Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο
 
ΘΗΣΕΑΣ

Σύνδεση με τα Τελωνειακά Συστήματα

Σύστημα Ελέγχου Εξαγωγών (ECS)


Το σύστημα ECS επιτρέπει στους Οικονομικούς Φορείς να καταθέτουν τις τελωνειακές διασαφήσεις εξαγωγής και τις Συνοπτικές Διασαφήσεις Εξόδου (EXS) και την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των Οικονομικών Φορέων και των Τελωνειακών Διοικήσεων καθώς επίσης και μεταξύ των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν τα τελωνειακά γραφεία που εμπλέκονται σε μια εξαγωγή βρίσκονται σε διαφορετικά Κράτη Μέλη.

Στόχος του συστήματος ECS είναι η διευκόλυνση του εμπορίου μεταξύ των Οικονομικών Φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων χωρών και η βελτίωση της ασφάλειας σε σχέση με τις εξαγωγές. Περισσότερες πληροφορίες .....

Σύστημα EXS

Από την 1η Ιανουαρίου 2011 οι Οικονομικοί φορείς υποχρεούνται σε υποβολή δεδομένων για την ασφάλεια και προστασία (safety and security data) στην Ευρώπη για τα εμπορεύματα που εξέρχονται του Τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε.

Η υποβολή των δεδομένων για την ασφάλεια και προστασία για τις εξαγωγές - επανεξαγωγές μπορεί να γίνει είτε :

  • Μαζί με τα δεδομένα της Τελωνειακής Διασάφησης Εξαγωγής, όταν αυτή απαιτείται.
  • Με κατάθεση Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου (EXS), όταν δεν απαιτείται Τελωνειακή Διασάφηση Εξαγωγής

    Η Κύπρος από την 13η Δεκεμβρίου 2010, έχει θέσει σε λειτουργία το μέρος του συστήματος ECS που αφορά την ηλεκτρονική υποβολή των Συνοπτικών Διασαφήσεων Εξόδου (EXS).

    Για να αποκτήσετε πρόσβαση και για να συνδεθείτε με το Σύστημα EXS της Κύπρου (Δοκιμαστικό Σύστημα και Σύστημα Παραγωγής) πατήστε ανάλογα.

    Για περισσότερες πληροφορίες ειδικά για το Σύστημα EXS ....Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών |

Κάντε κλικ εδώ για εκτύπωση του εγγράφου.
Εκτύπωση