Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων
Τελευταία ενημέρωση 25.11.2021

1. Εισαγωγή

Η Κύπρος έχει προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004 ως ένα de facto διαιρεμένο νησί και η ΕΕ δεσμεύθηκε για την ταχεία επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για μια συνολική διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και την επανένωση του νησιού.

Oλόκληρο το νησί είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, στο κατεχόμενο τμήμα του νησιού, στις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, κρίθηκε αναγκαία η αναστολή της εφαρμογής του κεκτημένου, σύμφωνα με το
Πρωτόκολλο αρ. 10 της πράξης προσχώρησης για την Κύπρο (ΕΕ L 236 – 23.9.2003) ενώ σε περίπτωση επίλυσης του κυπριακού προβλήματος, η αναστολή αυτή θα αρθεί.
Διευκρινίζεται ότι η απόφαση αυτή δεν επηρεάζει με κανένα τρόπο τα δικαιώματα των τουρκοκυπρίων ως ευρωπαίων πολιτών, κατοίκων ενός κράτους μέλους της ΕΕ, της Κυπριακής Δημοκρατίας, έστω και’ αν κατοικούν σε περιοχές στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο.

Η εν λόγω αναστολή απαιτούσε τον άμεσο καθορισμό ειδικών κανόνων που θα εφαρμόζονταν στη γραμμή μεταξύ των προαναφερομένων περιοχών και των περιοχών των ευρισκομένων υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι οι προαναφερόμενες περιοχές βρίσκονται προσωρινά εκτός της τελωνειακής και φορολογικής επικράτειας της Κοινότητας και κατ΄ επέκταση στο εδαφικό όριο με την ανατολική Περιοχή των Κυρίαρχων Βάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας. Οι κανόνες αυτοί έπρεπε να διασφαλίζουν ισότιμο επίπεδο προστασίας της ασφάλειας της ΕΕ κυρίως όσον αφορά την παράνομη μετανάστευση υπηκόων τρίτων χωρών και τον εντοπισμό και πρόληψη οιασδήποτε απειλής της δημόσιας τάξης και των οικονομικών της συμφερόντων.

2. Νομικές Διατάξεις

(α) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 866/2004 του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από την 1η Μαϊου 2004 (εφεξής καλούμενος ο κανονισμός για την πράσινη γραμμή). Ο κανονισμός αυτός ορίζει τους όρους εφαρμογής των διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας για την κυκλοφορία των προσώπων, των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών διαμέσου της γραμμής. Σύμφωνα με το άρθρο 4(3) του εν λόγω Κανονισμού, η διέλευση εμπορευμάτων από τη γραμμή επιτρέπεται μόνο στα σημεία που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι, καθώς και στα σημεία διέλευσης Πέργαμος και Στροβίλια που τελούν υπό την εποπτεία της ανατολικής Περιοχής Κυρίαρχων Βάσεων. Απαγορεύει τη διέλευση ζώντων ζώων και ζωϊκών προϊόντων διαμέσου της γραμμής. Επίσης, χορηγούνται απαλλαγές στα πρόσωπα που διασχίζουν τη γραμμή.
Πατήστε εδώ για να δείτε τον ενοποιημένο κανονισμό.

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 866/2004

Α/Α
Αρ. τροποποιητικού κανονισμού
Αρ. Επίσημης Εφημερίδας ΕΕ- Ημερ. Δημοσίευσης
1
ΕΕ L50 της 23.2.2005
2
ΕΕ L99 της 19.4.2005
3
ΕΕ L203 της 4.8.2005
4
ΕΕ L163 της 24.6.2008
5
ΕΕ L196 της 19.7.2013
6
ΕΕ L225 της 28.8.2015

(β) Ο κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1480/2004 της Επιτροπής της 10ης Αυγούστου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων όσον αφορά τα εμπορεύματα που εισέρχονται από τις περιοχές που ευρίσκονται εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στις περιοχές στις οποίες η κυβέρνηση ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο.

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1480/2004

Α/Α
Αρ. τροποποιητικού κανονισμού
Αρ. Επίσημης Εφημερίδας ΕΕ- Ημερ. Δημοσίευσης
1
ΕΕ L146της 01.06.2011
2
ΕΕ L181της 07.07.2022


(γ) Ο κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1624/2005 της Επιτροπής της 4ης Οκτωβρίου 2005, για παρέκκλιση από τον κανονισμό της πράσινης γραμμής όσον αφορά τη διέλευση εσπεριδοειδών που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0805 και είναι επιλέξιμα για επιστροφές κατά την εξαγωγή ή για μέτρα παρέμβασης, δεν θα υπόκεινται σε δασμούς ή επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος, δηλ. τα πορτοκάλια (ΣΟ 08051020) και λεμόνια (ΣΟ 08055010).3. Ορισμοί

Για τους σκοπούς των πιο πάνω κανονισμών, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

«γραμμή» για σκοπούς διενέργειας ελέγχων σε πρόσωπα, νοείται η γραμμή μεταξύ των περιοχών που τελούν υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και των περιοχών οι οποίες βρίσκονται εκτός αυτού του αποτελεσματικού ελέγχου ενώ για σκοπούς διενέργειας ελέγχων σε εμπορεύματα, νοείται επιπρόσθετα και η γραμμή μεταξύ των περιοχών οι οποίες βρίσκονται εκτός αυτού του αποτελεσματικού ελέγχου και των περιοχών της ανατολικής Περιοχής Κυρίαρχων Βάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας.

«υπήκοος τρίτης χώρας» νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 17 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ.

Γιατί όμως η «γραμμή» ονομάζεται «πράσινη γραμμή» ;

H Πράσινη Γραμμή ή επίσημα «Παρεμβαλλόμενη γραμμή του Ο.Η.Ε. στην Κύπρο» είναι όπως προαναφέρθηκε το όριο μεταξύ ελεύθερων περιοχών και κατεχόμενων από την Τουρκία περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως και όλα τα εδάφη του νησιού ανήκουν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Δημιουργήθηκε για πρώτη φορά στις 30 Δεκεμβρίου 1963 μετά από συμφωνία Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων και Άγγλων, όταν ξέσπασαν οι πρώτες σοβαρές διακοινοτικές ταραχές στη νεαρή ακόμη τότε Κυπριακή Δημοκρατία.

Σκοπός της ήταν να αποτρέψει κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.
Ονομάστηκε «Πράσινη Γραμμή» επειδή ο τότε διοικητής των βρετανικών δυνάμεων στην Κύπρο στρατηγός Γιανγκ την χάραξε με πράσινο μολύβι πάνω στον χάρτη.

Τότε δεν εκτεινόταν σε όλο το νησί, υπήρχε μόνο στη Λευκωσία και αργότερα εκεί που υπήρχαν τουρκοκυπριακοί θύλακες. Από τον Μάρτιο του 1964, οπότε κατέφτασαν στο νησί στρατιώτες του ΟΗΕ, η φύλαξή της έχει ανατεθεί σε αυτούς. Επεκτάθηκε κατά πολύ μετά την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974. Η γραμμή αυτή εκτείνεται πλέον σε μήκος 300 χλμ. και χωρίζει το νότιο από το βόρειο μέρος του νησιού, στο οποίο έχει δημιουργηθεί ένα μη αναγνωρισμένο κράτος. Η Πράσινη Γραμμή ελέγχεται από τους άνδρες των Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), οι οποίοι φροντίζουν για τη διατήρηση της ομαλότητας στην περιοχή. Ονομάζεται επίσης Νεκρή ζώνη και Γραμμή κατάπαυσης του πυρός.

Η Πράσινη Γραμμή χωρίζει από το 1964 τη Λευκωσία σε δύο μέρη, καθιστώντας την τη μόνη διαιρεμένη πρωτεύουσα στον κόσμο σήμερα.

4. Επεξήγηση των διατάξεων των τροποποιητικών κανονισμών της πράσινης γραμμής

Α. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 293/2005. Με τον τροποποιητικό Κανονισμό καθιερώθηκαν απλουστευμένες ειδικές διαδικασίες στο εμπόριο γεωργικών προϊόντων και περαιτέρω απαλλαγές στα πρόσωπα που διασχίζουν τη γραμμή.

Β. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 601/2005 τροποποιεί το παράρτημα Ι του κανονισμού για την πράσινη γραμμή, του καταλόγου των σημείων διέλευσης. Στη βάση αυτή επεκτάθηκε με την προσθήκη δύο επιπλέον σημείων διέλευσης: οδός Λήδρας, Αστρομερίτης-Ζώδια.

Γ. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1283/2005 τροποποιεί το παράρτημα Ι του κανονισμού για την πράσινη γραμμή, του καταλόγου των σημείων διέλευσης. Στη βάση αυτή επεκτάθηκε με την προσθήκη τριών επιπλέον σημείων διέλευσης: Κάτω Πύργος- Καραβοστάσι, Κάτω Πύργος- Κόκκινα και Κόκκινα – Παχύαμμος.

Δ. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 587/2008 τροποποιεί τον κανονισμό για την πράσινη γραμμή με σκοπό να διευκολύνει περισσότερο το εμπόριο στο νησί. Προβλέπει γενική άρση των δασμών επί των γεωργικών προϊόντων που προέρχονται από το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, όταν διατίθενται στο εμπόριο διαμέσου της γραμμής. Επιπλέον, η συνολική μέγιστη αξία των εμπορευμάτων που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές των προσώπων που διέρχονται από τη γραμμή αυξήθηκε από 135 ευρώ σε 260 ευρώ, ούτως ώστε να ενθαρρυνθεί η οικονομική ανάπτυξη της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Τα εμπορεύματα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το ποσό αυτό μπορούν να εισέρχονται από τη γραμμή στις περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή στην περιοχή των κυρίαρχων βάσεων (SBA) του ΗΒ χωρίς να υπόκεινται πλέον σε δασμούς, ειδικούς φόρους κατανάλωσης και άλλους φόρους. Ο κανόνας αυτός δεν εφαρμόζεται στα τσιγάρα και στα οινοπνευματώδη ποτά για τα οποία τα όρια καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού για την πράσινη γραμμή. Τέλος, οι τροποποιήσεις που έχουν επέλθει ρυθμίζουν με διαφανή τρόπο την προσωρινή είσοδο των εμπορευμάτων (διάρκειας έως έξι μήνες) από το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου στις περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή στην SBA.

Ε. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 685/2013 τροποποιεί τον κανονισμό της πράσινης γραμμής (ΕΚ) αριθ. 866/2004, όσον αφορά εμπορεύματα που εξέρχονται από τις περιοχές που ευρίσκονται υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και που επανεισέρχονται σε αυτές, αφού διέλθουν από τις περιοχές που ευρίσκονται εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΣΤ. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 2015/1472 τροποποιεί το παράρτημα Ι του κανονισμού της πράσινης γραμμής (ΕΚ) αριθ. 866/2004. Στη βάση αυτή, στον κατάλογο των σημείων διέλευσης, προστέθηκαν δύο επιπλέον σημεία διέλευσης: Λεύκα-Απλίκι και Δερύνεια.

5. Σημεία διέλευσης

Πρόσωπα και εμπορεύματα διακινούνται στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές μόνον από τα σημεία διέλευσης όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 866/2004 και στο άρθρο 4(3) του εν λόγω Κανονισμού:

(α) Λήδρα Πάλλας (μόνο για πεζούς),
(β) Άγιος Δομέτιος,
(γ) Πέργαμος,
(δ) Στροβίλια,
(ε) οδός Λήδρας (μόνο για πεζούς),
(στ) Αστρομερίτης-Ζώδια,
(ζ) Κάτω Πύργος- Καραβοστάσι,

(η) Λεύκα-Απλίκι,
(θ) Δερύνεια,

(ι) Κόκκινα – Παχύαμμος,
(κ) Κάτω Πύργος- Κόκκινα.


Τα δύο τελευταία δεν έχουν λειτουργήσει ακόμη
.

6. Διέλευση προσώπων

Κατά τη διέλευση προσώπων στις ελεύθερες περιοχές από τα σημεία διέλευσης, χορηγείται απαλλαγή από το φόρο κύκλου εργασιών και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης:

Α. για τα εμπορεύματα που περιέχονται στις προσωπικές τους αποσκευές, εφόσον δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα και η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει τα €260 κατ’ άτομο.
Β. για σαράντα (40) τσιγάρα και για ένα (1) λίτρο οινοπνευματωδών ποτών για προσωπική κατανάλωση. Η απαλλαγή αυτή δεν χορηγείται σε πρόσωπα κάτω των 17 ετών. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται η μεταφορά οποιασδήποτε ποσότητας καπνού από τις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας που βρίσκονται εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

7. Διέλευση εμπορευμάτων

Η διέλευση εμπορευμάτων από τη γραμμή, επιτρέπεται μόνο στα καθορισθέντα σημεία διέλευσης και θα πρέπει αυτά να συνοδεύονται από έγγραφο που εκδίδεται από το τουρκοκυπριακό εμπορικό επιμελητήριο το οποίο καθορίζει την προέλευση τους από τις μη ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας περιοχές.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση τμηματικής διακίνησης εμπορευμάτων στη βάση του ίδιου συνοδευτικού εγγράφου, θα πρέπει να συμπληρώνεται το έντυπο ΣΔ 10 από το πρόσωπο που διακινεί τα εν λόγω εμπορεύματα, στην παρουσία των επί καθήκοντι τελωνειακών λειτουργών.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 866/2004, επιτρέπεται να εισέλθουν δια της γραμμής εμπορεύματα που μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες:


  A. Εμπορεύματα που παράγονται εξ ολοκλήρου στις ευρισκόμενες εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας περιοχές. Ως τέτοια προϊόντα θεωρούνται τα ακόλουθα:
  • τα ορυκτά προϊόντα που εξορύσσονται στις εν λόγω περιοχές, π.χ. αλάτι, άμμος, κιμωλία, ασβεστόλιθοι∙
  • απορρίμματα και απόβλητα που προκύπτουν από βιομηχανικές εργασίες που διεξάγονται στις εν λόγω περιοχές, καθώς και άχρηστα είδη εφόσον έχουν συλλεγεί στις εν λόγω περιοχές και δεν δύνανται να χρησιμεύσουν παρά μόνο για την ανάκτηση πρώτων υλών∙
  • εμπορεύματα που παράγονται στις εν λόγω περιοχές αποκλειστικά από προϊόντα που καθορίζονται στα πιο πάνω σημεία ή από παράγωγά τους σε οποιοδήποτε στάδιο παραγωγής, π.χ. τούβλα, μάρμαρα, αμμοχάλικες κ.α.

  B. Εμπορεύματα που έχουν υποστεί την τελευταία ουσιαστική, οικονομικά δικαιολογημένη μεταποίηση ή επεξεργασία, σε επιχείρηση εξοπλισμένη για το σκοπό αυτό σε περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας ευρισκόμενες εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, π.χ. έπιπλα (ξυλεία, η οποία, αφού έχει υποστεί εργασίες τελειοποίησης, μεταποιείται σε έπιπλα), υποδήματα (δέρματα, σόλες και άλλες πρώτες ύλες, οι οποίες, αφού έχουν υποστεί εργασίες τελειοποίησης, μεταποιούνται σε υποδήματα).

Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η διέλευση εμπορευμάτων που αποκτήθηκαν ή προέρχονται από τις ελεύθερες περιοχές και έχουν διακινηθεί από και προς τις ελεύθερες περιοχές μεταξύ των σημείων διέλευσης και διαμέσου των περιοχών στις οποίες βρίσκονται εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας εντός των τεσσάρων (4) ωρών. Νοείται ότι το πρόσωπο που τα μεταφέρει θα πρέπει να κατέχει τα απαραίτητα έγγραφα που να αποδεικνύουν την προέλευση των εμπορευμάτων όπως π.χ. τιμολόγιο πώλησης ή αγοράς, δελτίο αποστολής κ.α. σε περίπτωση αμφιβολιών.

7.1. Προσωρινή είσοδος εμπορευμάτων

Με εξαίρεση τα εμπορεύματα τα οποία υπόκεινται σε κτηνιατρικούς και φυτοϋγειονομικούς ελέγχους, μπορούν να εισέρχονται προσωρινά δια μέσου της γραμμής για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, με την έκδοση του εντύπου CP5, τα πιο κάτω εμπορεύματα:

(α) τα προσωπικά είδη των προσώπων που διασχίζουν τη γραμμή, τα οποία λογικά απαιτούνται για το ταξίδι, και εμπορεύματα για αθλητικούς σκοπούς·

(β) μεταφορικά μέσα·

(γ) επαγγελματικός εξοπλισμός·

(δ) εμπορεύματα που προορίζονται για επισκευή·

(ε) εμπορεύματα που προορίζονται να εκτεθούν ή να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης.


To έντυπο CP 5 εκδίδεται μόνον για οχήματα με ξένους αριθμούς εγγραφής (όχι του Ψευδοκράτους) και μπορούν να διακινηθούν στις ελεύθερες περιοχές από αλλοδαπούς επισκέπτες για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες. Ο ενδιαφερόμενος είναι υπόχρεος το αργότερο την ημερομηνία λήξης της προσωρινής εισόδου να επιστρέψει το εν λόγω όχημα στις μη ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας περιοχές.

Δεν εκδίδεται το έντυπο CP 5 για τα πιο κάτω είδη:

(α) αυτοκίνητα με αριθμούς εγγραφής του ψευδοκράτους,

(β) απόλυτα προσωπικά μεταχειρισμένα είδη όπως ρουχισμός και είδη υπόδησης


7.2 Εμπορεύματα και προϊόντα για τα οποία η διέλευση τους απαγορεύεται ή υπόκεινται σε περιορισμούς

Συγκεντρωτική κατάσταση ειδών που επιτρέπονται ή απαγορεύονται

Απαγορεύεται η διέλευση εμπορευμάτων και προϊόντων τα οποία έχουν εισαχθεί από τα κλειστά λιμάνια και από το παράνομο αεροδρόμιο, με εξαίρεση τα προϊόντα για τα οποία χορηγείται προσωπική απαλλαγή (βλ. παράγραφο 6) και επιπλέον:

Απόβλητα
Απαγορεύεται η μεταφορά αποβλήτων στις ελεύθερες περιοχές εκτός εάν συνοδεύονται από Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων για συλλογή και Μεταφορά από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, για το συγκεκριμένο όχημα που μεταφέρει τα απόβλητα και νοουμένου ότι αυτά, θα παραδίδονται αυθημερόν σε εγκαταστάσεις που κατέχουν Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων.

Ζώα και Ζωικά προϊόντα
Απαγορεύεται η μεταφορά ζώντων ζώων και ζωικών προϊόντων διαμέσου της γραμμής. Η απαγόρευση περιλαμβάνει τόσο τα παραγωγικά ζώα όσο και τα ζώα συντροφιάς, είτε πρόκειται για εμπορική πράξη (π.χ. μεταφορά σε σφαγείο για άμεση σφαγή) είτε για ένα ζώο συντροφιάς που συνοδεύει ο ιδιοκτήτης του. Εξαίρεση αποτελεί η διακίνηση νωπών ψαριών για εμπορικούς σκοπούς. Στην περίπτωση διακίνησης νωπών ψαριών θα πρέπει να παρουσιαστεί έγκυρο συνοδευτικό έγγραφο και η μετακίνηση τους στις ελεύθερες περιοχές θα επιτραπεί μετά από έλεγχο και έγκριση από τους λειτουργούς των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Η διέλευση νωπών ψαριών μπορεί να επιτραπεί μόνο από το σημείο διέλευσης του Αγ. Δομετίου. Σημειώνεται ότι η απαγόρευση περιλαμβάνει: λίπασμα (κόπρι), σαλιγκάρια, ερπετά, κυνήγι.

Μεταποιημένα τρόφιμα μη ζωϊκής προέλευσης
Επιτρέπεται η μεταφορά, σε εμπορική βάση αλλά και μικρών ποσοτήτων για προσωπική κατανάλωση, των πιο κάτω επεξεργασμένων τροφίμων μη ζωικής προέλευσης:

1. Ελαιόλαδο

2. Χαλβάς

3. Μαρμελάδες

4 Επιτραπέζιες ελιές, μαύρες και πράσινες και

5. Χυμοί, Νέκταρ και Φρουτοποτά Μήλου, Γκρέιπφρουτ, Ανανά, Κερασιού, Ροδάκινου, Χρυσόμηλου, Πορτοκαλιού και Ροδιού.

6. Καφές

7. Λεμονάδα

8. Κατεψυγμένα λαχανικά

9. Κατεψυγμένες πατάτες

10. Ξιδάτα και

11. Αποξηραμένη μολοχία.

Εμπορεύματα/Προϊόντα που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
Απαγορεύεται η μεταφορά εμπορευμάτων/προϊόντων (έστω και ενός τεμαχίου) που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Σχετικό είναι το άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1480/2004, σύμφωνα με το οποίο οι αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας διασφαλίζουν ότι τα εμπορεύματα που διέρχονται τη γραμμή τηρούν τους κανόνες της ΕΚ καθόσον αφορά την απαγόρευση εισόδου εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης και πειρατικών εμπορευμάτων.

Προϊόντα δομικών κατασκευών
Δυνατόν όπως ληφθούν δείγματα για έλεγχο από την Υπηρεσία για την Επιτήρηση της Αγοράς Προϊόντων Δομικών Κατασκευών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ραδιοεξοπλισμός
Απαγορεύεται η μεταφορά ραδιοεξοπλισμού για άσκηση ραδιοεπικοινωνιακής δραστηριότητας εκτός εάν ο κάτοχος του κατέχει σχετική εξουσιοδότηση χρήσης ραδιοσυχνοτήτων από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Τσιμέντα
Απαγορεύεται η μεταφορά τσιμέντου.

Φαρμακευτικά προϊόντα
Απαγορεύεται η διέλευση ελεγχόμενων φαρμάκων (ναρκωτικών και ψυχοτρόπων), αναβολικών στεροειδών και άλλων ουσιών που δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς ντόμπιγκ.
Απαγορεύεται επίσης η διέλευση φαρμάκων για τα οποία δημιουργούνται αμφιβολίες κατά πόσο αυτά προορίζονται για προσωπική χρήση καθώς επίσης και για όσα δεν φέρουν σήμανση ή ένδειξη ή φέρουν παραπλανητική σήμανση.
Επιτρέπεται ωστόσο η διέλευση φαρμάκων που προορίζονται για προσωπική χρήση με μέγιστη ποσότητα ενός μηνός θεραπείας και το άτομο που τα μεταφέρει υπογράψει τη σχετική υπεύθυνη δήλωση όπως στο έντυπο Σ.Δ. 4.

Φυτοφάρμακα
Απαγορεύεται η μεταφορά φυτοφαρμάκων.

Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης (π.χ. ηλεκτρικές συσκευές, καλώδια, φωτιστικά κ.λπ)
Πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE και τις άλλες υποχρεωτικές σημάνσεις (π.χ. την ονομαστική τάση, την ονομαστική απορροφούμενη ισχύ, το όνομα ή την εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή).

Υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα

Επιτρέπεται η μεταφορά υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, όπως π.χ. πλαστικά, κεραμικά, διαφανής μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης που χρησιμοποιείται για την κάλυψη τροφίμων κ.τ.λ..

Απαγορεύεται η μεταφορά πλαστικών υλικών και αντικειμένων μίας χρήσης που προορίζονται για επαφή με τρόφιμα καθώς αυτά εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του περί Αποβλήτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2022 [εναρμονιστικός Νόμος με αριθμό Ν. 48(Ι)/2022]. Τα εν λόγω προϊόντα απαγορεύεται πλέον να κυκλοφορούν στην αγορά της ΕΕ και τέτοια είναι τα μαχαιροπίρουνα (πιρούνια, μαχαίρια, κουτάλια, ράβδοι φαγητού-chopsticks), πιάτα, καλαμάκια, αναδευτήρες ποτών, περιέκτες τροφίμων κατασκευασμένοι από διογκωμένο πολυστυρένιο, περιέκτες ποτών από διογκωμένο πολυστυρένιο και τα καπάκια και καλύμματά τους, κυπελλάκια από διογκωμένο πολυστυρένιο και τα καπάκια και καλύμματά τους.

Η απαγόρευση δεν ισχύει για τις πλαστικές σακούλες που χρησιμοποιούνται π.χ. σε υπεραγορές, αγορές, περίπτερα, καταστήματα και δεν έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα.

Φυτά και Φυτικά προϊόντα:

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 866/2004, επιτρέπεται να εισέλθουν δια της γραμμής, εμπορεύματα φυτικών προϊόντων που παράγονται εξ ολοκλήρου στις ευρισκόμενες εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας περιοχές εκτός των προϊόντων που εμπίπτουν σε απαγορεύσεις (βλέπε Σημείο Α) και των προϊόντων που εμπίπτουν στο Παράρτημα ΧΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072 (βλέπε Σημείο Β) εκτός και αν αυτά συνοδεύονται από Έκθεση Φυτοϋγειονομικού Επιθεωρητή.

Α. Απαγορεύεται η μεταφορά:

1. Όλων των φυτών προς φύτευση (εξωτερικού και εσωτερικού χώρου), μοσχεύματα και οποιοδήποτε πολλαπλασιαστικό υλικό.
2. Πατατών προς φύτευση (πατατόσπορος).
3. Οποιασδήποτε ποσότητας σανού ή άχυρου.
4. Χώματος και υποστρώματος,

λόγω πιθανού κινδύνου εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών, ή άλλων μολυσματικών ή μεταδοτικών ασθενειών.

Β.Φυτά και Φυτικά προϊόντα που εμπίπτουν στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072, των οποίων απαγορεύεται η διακίνηση τους διαμέσου της «Πράσινης Γραμμής», εκτός εάν αυτά συνοδεύονται από Φυτοϋγειονομική Έκθεση Ευρωπαίου Εμπειρογνώμονα μπορείτε να βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο:

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/ της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2019, για τη θέσπιση ενιαίων όρων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 690/2008 της Επιτροπής και την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2019 της Επιτροπής (europa.eu)

Γ. Οποιοδήποτε άλλο φυτικό προϊόν, δεν εμπίπτει στα σημεία Α και Β όπως αναφέρονται πιο πάνω, μπορεί να διακινηθεί σε εμπορική βάση διαμέσου της Πράσινης Γραμμής μόνο με την συνοδεία του εγγράφου του Τουρκοκυπριακού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση:

(α) Η διέλευση μικρών ποσοτήτων, καρπών φρέσκων φρούτων και λαχανικών, δηλαδή μέχρι 3 κιλά ή 3 δέσμες αντίστοιχα και κομμένων ανθέων (π.χ 1 ανθοδέσμη), για προσωπική χρήση, συμπεριλαμβανομένων και των ειδών που αναφέρονται στο Παράρτημα, χωρίς τη συνοδεία οποιωνδήποτε εγγράφων ή έλεγχο από Λειτουργό του Τμήματος Γεωργίας.

(β) Η διέλευση μικρών ποσοτήτων καυσόξυλων (μέχρι 25 κιλά), για προσωπική χρήση, πλην της ξυλείας κωνοφόρων (πεύκο, κυπαρίσσι, αόρατος και κέδρος), πλάτανου και καστανιάς νοουμένου ότι εξασφαλιστεί εκ των προτέρων Άδεια Μεταφοράς (Έντυπο: Τ.Δ. 203) από το Τμήμα Δασών ή Δελτίο Μεταφοράς (Έντυπο Τ.Δ. 224Α) που εκδίδεται από Αδειούχο Έμπορο καυσόξυλων ή Δελτίο Μεταφοράς (Έντυπο Τ.Δ. 224Β) που εκδίδεται από τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου.

Καυσόξυλα

Όσον αφορά τη μεταφορά καυσόξυλων από τις κατεχόμενες προς τις ελεύθερες περιοχές ή από τις ελεύθερες προς τις ελεύθερες περιοχές διαμέσου των κατεχομένων, σύμφωνα με τον περί Δασών Νόμο του 2012 και τον περί του Ελέγχου της Εμπορίας Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας Νόμο του 2013, ανεξάρτητα αν αυτά εμπίπτουν ή όχι στον πιο πάνω Πίνακα, θα πρέπει να συνοδεύονται με ένα από τα ακόλουθα Έντυπα:


  1. Άδεια μεταφοράς (Έντυπο Τ.Δ. 203) που εκδίδεται από το Τμήμα Δασών, για να συνοδεύει φορτίο καυσόξυλων που (α) υλοτομείται στις ελεύθερες περιοχές και μεταφέρεται διαμέσου των κατεχομένων σε άλλη περιοχή των ελεύθερων περιοχών ή/και (β) υλοτομείται στις κατεχόμενες περιοχές και μεταφέρεται στις ελεύθερες περιοχές. Νοείται ότι και στις δύο περιπτώσεις, η Άδεια αυτή πρέπει να εκδίδεται εκ των προτέρων, από τα κατά τόπους γραφεία του Τμήματος Δασών ή,

  2. Δελτίο μεταφοράς (Έντυπο Τ.Δ. 224Α) που εκδίδεται από Αδειούχο Έμπορο καυσόξυλων, για να συνοδεύει φορτίο καυσόξυλων που πωλεί και το οποίο μεταφέρεται από τους εγκεκριμένους χώρους αποθήκευσης καυσόξυλων που διατηρεί, διαμέσου των κατεχομένων, προς το χώρο παράδοσης στις ελεύθερες περιοχές ή

  3. Δελτίο μεταφοράς (Έντυπο Τ.Δ. 224Β) που εκδίδεται από τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου, για να συνοδεύει φορτίο καυσόξυλων που προέρχεται από ξυλεία η οποία δεν εμπίπτει στα είδη δέντρων και θάμνων που αναφέρονται στους Πίνακες του Περί Δασών Νόμου και υλοτομείται στα όρια της κοινότητας (στις ελεύθερες περιοχές) και μεταφέρεται διαμέσου των κατεχομένων στις ελεύθερες περιοχές.


Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση ξυλείας που επιτρέπεται να διακινηθεί, αυτή δεν πρέπει να φέρει οποιαδήποτε νωπά κλαδιά, φύλλα ή καρπούς.

Σημειώνεται ότι οι τελωνειακοί λειτουργοί που βρίσκονται σε εντεταλμένη υπηρεσία στα Σημεία Διέλευσης, έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον Διευθυντή του Τμήματος Δασών, όπως ελέγχουν για την ύπαρξη της άδειας μεταφοράς Τ.Δ. 203 ή των Δελτίων Μεταφοράς (Τ.Δ. 224Α ή Τ.Δ. 224Β) και προβαίνουν στην παρακράτηση ή και κατάσχεση καυσόξυλων τα οποία μεταφέρονται χωρίς τα εν λόγω έγγραφα.

Για περισσότερες πληροφορίες για την έκδοση άδειας μεταφοράς, το κοινό μπορεί να αποτείνεται στα Κεντρικά Γραφεία της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας, Λάρνακας, Αμμοχώστου, στο τηλέφωνο 22403741.

7.3 Πληροφορίες σχετικά με τις ημέρες και ώρες που είναι διαθέσιμα τα Τμήματα/Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας (Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, Τμήμα Γεωργίας, Υγειονομική Υπηρεσία κ.λπ.) για τη διενέργεια φυσικών ελέγχων στα Σημεία Διέλευσης

- Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, Δευτέρα – Παρασκευή 07:30-14:30, εκτός επίσημων αργιών και Σαββατοκύριακων
- Τμήμα Γεωργίας, Δευτέρα – Παρασκευή 07:30-15:00, εκτός επίσημων αργιών και Σαββατοκύριακων
- Υγειονομική Υπηρεσία, Δευτέρα – Παρασκευή 07:30-13:00, εκτός επίσημων αργιών και Σαββατοκύριακων

Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η παρουσία τόσο του Τμήματος Γεωργίας όσο και της Υγειονομικής Υπηρεσίας (π.χ. για γεωργικά προϊόντα), τότε και οι δύο αρμόδιες Υπηρεσίες μεταβαίνουν στο Σημείο Διέλευσης του Αγίου Δομετίου για τους απαιτούμενους ελέγχους.

Αναφορικά με τους ελέγχους που γίνονται από το Υπουργείο Εσωτερικών στα δομικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των προκατασκευασμένων δωματίων, οι αρμόδιοι λειτουργοί είναι διαθέσιμοι από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-14:30, εξαιρουμένων των αργιών και των Σαββατοκύριακων.

Τα ακόλουθα Τμήματα/Υπηρεσίες είναι επίσης διαθέσιμα εάν χρειαστεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 07:30-15:00, εξαιρουμένων των επίσημων αργιών και των Σαββατοκύριακων:
- Τμήμα Δασών
- Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
- Τμήμα Περιβάλλοντος
- Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
- Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
- Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.


8. Ετήσιες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού της πράσινης γραμμής

Οι πιο κάτω εκθέσεις υποβάλλονται από την Επιτροπή ΕΕ προς το Συμβούλιο όπως προβλέπεται στο άρθρο 11(1) του κανονισμού 866/2004, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού και την κατάσταση που συνεπάγεται η εφαρμογή του, με προτάσεις για τροποποιήσεις.

Αρ. εγγράφου
Περίοδος κάλυψης
1/5/2005-30/4/2006
1/5/2006-30/4/2007
1/5/2007-30/4/2008
1/5/2008-30/4/2009
1/5/2009-30/4/2010
1/5/2010-31/12/2010
1/1/2011-31/12/2011
1/1/2012-31/12/2012
1/1/2013-31/12/2013
1/1/2014-31/12/2014
1/1/2015-31/12/2015
1/1/2016-31/12/2016
1/1/2017-31/12/2017
1/1/2018-31/12/2018
COM (2020) 239 τελικό
1/1/2019-31/12/2019


9. Περισσότερες Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε γραπτώς στο Τμήμα Τελωνείων.
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: headquarters@customs.mof.gov.cy


Σημειώνεται ότι, για θέματα σχετικά με τη διέλευση ατόμων δια μέσου των εγκεκριμένων σημείων διέλευσης, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας, οι οποίες είναι το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και η Αστυνομία Κύπρου.
Σχετικά Αρχεία:

Download Acrobat Reader File Συγκεντρωτική κατάσταση ειδών που επιτρέπονται ή απαγορεύονται (Μέγεθος: 173,34 Kb)


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας