Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Έδω θα βρείτε τις δημοσιευθείσες Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις (ΚΔΠ) με βάση τον περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμο αρ. 94(Ι) του 2004, οι οποίες τροποποιούν τα βασικά κείμενα άλλων ΚΔΠ.Σχετικά Αρχεία:
ΚΔΠ 380/2004 - Ατέλειες κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων- τελ. τροποποίηση 5.1.2011-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ρ02-13,15 (Μέγεθος Αρχείου: 238,4Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
ΚΔΠ 28/2008 - Τέλη υπερωρίας. ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΚΔΠ 218/2007 (Μέγεθος Αρχείου: 71,86Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
ΚΔΠ 60/2009 - Διάταγμα (Ατέλειες κατά την εισαγωγή Εμπορευμάτων) ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΚΔΠ 380/2004 (Μέγεθος Αρχείου: 241,69Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
ΚΔΠ 25/2010 - οι περί Φορολογικές απαλλαγές κατά την εισαγώγή μικροδεμάτων Μη εμπορικού Χαρακτήρα Προελεύσεως Τρίτων Χωρών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ Κ.Δ.Π. 378/2004 (Μέγεθος Αρχείου: 740,85Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
ΚΔΠ 27/2010 - οι περί Ατέλειες κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ Κ.Δ.Π. 380/2004 (Μέγεθος Αρχείου: 554,69Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
ΚΔΠ 358/2005 - Ο Περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμος του 2004 και ο Περί Φόρου Κατανάλωσης Νόμος του 2004. ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ Κ.Δ.Π. 380/2004 (Μέγεθος Αρχείου: 96,53Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
ΚΔΠ 521/2007 - - Εκποίηση αζήτητων εμπορευμάτων με πλειστηριασμό ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ Κ.Δ.Π. 391/2004 (Μέγεθος Αρχείου: 83,1Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
ΚΔΠ 162/2009 - Οι περί Ατέλειες κατά την Εισαγωγή Εμπορευμάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009 (Μέγεθος Αρχείου: 447,55Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
ΚΠΔ 365/2009 - οι περί Φορολογικές Απαλλαγές που εφαρμόζονται στις Εισαγωγές από Κράτος Μέλος Προσωπικών Ειδών που Ανήκουν σε Ιδιώτες (τροποποιεί την ΚΔΠ 376/2004) (Μέγεθος Αρχείου: 679,12Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
ΚΔΠ 259/2010 - Ατέλειες κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων - (τροποποιεί την ΚΔΠ 380/2004) (Μέγεθος Αρχείου: 176,32Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
ΚΔΠ 529/2011 - Ατέλειες κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων (τροποποιεί την ΚΔΠ 380/2004) (Μέγεθος Αρχείου: 106,13Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
ΚΔΠ 5/2013 - Διάταγμα (Ατέλειες κατά την εισαγωγή Εμπορευμάτων) ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΚΔΠ 380/2004 (Μέγεθος Αρχείου: 153,5Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
ΚΔΠ 253/2013 - Φορολογικές απαλλαγές σε σχέση με εισαγωγές προσωπικών ειδών ιδιωτών από την ΕΕ (τροποποιεί την ΚΔΠ 376/2004) (Μέγεθος Αρχείου: 676,79Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
ΚΔΠ 254/2013 - Ατέλειες κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων (τροποποιεί την ΚΔΠ 380/2004) (Μέγεθος Αρχείου: 1438,87Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
ΚΔΠ 21/2015 - Φορολογία οχημάτων και οικοσκευής Κύπριων Διπλωματικών Υπαλλήλων που επιστρέφουν στη Δημοκρατία-Τροποποιεί την παράγραφο 2 της ΚΔΠ 354/2013 (Μέγεθος Αρχείου: 176,37Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας