ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανάπτυξη και Στήριξη των Πυρήνων Μάθησης


  Από τον Οκτώβριο του 2001 εγκαινιάστηκε, με πρωτοβουλία της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομικών, ένα καινοτόμο έργο με στόχο τη συστηματική και αποκεντρωμένη διαχείριση της μάθησης στο επίπεδο του κάθε Oργανισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας, (Υπουργείου, Τμήματος, Υπηρεσίας), συμπεριλαμβανομένης και της αποκέντρωσης των κονδυλίων για τη μάθηση. Ο μηχανισμός υλοποίησης της πρωτοβουλίας αυτής στο επίπεδο του κάθε Oργανισμού είναι ομάδα λειτουργών που συστήνεται ειδικά για τον σκοπό αυτό και φέρει τον τίτλο «Πυρήνας Μάθησης». Τα μέλη των Πυρήνων Μάθησης, προτού αναλάβουν το έργο τους στους Oργανισμούς τους, λαμβάνουν την απαιτούμενη εκπαίδευση από την Ακαδημία. Η ανάληψη του εν λόγω έργου από τους λειτουργούς – μέλη Πυρήνων Μάθησης, γίνεται παράλληλα με την καθημερινή καθιερωμένη εργασία τους.
  Πιο αναλυτικά, το έργο του Πυρήνα Μάθησης για συστηματική και αποκεντρωμένη διαχείριση της μάθησης περιλαμβάνει ετησίως τις εξής τέσσερις φάσεις:
  (α) τη διεξαγωγή διάγνωσης αναγκών μάθησης με συγκεκριμένες μεθοδολογίες (π.χ. ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, κτλ),
  (β) την προετοιμασία Σχεδίου Δραστηριοτήτων Μάθησης, με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών μάθησης που διαγνώσκονται.
  Στο Σχέδιο αυτό ο Πυρήνας Μάθησης περιλαμβάνει : (i) τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν από ιδιώτες παροχείς στην Κύπρο και στο εξωτερικό και οι οποίες απαιτούν, για την υλοποίησή τους, χρηματική δαπάνη, (ii) τον προγραμματισμό ενδοοργανωσιακών δραστηριοτήτων που δεν απαιτούν δαπάνη, καθώς και (iii) τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων που η υλοποίησή τους ζητείται να γίνει από την ίδια την Ακαδημία, και η δαπάνη των οποίων καλύπτεται από τον Προϋπολογισμό της Ακαδημίας.
  (γ) την υλοποίηση των μαθησιακών δραστηριοτήτων που προγραμματίζονται και
  (δ) την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται, καθώς και του όλου έργου του Πυρήνα Μάθησης.
  Για την εξασφάλιση αποκεντρωμένου κονδυλίου για τη μάθηση, οι Πυρήνες πρέπει να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών τα εξής:
  · Ετήσιο Σχέδιο Δραστηριοτήτων Μάθησης για τον Oργανισμό τους,
  · Έκθεση για τη Διάγνωση Αναγκών Μάθησης στην οποία στηρίζεται το Σχέδιο Δραστηριοτήτων και
  · Έκθεση Αξιολόγησης του έργου που επιτέλεσε ο Πυρήνας την προηγούμενη χρονιά (όπου αυτό ισχύει).
  Tα πιο πάνω έγγραφα πρέπει να αποστέλλονται καταρχήν στην Ακαδημία, η οποία τα μελετά και παρέχει συμβουλές για τυχόν αναγκαίες βελτιωτικές αλλαγές σ’ αυτά, στη βάση ποιοτικών κριτηρίων τα οποία γνωστοποιούνται και εξηγούνται στους Πυρήνες από την ίδια την Ακαδημία. Στη συνέχεια, η Ακαδημία αποστέλλει τα αναθεωρημένα έγγραφα στο Υπουργείο Οικονομικών για την εξασφάλιση αποδέσμευσης κονδυλίου για μάθηση, όσον αφορά τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες εντός των Σχεδίων Δραστηριοτήτων Μάθησης οι οποίες απαιτούν δαπάνη.
  Με βάση σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2008 διευκρινίσθηκε ότι, για σκοπούς δυνατότητας εξασφάλισης αποδέσμευσης κονδυλίων μάθησης από την Διεύθυνση Προϋπολογισμού, η πιο πάνω διαδικασία θα πρέπει, από τους Προϋπολογισμούς του 2009 και μετά, να τηρείται αυστηρά.
  Επισημαίνεται παράλληλα ότι, πέραν : (α) της αρχικής βασικής εκπαίδευσης που προσφέρεται από την Ακαδημία προς τους Πυρήνες Μάθησης, (β) των συμβουλών για βελτιωτικές αλλαγές που η Ακαδημία παρέχει προς τους Πυρήνες κατόπιν της μελέτης των συγκεκριμένων Εκθέσεων και Σχεδίων που αυτοί υποβάλλουν, καθώς και (γ) της υλοποίησης των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τις οποίες οι Πυρήνες, μέσα στο γενικότερο πλαίσιο των Σχεδίων Δραστηριοτήτων Μάθησής τους, υποβάλλουν αιτήματα προς την ίδια την Ακαδημία, η Ακαδημία είναι συνεχώς στην διάθεση των Οργανισμών για προσφορά βοήθειας και στήριξης στο καθ’ αυτό έργο που καλούνται να επιτελέσουν οι Πυρήνες Μάθησής τους. Η στήριξη και βοήθεια αυτή που η Ακαδημία προσφέρει σε συνεχή βάση προς τους Πυρήνες Μάθησης μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, για παράδειγμα, την παροχή συμβουλών για :
  1) τον σχεδιασμό της Διάγνωσης στον κάθε συγκεκριμένο Οργανισμό,
  2) τον τρόπο διεξαγωγής της Διάγνωσης και τις συγκεκριμένες διαγνωστικές μεθοδολογίες που θα χρησιμοποιηθούν επί τόπου στον Οργανισμό,
  3) τυχόν δυσκολίες που οι Πυρήνες Μάθησης μπορεί γενικότερα να συναντούν στην διεκπεραίωση του έργου τους.


No documents found


_______________________________________________
© 2012 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργειο Οικονομικών
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης