ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Πάγιες Οριζόντιες Δραστηριότητες


Εκπαίδευση Γενικού Διοικητικού Προσωπικού

Η εκπαίδευση του Γενικού Διοικητικού Προσωπικού είναι μια πρωτοβουλία που αναλήφθηκε από τον Διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού για τη συστηματική ανάπτυξη των μελών του Γενικού Διοικητικού Προσωπικού.
Για τη διάγνωση αναγκών μάθησης του Γενικού Διοικητικού Προσωπικού συστάθηκε Πυρήνας Μάθησης, αποστολή του οποίου ήταν να διερευνήσει οριζόντιες ανάγκες μάθησης (π.χ. γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να έχει το Γενικό Διοικητικό Προσωπικό ανεξάρτητα από το πού είναι τοποθετημένο), ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η υλοποίηση των κατάλληλων μαθησιακών δραστηριοτήτων για κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Γενικού Διοικητικού Προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, στους τομείς της αρμοδιότητάς του, καθώς και η αξιολόγηση των εν λόγω δραστηριοτήτων. Διευκρινίζεται ότι ο Πυρήνας Μάθησης του Γενικού Διοικητικού Προσωπικού λειτουργεί παράλληλα με τους ήδη υφιστάμενους Πυρήνες Μάθησης που λειτουργούν στους Οργανισμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας και οι οποίοι καλύπτουν ανάγκες μάθησης του Γενικού Διοικητικού Προσωπικού πέραν των οριζοντίων, παράλληλα με τις ανάγκες μάθησης των υπόλοιπων μελών του οργανισμού.

Η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης εκπαίδευσε τα μέλη του Πυρήνα Μάθησης στις μεθοδολογίες διάγνωσης αναγκών μάθησης και διαχείρισης δραστηριοτήτων μάθησης. Μετά την παρασχεθείσα εκπαίδευση, ομάδα της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης προχώρησε στην υποστήριξη και καθοδήγηση του έργου του Πυρήνα Μάθησης, από την διάγνωση των οριζοντίων αναγκών μάθησης μέχρι και τον σχεδιασμό των τελικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Στα πλαίσια της διάγνωσης αναγκών μάθησης του Γενικού Διοικητικού Προσωπικού, ο Πυρήνας, με τη στήριξη της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης:
• επεξεργάστηκε γραπτές πηγές και συγκεκριμένα τα Σχέδια Υπηρεσίας των τεσσάρων κατηγοριών του Γενικού Διοικητικού Προσωπικού (Πρώτου Διοικητικού Λειτουργού, Ανώτερου Διοικητικού Λειτουργού, Διοικητικού Λειτουργού Α΄ και Διοικητικού Λειτουργού),
• πραγματοποίησε συνεντεύξεις με Γενικούς Διευθυντές Υπουργείων, στα οποία είναι τοποθετημένος ο μεγαλύτερος, συγκριτικά, αριθμός μελών του Γενικού Διοικητικού Προσωπικού και με τον Έπαρχο Λευκωσίας,
• διεξήγαγε Διαγνωστικά Εργαστήρια με εκπροσώπους του Γενικού Διοικητικού Προσωπικού από Υπουργεία / Τμήματα / Υπηρεσίες. Μέσα από τα εργαστήρια καταγράφηκαν οι απόψεις των συμμετασχόντων στα θέματα που αφορούν στο έργο, στο ρόλο και στα καθήκοντα που πρέπει να επιτελεί το διοικητικό προσωπικό, στις δεξιότητες που πρέπει να έχει, οπουδήποτε αυτό είναι τοποθετημένο, καθώς και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, ελλείψεων και αδυναμιών που συναντά στην επιτέλεση του ρόλου του.

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω εργασιών του ο Πυρήνας συνέταξε την Έκθεση Διάγνωσης Αναγκών Μάθησης, που στοχεύει στην επιμόρφωση και ανάπτυξη των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μελών του Γενικού Διοικητικού Προσωπικού σε θέματα που εμπίπτουν στη σφαίρα των καθηκόντων του αλλά και συνεισφέρει στην αποσαφήνιση και ενδυνάμωση του ρόλου του, ως Γενικό Διοικητικό Προσωπικό.

Από την ταξινόμηση των πληροφοριών που συνελέγησαν από τη μελέτη των γραπτών πηγών, των συνεντεύξεων και των διαγνωστικών εργαστηρίων, ο Πυρήνας οδηγήθηκε στον εντοπισμό των οριζοντίων αναγκών μάθησης του Διοικητικού Προσωπικού, σε τρία επίπεδα θέσεων:
 του Διοικητικού Λειτουργού
 του Διοικητικού Λειτουργού Α΄
 του Ανώτερου και Πρώτου Διοικητικού Λειτουργού.

Στη συνέχεια, στη βάση των πορισμάτων της Διάγνωσης Αναγκών Μάθησης η ΚΑΔΔ ανέλαβε το σχεδιασμό τριών πιλοτικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για τα τρία επίπεδα, όπως αναφέρονται πιο πάνω.

Επιπρόσθετες ανάγκες μάθησης του Γενικού Διοικητικού Προσωπικού θα ικανοποιούνται σε κάθετο επίπεδο από τη Διάγνωση Αναγκών Μάθησης, η οποία θα γίνεται από τους υφιστάμενους Πυρήνες των Οργανισμών της Δημόσιας Υπηρεσίας, ενώ όλοι οι Νεοεισερχόμενοι του Γενικού Διοικητικού Προσωπικού θα συμμετάσχουν στο υφιστάμενο Πρόγραμμα Εισαγωγικής Κατάρτισης Νεοεισερχομένων της ΚΑΔΔ.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΓΔΠ - Διοικητικοί Λειτουργοί.pdf (File Size: 724,51Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΓΔΠ - Διοικητικοί Λειτουργοί Α'.pdf (File Size: 709,44Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΓΔΠ - Ανώτεροι και Πρώτοι Διοικητικοί Λειτουργοί.pdf (File Size: 604,37Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ 2014 - Τελική έκδοση (Απρίλιος - Νοέμβριος 2014).pdf (File Size: 754,73Kb)

- Πρόγραμμα για Ανώτερους και Πρώτους Διοικητικούς Λειτουργούς
- Πρόγραμμα για Διοικητικούς Λειτουργούς Α'
- Πρόγραμμα για Διοικητικούς ΛειτουργούςΠίσω

_______________________________________________
© 2012 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργειο Οικονομικών
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης