English
Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Τελωνείων Λογότυπο Τμήματος Τελωνείων

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Ειδική Αναζήτηση             
Φόροι Κατανάλωσης - Μηχανοργανωμένο σύστημα E.M.C.S.
ΕκτύπωσηΕκτύπωση
English
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Μηχανοργανωμένο σύστημα E.M.C.S.

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

EXCISE MOVEMENT AND CONTROL SYSTEM (E.M.C.S)


1. Εισαγωγή
2. Στόχος του EMCS
3. Νομικό πλαίσιο
4. Οφέλη από την εφαρμογή του EMCS
5. Το βασικό σενάριο διακίνησης προϊόντων με το EMCS
6. Χρονοδιάγραμμα για το EMCS
7. Σχετικό Λεξιλόγιο
8. Επικοινωνία
9. Συνδέσεις
10. Έντυπα, Αρχεία
11. Τεχνικές προδιαγραφές για τους οικονομικούς Φορείς


1. Εισαγωγή

Το EMCS είναι το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου της ενδοκοινοτικής διακίνησης των εναρμονισμένων προϊόντων (ενεργειακά, καπνικά και αλκοολούχα προϊόντα) που τελούν υπό καθεστώς αναστολής της καταβολής των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Η κυριότερη λειτουργία του εν λόγω συστήματος είναι η ηλεκτρονική υποβολή του Διοικητικού Εγγράφου (ηλεκτρονικό Δ.Ε. – e-AD) το οποίο αντικαθιστά το έντυπο Συνοδευτικό Διοικητικό Έγγραφο (Σ.Δ.Ε.) που συνοδεύει τις υπό αναφορά διακινήσεις.

Το σύστημα αναπτύσσεται από όλα τα Κράτη Μέλη με βάση προδιαγραφές οι οποίες συμφωνήθηκαν μεταξύ των Κρατών Μελών και της Επιτροπής Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της Ε.Ε.


2. Στόχος του EMCS

Απώτερος στόχος του συστήματος είναι η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Με το σύστημα αυτό παρέχεται η δυνατότητα στα Κράτη Μέλη να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις διακινήσεις των εναρμονισμένων προϊόντων που τελούν υπό καθεστώς αναστολής και να διενεργούν τους αναγκαίους ελέγχους έτσι ώστε να διασφαλίζεται η είσπραξη του φόρου στα ΚΜ όπου αναλώνονται τα προϊόντα αυτά και να μειώνονται οι κίνδυνοι απάτης.

3. Νομικό πλαίσιο

  • Η Απόφαση αριθ. 1152/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 2003 για την εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τελούν υπό καθεστώς αναστολής του Ε.Φ.Κ.
  • Η Οδηγία 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης και για την κατάργηση της Οδηγίας 92/12/ΕΟΚ, η οποία ρυθμίζει μεταξύ άλλων και την ηλεκτρονική παρακολούθηση και τον έλεγχο της διακίνησης των εναρμονισμένων προϊόντων που τελούν υπό καθεστώς αναστολής των Ε.Φ.Κ.. Η Οδηγία αυτή τίθεται σε ισχύ την 1η Απριλίου 2010.
  • Ο Εφαρμοστικός Κανονισμός 684/2009 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2009 για την εφαρμογή της Οδηγίας 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις μηχανοργανωμένες διαδικασίες για την διακίνηση προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. υπό καθεστώς αναστολής των φόρων αυτών. Ο Κανονισμός περιλαμβάνει την δομή και το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που ανταλλάσσονται μεταξύ των οικονομικών φορέων και των Αρμοδίων Αρχών.
  • Ο υπό τροποποίηση Κανονισμός 389/2012 του Συμβουλίου για την διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης.
  • Ο περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμος 91(Ι)/2004, οι σχετικοί Κανονισμοί, Διατάγματα και Γνωστοποιήσεις.


4. Οφέλη από την εφαρμογή του EMCS

• Απλοποίηση διαδικασιών με την ηλεκτρονική υποβολή του Σ.Δ.Ε. Κατάργηση της διαδικασίας έκδοσης και χρήσης του Σ.Δ.Ε. υπό την έντυπη του μορφή - εισδοχή σε ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί και έγκαιρη ενημέρωση των Αρχών.

• Άμεση επικύρωση του ηλεκτρονικού Δ.Ε. και διασφάλιση ότι τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης είναι εξουσιοδοτημένοι να διακινούν εναρμονισμένα προϊόντα υπό καθεστώς αναστολής του φόρου.

• Έγκαιρη εκκαθάριση της διακίνησης και αποδέσμευση των σχετικών εγγυήσεων

• Μείωση των κινδύνων απάτης (πλαστές αποστολές, εμπλοκή ονομάτων οικονομικών φορέων εν αγνοία τους σε «ύποπτες» αποστολές κλπ)


5. Το βασικό σενάριο διακίνησης προϊόντων με το EMCS

Η διακίνηση προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. υπό καθεστώς αναστολής στο έδαφος της Κοινότητας πραγματοποιείται από μια φορολογική αποθήκη ενός ΚΜ

(α) σε φορολογική αποθήκη άλλου ΚΜ

(β) σε εγγεγραμμένο παραλήπτη στο ΚΜ προορισμού

(γ) σε προσωρινά εγγεγραμμένο παραλήπτη στο ΚΜ προορισμού (ο μέχρι σήμερα μη εγγεγραμμένος επιτηδευματίας ο οποίος θα εγγράφεται πλέον στο Μητρώο SEED για συγκεκριμένες παραλαβές).

(δ) σε δικαιούχους οργανισμούς(πρεσβείες, Διεθνείς Οργανισμοί, Ένοπλες Δυνάμεις κλπ)

(ε) σε τόπο άμεσης παράδοσης στο ΚΜ προορισμού ο οποίος θα έχει οριστεί από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή ή τον εγγεγραμμένο παραλήπτη.

(στ) για εξαγωγή


Η νέα κοινοτική νομοθεσία προβλέπει μια νέα οντότητα τον Εγγεγραμμένο Αποστολέα: είναι το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο από τη Διευθύντρια, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, μόνο να αποστέλλει στους προορισμούς που αναφέρονται πιο πάνω υπό καθεστώς αναστολής εναρμονισμένα προϊόντα τα οποία τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία μετά την εισαγωγή τους στην Δημοκρατία. Ο Εγγεγραμμένος Αποστολέας οφείλει να είναι καταχωρημένος στο Μητρώο SEED.


1. Ο αποστολέας υποβάλλει το ηλ. Δ.Ε. προς τις Αρχές του ΚΜ του(αποστολής).
2. Το ΚΜ αποστολής αυτόματα ελέγχει και επικυρώνει με την καταχώρηση στο ηλ. Δ.Ε. ενός μοναδικού κωδικού αριθμού επικύρωσης, το ARC (AAD Reference Code). Το ηλ. Δ.Ε. κοινοποιείται στον αποστολέα.
3. Ο αποστολέας μετά την λήψη του επικυρωμένου ηλ. Δ.Ε. με το ARC, αποστέλλει τα εμπορεύματα.
4. Το ΚΜ αποστολής διαβιβάζει το ηλ. Δ.Ε. στο ΚΜ παραλαβής.
5. Το ΚΜ παραλαβής κοινοποιεί το ηλ. Δ.Ε. στον παραλήπτη.
6. Τα εναρμονισμένα προϊόντα φθάνουν στον προορισμό τους.
7. Ο παραλήπτης υποβάλλει την αναφορά παραλαβής, προς τις Αρχές του ΚΜ παραλαβής.
8. Το ΚΜ παραλαβής επιβεβαιώνει την αναφορά παραλαβής και την διαβιβάζει επικυρωμένη πίσω στον παραλήπτη.
9. Το ΚΜ παραλαβής διαβιβάζει την επικυρωμένη αναφορά παραλαβής στο ΚΜ αποστολής.
10. Το ΚΜ αποστολής κοινοποιεί στον αποστολέα την αναφορά παραλαβής και του αποδεσμεύει την εγγύηση αποστολής.


Ελάχιστες απαιτήσεις εξοπλισμού:


Οι ελάχιστες απαιτήσεις εξοπλισμού που χρειάζονται οι οικονομικοί φορείς για να μπορούν να χρησιμοποιούν το EMCS μέσω διαδικτύου είναι οι πιο κάτω:Η Κύπρος έχει επεκτείνει την ανάπτυξη του συστήματος έτσι ώστε να καλύπτει και τις διακινήσεις από μια φορολογική αποθήκη της Δημοκρατίας σε άλλη.

6. Σχετικό Λεξιλόγιο

Λεξιλόγιο νέων ορισμών
A.R.C.AAD Reference Code Μοναδικός Κωδικός αρ ΣΔΕ
A.A.D.Administrative Accompanying DocumentΣ.Δ.Ε.Συνοδευτικό Διοικητικό Έγγραφο (έντυπο)
AWKAuthorised Warehouse KeeperΕγκ. Απ.Εγκεκριμένος Αποθηκευτής
C.gneeConsignee Παραλήπτης
C.gnorConsignor Αποστολέας
DDNEADesign Document National Excise Application Προδιαγραφές Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Εθνικής Εφαρμογής Φόρων Κατανάλωσης
Destination ΠροορισμόςΚράτος Μέλος προορισμού της διακίνησης
Dispatch ΑποστολήΑποστολή εναρμονισμένων προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής(χωρίς την καταβολή του Ε.Φ.Κ.
E.M.C.S.Excise Movement and Control System Μηχαν Σύστημα Παρακολ.& Ελεγχου των διακινήσεων προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής της καταβολής του ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.
e-AAD, e-ADElectronic Administrative DocumentΗλ. Δ.Ε.Ηλεκτρονικό Διοικητικό Έγγραφο
E.U.European UnionΕ.Ε.Ευρωπαϊκή Ενώση
Exc.D.Excise Duties(Ε).Φ.Κ.(Ειδικός) Φόρος Κατανάλωσης
Excise Goods Προϊόντα που υπόκεινται σε είδικούς φόρους κατανάλωσης(Ε.Φ.Κ)
FESSFunctional Excise System Specifications Λειτουργικές Προδιαγραφές του συστήματος Φόρων Κατανάλωσης
IMSInitial Member StateΑ.ΚΜΑρχικό Κράτος Μέλος
MSMember StateΚΜΚράτος Μέλος
Non IMSNon Initial Member StateΜη Α.ΚΜΜη Αρχικό Κράτος Μέλος
RceeRegistered Consignee (ex Registered Trader)Εγγ.ΠαρΕγγεγραμμένος Παραλήπτης μέχρι σήμερα γνωστός ως Εγγεγραμμένος Επιτηδευματίας
RCorRegistered Consignor Εγγεγραμμένος Αποστολέας
RoRReport of Receipt Αναφορά Παραλαβής
S.E.E.DSystem of Exchange of Excise Data Μητρώο Δεδομένων Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης
Trader Εμπορευόμενος
TRCTemporary Registered ConsigneeΠ.Ε.Π.Προσωρινά Εγγεγραμμένος Παραλήπτης
TWTax WarehouseΦ. Α.Φορολογική Αποθήκη
Ec.Op.Economic OperatorΟικ. ΦΟικονομικός Φορέας

7. Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε γραπτώς στο Τμήμα Τελωνείων.
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: headquarters@customs.mof.gov.cy

8. Συνδέσεις
Μπορείτε να συνδεθείτε με το
Σύστημα Παραγωγής EMCS ή με το δοκιμαστικό σύστημα ελέγχου EMCS πατώντας στον ανάλογο τίτλο.

Στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχονται πληροφορίες για το σύστημα EMCS. Σε αυτή επίσης υπάρχουν και διασυνδέσεις με τις ιστοσελίδες των Κρατών Μελών για το ίδιο θέμα. https://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation-1/excise-duties/excise-movement-control-system_en

9. Έντυπα, Αρχεία

Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για παροχή δικαιώματος πρόσβασης στο Μηχανοργανωμένο Σύστημα EMCS στο τελ. 1003Β.
Επισυνάπτεται το αρχείο Δεδομένων XML γα την δημιουργία του ηλεκτρονικού μηνύματος ΙΕ815/ΙΕ801(του ηλεκτρονικού Δ.Ε.)
Σε περίπτωση που το εθνικό σύστημα τεθεί εκτός λειτουργίας, μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο ΦΚ 32

10. Τεχνικές Προδιαγραφές για τους Οικονομικούς Φορείς

Επισυνάπτονται τα πιο κάτω αρχεία:

1. Μηνύματα EMCS phase 3 για τους Οικονομικούς Φορείς
2. Μηνύματα EMCS phase 3 για τους Οικονομικούς Φορείς Παράρτημα Β
3. XSDs EMCS phase 3
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕγχειρίδιο χρήσης EMCS (Μέγεθος Αρχείου: 8305,98Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΜηνύματα EMCS phase 3 για τους Οικονομικούς Φορείς (Μέγεθος Αρχείου: 462,57Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΜηνύματα EMCS phase 3 για τους Οικονομικούς Φορείς Παράρτημα Β (Μέγεθος Αρχείου: 773,7Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου zipXSDs EMCS phase 3 (Μέγεθος Αρχείου: 28,03Kb)


Αρχή σελίδας

© 2006 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Τελωνείων
Αρχική Σελίδα | Δήλωση Προσβασιμότητας | Αποποίηση | Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων