκών Μάθησης, η ΚΑΔΔ σχεδίασε δύο Πιλοτικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα, το ένα για προσωπικό σε Θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού και το άλλο για προσωπικό σε Θέσεις Προαγωγής (Γραμματειακοί Λειτουργοί, Ανώτεροι Γραμματειακοί Λειτουργοί, Πρώτοι Γραμματειακοί Λειτουργοί).

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω Εργαστήρια, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού θα περιλαμβάνει εξειδικευμένο Εργαστήριο που θα αφορά στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των 270 Ιδιαιτέρων Γραμματέων.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΓΓΠ - Θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού.pdf (File Size: 736,03Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΓΓΠ - Θέσεις Προαγωγής.pdf (File Size: 720,92Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPoint
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.ppt (File Size: 1439,62Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPoint
Παρουσίαση ΚΑΔΔ για αξιολόγηση πιλοτικών 210612.ppt (File Size: 652,24Kb)

- Πρόγραμμα για Γραμματειακό Προσωπικό σε Θέσεις Προαγωγής
- Πρόγραμμα για Γραμματειακό Προσωπικό σε Θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού

Αλφαβητικός Κατάλογος Δραστηριοτήτων

Εκπαίδευση στη Διαχείριση Έργων

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) και Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ)

Αναλυτικά Προγράμματα και Υλικό Μάθησης Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

astrapi