Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Όνομα τελωνειακού λειτουργού: Θεοδώρα Ττόφα

Αρ. τηλ.: +357 22601750

Αρ. τηλεομοιότυπου: +357 22302031

Ηλ. ταχυδρομείο: tttofa@customs.mof.gov.cy


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας