Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 1η Μαίου 2004 τέθηκε σε εφαρμογή στην Κύπρο, το Δασμολόγιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Η νομική βάση του Δασμολογίου είναι ο Κανονισμός 2658/87/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Το Παράρτημα Ι του Κανονισμού αυτού που τροποποιείται κάθε χρόνο περιλαμβάνει τη Συνδυασμένη Ονοματολογία και το Κοινό Εξωτερικό Δασμολόγιο και αποτελεί το κατ’ έτος δασμολόγιο της Κοινότητας.

Εικονίδιο Δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων
Εικονίδιο Δασμοί αντιντάμπινγ / Αντισταθμιστικοί δασμοί
Εικονίδιο Δασμολογικές ποσοστώσεις
Εικονίδιο Συνδυασμένη ονοματολογία - Δασμολόγιο-TARIC
Εικονίδιο TARIC Σύστημα Ολοκληρωμένου Δασμολογίου


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας