Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

Ικανοποίηση Αιτημάτων Πυρήνων Μάθησης


Οργανωσιακή Ανάπτυξη

H Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης ενισχύει τις προσπάθειες των Οργανισμών της Δημόσιας Υπηρεσίας να αυτοαναπτυχθούν και να βελτιωθούν με το σχεδιασμό και την υποστήριξη ενδοοργανωσιακών αναπτυξιακών δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες αυτές συνίστανται: (α) στη διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης, (β) τη διερεύνηση τρόπων βελτίωσης και (γ) την ανάληψη πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους Οργανισμούς για την προώθηση βελτιωτικών αλλαγών. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η μεταφορά της μάθησης από την τάξη στο χώρο εργασίας.

Οι δραστηριότητες αυτές βρίσκονται σε μια γόνιμη σχέση αλληλεπίδρασης και συνέργειας με τη διοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων: Αφενός τα επιμορφωτικά προγράμματα οδηγούν σε πρωτοβουλίες ενδοοργανωσιακής ανάπτυξης στους οργανισμούς των εκπαιδευομένων και αφετέρου, οι δραστηριότητες ενδοοργανωσιακής ανάπτυξης απαιτούν και αντλούν και πάλι υποστήριξη από περαιτέρω επιμόρφωση των εμπλεκομένων.

Δραστηριότητες οργανωσιακής ανάπτυξης αφορούν π.χ τη μεθόδευση συγκεκριμένων οργανωσιακών αλλαγών στις δομές, τις διαδικασίες ή την κουλτούρα ενός οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης της Συστηματικής Διαχείρισης της Μάθησης ή της Εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης.

No documents found


Εκπαίδευση στη Διαχείριση Έργων

Αλφαβητικός Κατάλογος Δραστηριοτήτων

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) και Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ)

Αναλυτικά Προγράμματα και Υλικό Μάθησης Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

astrapi