English
Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Τελωνείων Λογότυπο Τμήματος Τελωνείων
Φόντο Εικόνας

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Ειδική Αναζήτηση             
ΕκτύπωσηΕκτύπωση
English
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
BREXIT- Αποχώρηση Ηνωμένου Βασιλείου από ΕΕ

Αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε το Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με τη λειτουργία των συνόρωνBREXIT - ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Συμπληρωματική της εγκυκλίου Κ (170) - Εφαρμογή της Συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου (Μέγεθος: 101.73 Kb)

Εγκύκλιος ΕΕ «Κ» (170) – Εφαρμογή της Συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου

Εγκύκλιος ΕΕ «ΤΛ» (18) – Εισαγωγή μεταχειρισμένων οχημάτων από το Ηνωμένο Βασίλειο

Note on returned goods

Εγκύκλος ΕΕ "ΤΛ" (17) - Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ

Παρουσίαση για το BREXIT 04/12/2020

18/02/2021 ΚΕΒΕ Παρουσίαση - «Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ)»

Ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων σχετικά με την εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου

EU-UK Trade and Cooperation Agreement - Draft

EUROPEAN COMMISSION- GUIDANCE NOTE - WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES IN THE FIELD OF CUSTOMS, INCLUDING PREFERENTIAL ORIGIN Contents - 23 December 2020 rev4

BREXIT: End of transition period FAQs on Tax and Customs

Επικοινωνία για θέματα BREXIT

Τμήμα Τελωνείων – headquarters@customs.mof.gov.cy
Ευρωπαϊκή Επιτροπή - https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_en

Τρέχουσα κατάσταση

Το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στις 31 Ιανουαρίου 2020.

Σύμφωνα με τη συμφωνία αποχώρησης, είναι πλέον επισήμως τρίτη χώρα για την ΕΕ και, ως εκ τούτου, δεν συμμετέχει πλέον στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

Ωστόσο, η ΕΕ και το ΗΒ συμφώνησαν από κοινού σε μία μεταβατική περίοδο, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Κατά τη μεταβατική περίοδο το δίκαιο της ΕΕ εξακολουθεί να εφαρμόζεται στο ΗΒ και δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση στις τελωνειακές διαδικασίες ή στις επιβαρύνσεις.

Η ΕΕ και το ΗΒ έχουν καταλήξει σε Εμπορική Συμφωνία η οποία θα τεθεί σε προσωρινή εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ενδοενωσιακές συναλλαγές – Τι αλλάζει

Όλοι οι εμπορευόμενοι που μέχρι σήμερα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά και μόνο σε εμπορικές συναλλαγές προς και από το ΗΒ με απόδειξη μόνο του ενωσιακού χαρακτήρα των εμπορευμάτων, από την ημερομηνία αποχώρησης θα πρέπει να υποβάλλουν διασάφηση εισαγωγής ή εξαγωγής, αφού οι συναλλαγές αυτές θα τυγχάνουν χειρισμού ως συναλλαγές από και προς τρίτη χώρα.

Νοείται ότι, αφού πρόκειται πλέον για εμπορεύματα από τρίτη χώρα δεν θα τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις για την απόδειξη του ενωσιακού χαρακτήρα των εμπορευμάτων.

Ως εκ τούτου όλοι οι εμπορευόμενοι που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά και μόνο σε ενδοενωσιακές συναλλαγές επιβάλλεται όπως εγγραφούν στο τελωνειακό μητρώο προκειμένου να καταστεί δυνατό να υποβάλλουν στο σύστημα Θησέας τις σχετικές διασαφήσεις.

Διακίνηση εμπορευμάτων η οποία θα ξεκινήσει από ή προς το Ηνωμένο Βασίλειο πριν ή την 31η Δεκεμβρίου 2020 (λήξη μεταβατικής περιόδου) και θα ολοκληρωθεί την 1η Ιανουαρίου 2021 ή μετέπειτα
Η διακίνηση εμπορευμάτων η οποία έχει ξεκινήσει από ή προς το ΗΒ πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και ολοκληρώνεται μετά από αυτήν, αντιμετωπίζεται ως ενδοενωσιακή διακίνηση. Ο τελωνειακός χαρακτήρας των εν λόγω εμπορευμάτων ως ενωσιακών εμπορευμάτων, καθώς και το γεγονός ότι η διακίνηση ξεκίνησε πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, πρέπει να αποδεικνύονται για κάθε διακίνηση. Η απόδειξη της έναρξης της διακίνησης παρέχεται μέσω εγγράφου μεταφοράς που αφορά τα εμπορεύματα.

Για τις πιο πάνω περιπτώσεις δεν θα υπάρξει διαφοροποίηση στις τελωνειακές διαδικασίες και θα μπορούν να ολοκληρωθούν χωρίς την καταβολή εισαγωγικών δασμών και Φ.Π.Α.

Εισαγωγή/ εξαγωγή εμπορευμάτων από/προς το Ηνωμένο Βασίλειο από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά
α) Εισαγωγικοί δασμοί

Η Συμφωνία διασφαλίζει τις εμπορικές συναλλαγές χωρίς τελωνειακούς δασμούς για όλα τα αγαθά που πληρούν τους κανόνες καταγωγής. Συγκεκριμένα, για τα εμπορεύματα που κατάγονται από το ένα μέρος της Συμφωνίας και εξάγονται στο άλλο, θα παραχωρείται προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση, δηλαδή θα καταβάλλονται μηδενικοί εισαγωγικοί δασμοί.

Για την παραχώρηση της δασμολογικής προτίμησης πρέπει να παρουσιάζεται απόδειξη καταγωγής, δηλαδή είτε «βεβαίωση καταγωγής» (statement on origin) που συντάσσεται από τον εξαγωγέα, είτε «γνώση του εισαγωγέα» (importer’s knowledge) ότι το προϊόν είναι καταγόμενο (δηλαδή πληροί τους κανόνες καταγωγής).

Τα εμπορεύματα που δεν θα θεωρούνται καταγόμενα, θα υπόκεινται στον γενικό συντελεστή δασμού που ισχύει για οποιαδήποτε τρίτη χώρα, σύμφωνα με το Κοινό Εξωτερικό Δασμολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

Οι εισαγωγές εμπορευμάτων από το ΗΒ θα υπόκεινται στις πρόνοιες του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, δηλαδή κατά την εισαγωγή θα καταβάλλεται Φ.Π.Α. σύμφωνα με τον συντελεστή που αντιστοιχεί σε κάθε εμπόρευμα.

γ) Φόροι Κατανάλωσης
Οι «εν εξελίξει διακινήσεις» προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου αντιμετωπίζονται ως ενδοενωσιακές διασυνοριακές διακινήσεις προϊόντων υποκείμενων σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Το καθεστώς για διακινήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου λήγει στις 31 Μαΐου 2021. Μετά την ημερομηνία αυτή, δεν θα είναι πλέον δυνατό να κλείνουν οι διακινήσεις κανονικά και κάθε είδους προϊόντα θα υπόκεινται στα πλήρη καθεστώτα εισαγωγής και εξαγωγής.

Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, δηλαδή από 01/01/2021 οι διακινήσεις προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης μεταξύ του ΗΒ και της ΕΕ υπό καθεστώς αναστολής δεν θα πραγματοποιούνται μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος EMCS. Από την πιο πάνω ημερομηνία οι διακινήσεις προϊόντων υποκείμενων σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την ΕΕ και το αντίστροφο θα καταστούν εισαγωγές και εξαγωγές, αντίστοιχα.

Τελωνειακές διαδικασίες
α) Συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου και εξόδου
Για σκοπούς προστασίας και ασφάλειας, όλα τα εμπορεύματα που μεταφέρονται από και προς το ΗΒ από την ημερομηνία αποχώρησης θα καλύπτονται από συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου και εξόδου αντίστοιχα.
Ως εκ τούτου, για όλα τα εμπορεύματα που αφικνούνται από το ΗΒ ή αναχωρούν για το ΗΒ και μεταφέρονται είτε αεροπορικώς είτε δια θαλάσσης, θα πρέπει να υποβληθούν σε συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου ή /και συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου, ανάλογα με την περίπτωση πριν από την άφιξη ή την αποχώρηση του μεταφορικού μέσου.
Οι συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου ή και εξόδου υποβάλλονται στο τελωνείο από τους μεταφορείς (π.χ. αεροπορικές εταιρείες /ναυτιλιακοί πράκτορες) ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους.

β) Διασαφήσεις εισαγωγής/εξαγωγής εμπορευμάτων – Τελωνειακοί έλεγχοι
Θα απαιτείται η υποβολή διασαφήσεων εισαγωγής καθώς και η προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων τελωνισμού (τιμολόγιο, κιβωτολόγιο, φορτωτική, άδειες κ.λπ.). Το ίδιο ισχύει και για τα εξαγόμενα εμπορεύματα για τα οποία θα απαιτείται η υποβολή διασάφησης εξαγωγής.

Τα εμπορεύματα θα υπόκεινται σε τελωνειακούς ελέγχους για σκοπούς επαλήθευσης των δηλώσεων π.χ. τελωνειακής αξίας, δασμολογικής κατάταξης, εγκυρότητας εγγράφων κ.λ.π. Επιπρόσθετα, τα εμπορεύματα θα υπόκεινται σε ελέγχους συμμόρφωσης για σκοπούς ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος.

γ) Υπαγωγή σε τελωνειακά καθεστώτα
Από την 1η Ιανουαρίου 2021 τα εμπορεύματα καταγωγής Ηνωμένου Βασιλείου θα θεωρούνται μη ενωσιακά. Συνεπώς θα μπορούν να υπαχθούν σε ένα από τα ειδικά καθεστώτα, δηλαδή, σε διαμετακόμιση ή σε αποταμίευση ή σε προσωρινή εισαγωγή ή σε ειδικό προορισμό ή σε τελειοποίηση προς επανεξαγωγή, ανάλογα με την περίπτωση.

Για την υπαγωγή εμπορευμάτων σε ειδικά τελωνειακά καθεστώτα απαιτείται η χορήγηση άδειας από τις τελωνειακές αρχές. Επιπρόσθετα, λόγω αναστολής της καταβολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, απαιτείται η σύσταση εγγύησης η οποία θα καλύπτει ενδεχόμενες τελωνειακές οφειλές.

EORI - Economic Operators Registration and Identification
Για την υποβολή τελωνειακών διασαφήσεων απαιτείται η καταχώρηση στο τελωνειακό μητρώο και ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων με τη χορήγηση αριθμού ΕORI.

Ο αριθμός EORI είναι ένας μοναδικός αριθμός, ο οποίος δίδεται από τις τελωνειακές αρχές ενός κράτους μέλους, σε οικονομικούς φορείς ή άλλα πρόσωπα για τελωνειακούς σκοπούς, με ισχύ σε ολόκληρη την ΕΕ.

Αριθμό ΕORI θα πρέπει να αποκτήσουν οικονομικοί φορείς οι οποίοι επί του παρόντος πραγματοποιούν αποκλειστικά και μόνο ενδοενωσιακές συναλλαγές και δεν συμμετείχαν σε εμπορικές συναλλαγές με τρίτες χώρες και πιθανόν να μην τους έχει αποδοθεί αριθμός EORI.

Οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στο ΗΒ και διαθέτουν αριθμό EORI του ΗΒ, θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι από την ημερομηνία αποχώρησης, ο αριθμός EORI ΗΒ δεν θα ισχύει. Συνεπώς, προκειμένου να μπορούν να δραστηριοποιούνται στα 27 κράτη μέλη, θα πρέπει να εγγραφούν σε ένα κράτος μέλος και να αποκτήσουν νέο αριθμό EORI.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία χορήγησης του αριθμού EORI μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Τελωνείων επιλέγοντας τον πιο κάτω σύνδεσμο: https://www.mof.gov.cy/mof/Customs/customs.nsf/all/4A1393A5A01E5EEA4225784D002BD521?opendocument

Τελωνειακές Άδειες και τελωνειακές αποφάσεις
Οι άδειες για Εγκεκριμένους Οικονομικούς Φορείς (ΑΕΟ) και οι ενιαίες άδειες (άδειες κεντρικού τελωνισμού) για τελωνειακά καθεστώτα που εκδόθηκαν από τις τελωνειακές αρχές του ΗΒ δεν θα ισχύουν πλέον στην ΕΕ. Αντίστοιχα, άδειες που έχουν εκδοθεί από τις αρχές των κρατών μελών δεν θα ισχύουν πλέον στο ΗΒ.
Τελωνειακές αποφάσεις, όπως για παράδειγμα δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες (ΔΔΠ), που εκδόθηκαν από τις τελωνειακές αρχές του ΗΒ δεν θα ισχύουν πλέον στην ΕΕ.

Ταξιδιώτες
Από την ημερομηνία αποχώρησης οι επιβάτες που αφικνούνται από το ΗΒ στην Κυπριακή Δημοκρατία θα τυγχάνουν χειρισμού ως επιβάτες προερχόμενοι από τρίτη χώρα.


Πληροφορίες τις οποίες δημοσιεύει το ΗΒ σχετικά με τις διαδικασίες που θα ακολουθούνται από 1 Ιανουαρίου 2021
Το ΗΒ έχει δημοσιεύσει τα στάδια των ελέγχων που θα διεξάγει σε προϊόντα τα οποία θα εισάγονται στο έδαφος του από την 1 Ιανουαρίου 2021, δηλαδή μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

Λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού, οι έλεγχοι θα εφαρμοστούν σταδιακά όπως φαίνεται στη δημοσίευση την οποία μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ.

Έχει δημοσιευτεί επίσης το Δασμολόγιο του ΗΒ (UK Global Tariff) το οποίο θα αντικαταστήσει το Κοινό Εξωτερικό Δασμολόγιο της ΕΕ από τη 1 Ιανουαρίου 2021, αμέσως μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου . Για να δείτε το δασμολόγιο του ΗΒ πατήστε εδώ.

Τονίζεται ότι τα πιο πάνω ενδεχομένως να διαφοροποιηθούν με την επίτευξη συμφωνίας για τη μελλοντική σχέση

Υπηρεσία Europe Direct- χωρίς χρέωση κλήση στον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11 για διάφορα θέματα (περιλ. θεμάτων Brexit)

Το τηλεφωνικό κέντρο της υπηρεσίας Europe Direct που απευθύνεται σε πολίτες, επιχειρήσεις και άλλους φορείς στα ΚΜ ΕΕ, έχει πρόσφατα ενισχυθεί με εμπειρογνώμονες σε θέματα Brexit.

Η υπηρεσία Europe Direct είναι προσβάσιμη στο κοινό, σε όλες τις γλώσσες της Ένωσης, από όλα τα ΚΜ της Ένωσης με κλήση χωρίς χρέωση στον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11. Επί τούτου σημειώνεται ότι ακόμη και στην περίπτωση μη συντεταγμένης αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ, η υπηρεσία θα παραμείνει διαθέσιμη και από το ΗΒ, με δωρεάν κλήση στον ίδιο αριθμό, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2019.

Πέραν των κανονικών ωρών λειτουργίας του (εργάσιμες ημέρες, 9:00-18:00 ώρα Βρυξελλών), το τηλεφωνικό Κέντρο λειτουργεί και τα Σαββατοκύριακα, μεταξύ 9:00-18:00 Βρυξελλών, ειδικά για θέματα Brexit, στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά.

Διαβουλεύσεις
Ενημερωθείτε για τις διαβουλεύσεις που γίνονται αναφορικά με την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση» επισκέπτοντας τις ιστοσελίδες Task Force και DG TAXUD για το Brexit.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, (άρθρο 50)

Αναθεωρημένη Συμφωνία Αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ

Αναθεωρημένη Πολιτική Διακήρυξη

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Επεξηγηματικός οδηγός για την Αναθεωρημένη Συμφωνία Αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ

Ερωτήσεις-Απαντήσεις της Επιτροπής σχετικά με το Brexit (ελληνικά)

Ερωτήσεις-Απαντήσεις της Επιτροπής σχετικά με το Brexit - Questions-Answers of the Commission regarding Brexit (αγγλικά)

Σχέδιο της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου (HB) για την εφαρμογή ελέγχων κατά την εισαγωγή στο ΗΒ προϊόντων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Gov.uk

Προσέγγιση του ΗΒ αναφορικά με τους συνοριακούς ελέγχους (UK Government’s approach to border controls)

Δασμολόγιο του ΗΒ από 1/1/2020 (UK Global Tariff)

Getting ready for the end of the transition period


Προηγούμενη πληροφόρηση:

Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ -Πώς θα προετοιμαστείτε για το Brexit - Τελωνειακός Οδηγός για τις επιχειρήσεις


- “Λίστα ελέγχου Εμπορευομένου” and “Brexit - Τελωνειακός Οδηγός για επιχειρήσεις"

- Ανακοίνωση Τύπου- Βρυξέλλες, 18/2/2019

- Ανακοινώσεις σε όλες τις ηλεκτρονικές επαφές (e-mail)

- Βίντεο στο Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=mLwdwtjlcZg

- Eπεξηγηματικός Oδηγός για τη Συμφωνία Αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ

- Tελευταία επικαιροποίηση εγγράφου: 5/4/2019 - Αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ - τελωνειακές διαδικασίες


ενημέρωση 18/4/2019: ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/584 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, 11/4/2019 για την παράταση της προθεσμίας δυνάμει του άρθρου 50(3) της ΣΕΕ με την οποία παρατείνεται η προθεσμία εξόδου του ΗΒ από την ΕΕ ως τις 31/10/2019. Ωστόσο, παύει στις 31 Μαΐου 2019 σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο δεν διενεργήσει εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο της Ένωσης και δεν έχει επικυρώσει τη συμφωνία για την αποχώρηση έως τις 22 Μαΐου 2019.

τελευταία επικαιροποίηση 3/2/2020
Σχετικά Έγγραφα:
Εικονίδιο BREXIT: End of transition period FAQs on Tax and Customs
Εικονίδιο Note on returned goods
Εικονίδιο Εγκύκλιος ΕΕ «ΤΛ» (18) – Εισαγωγή μεταχειρισμένων οχημάτων από το Ηνωμένο Βασίλειο
Εικονίδιο Εγκύκλιος ΕΕ «Κ» (170) – Συμπληρωματική της εγκυκλίου Κ(170) - Εφαρμογή της Συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου
Εικονίδιο Εγκύκλιος ΕΕ «Κ» (170) – Εφαρμογή της Συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου
Εικονίδιο ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/… σε συμφωνία με το ΗΒ της … για την παράταση της προθεσμίας δυνάμει του άρθρου 50(3) της ΣΕΕ -22/3/2019
Εικονίδιο Αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ χωρίς Συμφωνία Ερωτήσεις – Απαντήσεις, 5.4.2019
Εικονίδιο Guidance Note- Withdrawal of the UK and aspects of excise in relation to movement of goods ongoing on the withdrawal date
Εικονίδιο Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ - τελωνειακές διαδικασίες- τελ. επικαιροποίηση 5.4.2019
Εικονίδιο Guidance document on customs related matters of the UK withdrawal in case of no deal
Εικονίδιο BREXIT - ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Εικονίδιο EU-UK Trade and Cooperation Agreement - Draft
Εικονίδιο Παρουσίαση για το BREXIT
Εικονίδιο EUROPEAN COMMISSION- GUIDANCE NOTE - WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES IN THE FIELD OF CUSTOMS, INCLUDING PREFERENTIAL ORIGIN
Εικονίδιο Εγκύκλιος ΕΕ "ΤΛ" (17) - Αποχώρηση Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ
Εικονίδιο Eπεξηγηματικός οδηγός για τη Συμφωνία Αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ


Κάντε κλικ εδώ: Αρχή σελίδας

© 2006 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Τελωνείων
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων