English
Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Τελωνείων Λογότυπο Τμήματος Τελωνείων
Φόντο Εικόνας

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Ειδική Αναζήτηση             
ΕκτύπωσηΕκτύπωση
English
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Τελειοποίηση προς επανεισαγωγή

1. Τι είναι το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή (ΟΡ);

Πρόκειται για ένα ειδικό τελωνειακό καθεστώς στα πλαίσια των διατάξεων του οποίου επιτρέπεται η προσωρινή εξαγωγή ενωσιακών εμπορευμάτων εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για να υποβληθούν σε εργασίες τελειοποίησης και επανεισαγωγή των μεταποιημένων προϊόντων που προκύπτουν από τις εργασίες αυτές και θέση αυτών σε ελεύθερη κυκλοφορία, με μερική ή ολική απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς.

Ως
εργασίες τελειοποίησης που μπορούν να εκτελεστούν στα πλαίσια του καθεστώτος θεωρούνται:
 • η κατεργασία εμπορευμάτων, στην οποία περιλαμβάνεται η συναρμολόγηση, η συνένωση και η προσαρμογή τους σε άλλα εμπορεύματα,
 • η μεταποίηση εμπορευμάτων,
 • η καταστροφή εμπορευμάτων,
 • η επισκευή εμπορευμάτων, στην οποία περιλαμβάνεται η αποκατάσταση και η θέση τους σε λειτουργία.

2. Ποια τα οφέλη από τη χρήση του καθεστώτος OP;

Το εν λόγω καθεστώς σκοπό έχει να ενθαρρύνει τη χρήση ενωσιακών εμπορευμάτων για τη παραγωγή προϊόντων επιτρέποντας στους δικαιούχους να επωφεληθούν από το χαμηλότερο κόστος εργασίας ή πρώτων υλών ή της εξειδικευμένης εργασίας και καλύτερης ή/και πιο τεχνολογικά αναβαθμισμένης ποιότητας πρώτων υλών που ενδέχεται να υπάρχει εκτός ΕΕ.

Επιπλέον, στα πλαίσια εφαρμογής του καθεστώτος με το «σύστημα σταθερών ανταλλαγών», δίδεται η δυνατότητα επιστροφής σε τρίτη χώρα ενός προϊόντος, με σκοπό την επισκευή ή τη αντικατάστασή του από άλλο εισαγόμενο εμπόρευμα το οποίο ονομάζεται «προϊόν υποκατάστασης» εκτός από ορισμένα γεωργικά προϊόντα.

3. Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του εν λόγω καθεστώτος;

 • Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 952/2013 (ΕΤΚ) περί θεσπίσεως του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (κύριες κοινές διατάξεις: άρθρα 1-6, 22-30, 55, 77, 79-82, 85-86, 89-98 ειδικές: 210-225, 241-242, 255, 258, 259-262)
 • Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 2015/2446 (DΑ) κατ’ Eξουσιοδότηση Κανονισμός (κύριες κοινές διατάξεις: άρθρα 72, 75, 98-103, ειδικές: 163-164, 166, 169, 171-174, 176, 178-181, 183, 240, 242-243, 246-256 και τα Παραρτήματα Α, Β: 32-03, 33-06, 71-02 ως 71-06, 90)
 • Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 2015/2447 (IA) Eφαρμοστικός Κανονισμός (κύριες κοινές διατάξεις: άρθρα 10-15, 147-158, ειδικές: 259-269, 271 και τα Παραρτήματα Α, Β 33-06)
 • Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 2016/341 κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός για τους Μεταβατικούς Κανόνες (κύριες κοινές διατάξεις: άρθρα 2-3, ειδικές: 14-23, τελικές διατάξεις: 55 και τα Παραρτήματα Ι, Δ1, 12- έντυπα αίτησης και άδειας, 13- INF)
 • Ο περί Τελωνειακού Κώδικας Νόμος του 2004, Ν.94(Ι)/2004 όπως έχει τροποποιηθεί (άρθρα 54-57),
 • Το περί Τελωνειακού Κώδικα (Όροι και προϋποθέσεις Τελωνειακών Καθεστώτων) Διάταγμα- ΚΔΠ 436/2004,
 • Ο περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμος του 2004, Ν.91(Ι)/2004
 • Ο περί Φ.Π.Α. Νόμος, Ν.95(Ι)/2000, όπως έχει τροποποιηθεί

4. Ποια εμπορεύματα μπορούν να υπαχθούν στο καθεστώς OP;

Στο εν λόγω καθεστώς μπορούν να υπαχθούν όλα τα ενωσιακά εμπορεύματα με την εξαίρεση αυτών των οποίων:

 • δεν μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητα των εμπορευμάτων που είχαν υπαχθεί στο καθεστώς στα μεταποιημένα προϊόντα
 • η εξαγωγή παρέχει δικαίωµα επιστροφής ή διαγραφής εισαγωγικών δασµών ή,
 • πριν από την εξαγωγή τους, είχαν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία µε απαλλαγή από δασµούς ή με μειωμένο δασμολογικό συντελεστή λόγω του ειδικού τους προορισμού, και για όσο διάστηµα εξακολουθούν να παραμένουν ανεκπλήρωτοι οι στόχοι που τέθηκαν για το εν λόγω ειδικό προορισμό, εκτός εάν τα εν λόγω εμπορεύματα πρέπει να υποβληθούν σε επισκευές ή,
 • η εξαγωγή παρέχει δικαίωµα χορήγησης επιστροφών ή στα οποία παρέχεται, στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και λόγω της εξαγωγής τους, οικονοµικό πλεονέκτηµα εκτός από τις εν λόγω επιστροφές,
 • ενώ το καθεστώς ζητείται με σκοπό την επισκευή, τα εμπορεύματα προσωρινής εξαγωγής δεν είναι επισκευάσιμα,
 • το καθεστώς χρησιμοποιείται για τη βελτίωση των τεχνικών δυνατοτήτων των εµπορευµάτων.

5. Πως μπορούν να υπαχθούν εμπορεύματα στο καθεστώς OP;

Η υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή προϋποθέτει τη χορήγηση άδειας από το Τμήμα Τελωνείων μετά από αίτηση του προσώπου που πραγματοποιεί μέσω τρίτου τις εργασίες τελειοποίησης, η αίτηση της οποίας

(α) υποβάλλεται μέσω συστήματος Τελωνειακών Αποφάσεων (CDS) [Σχετικές είναι οι εγκύκλιοι του Τμήματος ΕΕ "Θ" (161) και ΕΕ "ΕΚΤ" (5) της κατηγορίας 'Θησέας' και "Καθεστώτα τελειοποίησης προς επανεισαγωγή/επανεξαγωγή' αντίστοιχα] ή,

(β), με την υποβολή διασάφησης εξαγωγής κατά την προσωρινή εξαγωγή των εμπορευμάτων που θα υπαχθούν στο καθεστώς (απλοποιημένη άδεια) στις περιπτώσεις του Άρθρου 163 Καν. (ΕΕ) αρ. 2446/2015. Δεν εφαρμόζεται:

 • για εμπορεύματα του Παραρτήματος 71-02 DA,
 • όταν στην αίτηση περιλαμβάνονται περισσότερα του ενός κράτη μέλη
 • όταν θα γίνει χρήση ισοδύναμων εμπορευμάτων
 • όταν απαιτείται εξέταση οικονομικών όρων

Στην (α) περίπτωση η αίτηση υποβάλλεται στο τελωνείο, στην επαρχία του οποίου τηρούνται οι κύριες λογιστικές καταχωρήσεις του αιτούντος και/ή όπου διενεργείται τουλάχιστον εν μέρει η προσωρινή εξαγωγή. Αν η αίτηση υποβάλλεται για πρώτη φορά θα πρέπει να δοθεί από το Αρχιτελωνείο αριθμός άδειας συναλλασσομένου για το εν λόγω καθεστώς. Για την αίτηση έκδοσης αριθμού άδειας συναλλασσομένου πατήστε εδώ.

Πληροφορίες για το σύστημα τελωνειακών αποφάσεων μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ.

Στην (β) περίπτωση, η διασάφηση επέχει θέση αίτησης και εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • όταν οι εργασίες τελειοποίησης συνίστανται σε επιδιορθώσεις (συµπεριλαµβανοµένου του συστήµατος σταθερών ανταλλαγών χωρίς προκαταβολική εισαγωγή),
 • για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία

  - προϊόντων αντικατάστασης µε τη χρήση του συστήµατος σταθερών ανταλλαγών που δεν καλύπτεται από την χορηγηθείσα άδεια,

  - εφόσον οι εργασίες µεταποίησης αφορούν εµπορεύµατα µη εµπορικού χαρακτήρα.


6. Υπό ποιες προϋποθέσεις χορηγείται άδεια χρήσης του καθεστώτος OP;

Η άδεια χορηγείται μόνο:

 • σε πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
 • σε πρόσωπα που παρέχουν όλα τα εχέγγυα που απαιτούνται για τη καλή διεξαγωγή των πράξεων,
 • εφόσον κρίνεται ότι θα είναι δυνατό να εξακριβωθεί ότι τα μεταποιημένα προϊόντα προκύπτουν από τη χρησιµοποίηση των εµπορευµάτων προσωρινής εξαγωγής,
 • εφόσον δεν θίγονται σοβαρά τα ουσιαστικά συμφέροντα των ενωσιακών μεταποιητών,
 • εφόσον οι τελωνειακές αρχές μπορούν να εξασφαλίσουν την επιτήρηση και τον έλεγχο του καθεστώτος χωρίς να υποχρεωθούν να θέσουν σε εφαρμογή διοικητικό μηχανισμό δυσανάλογο προς τις εν λόγω οικονομικές ανάγκες.

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και της εναρμονιστικής νομοθεσίας (Νόμος 76(Ι)/2010 περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών), το Τμήμα Τελωνείων για σκοπούς απλοποίησης των διαδικασιών και της διοικητικής συνεργασίας που απαιτείται για την εξέταση της εν λόγω αίτησης, μπορεί, μέσω του συστήματος ΙΜΙ, να ζητήσει και να πάρει πληροφορίες που αφορούν τον αιτητή από την Αρμόδια Αρχή άλλου κράτους μέλους, στην οποία ο αιτητής έχει δηλώσει ότι είναι εγγεγραμμένο μέλος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του ΙΜΙ μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/imi-net ή να συνδεθείτε μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού http://www.mcit.gov.cy.

7. Πότε χορηγείται άδεια χρήσης του καθεστώτος ΟΡ με την συμμετοχή πέραν του ενός κράτος μέλους;

Πρόκειται για πολυεθνική άδεια στην οποία που περιλαμβάνει πέραν του ενός κράτους μέλους, δηλ. ενωσιακά εμπορεύματα εξάγονται προσωρινά από ένα κράτος μέλος και επανεισάγονται υπό μορφή μεταποιημένων προϊόντων σε άλλο κράτος μέλος. Για παράδειγμα, ενωσιακά εμπορεύματα εξάγονται προσωρινά για επεξεργασία από το κράτος μέλος Α και επανεισάγονται ως στο κράτος μέλος Β υπό μορφή μεταποιημένων προϊόντων από την τρίτη χώρα.

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω του συστήματος CDS στο τελωνείο, στην επαρχία του οποίου τηρούνται οι κύριες λογιστικές καταχωρήσεις του αιτούντος και όπου διενεργείται τουλάχιστο εν μέρει η προσωρινή εξαγωγή ή στο τελωνείο στην επαρχία του οποίου τηρούνται οι κύριες λογιστικές καταχωρήσεις του αιτούντος μόνο ώστε να διευκολύνεται η βάσει λογιστικών ελέγχων παρακολούθηση της εφαρμογής του καθεστώτος.

Η άδεια αυτή χορηγείται μετά την εκ των προτέρων συµφωνία των ενδιαφερόμενων τελωνειακών αρχών των εμπλεκόμενων κρατών μελών.

Περαιτέρω, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ άλλων τελωνείων που εμπλέκονται στην εφαρμογή του καθεστώτος ΟΡ γίνεται χρήση Δελτίων Πληροφοριών IΝF, τα οποία από την 1/6/2020 εκδίδονται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Πληροφοριών INF, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου ή του Τελωνείου που ζητεί την πληροφόρηση. Περισσότερα για το εν λόγω σύστημα μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ.

8. Πως λειτουργεί το καθεστώς OP;

Στην άδεια καθορίζεται η περίοδος ισχύος της (μέχρι 3 χρόνια για εμπορεύματα που αναφέρονται στο Παράρτημα 71-02 DA και 5 χρόνια για τα υπόλοιπα εμπορεύματα) καθώς επίσης και η προθεσμία εκκαθάρισης δηλ. η περίοδος κατά την οποία τα εμπορεύματα που εξήχθηκαν προσωρινά για διενέργεια εργασιών τελειοποίησης θα επανεισαχθούν στην ΕΕ ως μεταποιημένα προϊόντα. Η προθεσμία εκκαθάρισης του καθεστώτος υπολογίζεται με βάση το χρόνο που απαιτείται για τη μεταφορά των εμπορευμάτων προς και από τη χώρα όπου θα γίνει η εργασία τελειοποίησης και για την ολοκλήρωση της εργασίας τελειοποίησης. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί µετά από δεόντως αιτιολογηµένη αίτηση του δικαιούχου της άδειας.

Ο δικαιούχος της άδειας θα πρέπει να τηρεί καταχωρήσεις στοιχείων των προσωρινών εξαγωγών και επανεισαγωγών που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του εν λόγω καθεστώτος, με σκοπό να διευκολύνονται οι τελωνειακοί ελέγχοι για την ορθή λειτουργία του καθεστώτος, όπως:


  α) τα στοιχεία των διασαφήσεων, µε τις οποίες προσδόθηκε στα εµπορεύµατα άλλο τελωνειακό καθεστώς κατά την εκκαθάριση του καθεστώτος·

  β) την ηµεροµηνία και τον αριθµό πρωτοκόλλου άλλων τελωνειακών εγγράφων, καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που αφορά την υπαγωγή στο καθεστώς και τη εκκαθάριση αυτού·

  γ) τη φύση των εργασιών µεταποίησης ή κατεργασίας, τη µεταχείριση που υπέστησαν τα εµπορεύµατα·

  δ) τον συντελεστή απόδοσης ή, όπου απαιτείται, τη µέθοδο υπολογισµού του·

  ε) τις εµπορικές ή τεχνικές περιγραφές που απαιτούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητας των εµπορευµάτων.


9. Πότε εκκαθαρίζεται το καθεστώς ΟΡ;

Το καθεστώς εκκαθαρίζεται όταν τα εμπορεύματα προσωρινής εξαγωγής υπό τη μορφή μεταποιημένων προϊόντων, επανεισάγονται στην ΕΕ. Τότε ο δικαιούχος της άδειας καταθέτει στο τελωνείο εκκαθάρισης του καθεστώτος διασάφηση για θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία και σε περίπτωση πολυεθνικής άδειας, συνοδευόμενης με το πληροφοριακό έντυπο INF2, βεβαιωμένο από το τελωνείο εξαγωγής.

Όταν τα μεταποιημένα προϊόντα διασαφιστούν για να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία, παραχωρείται ολική ή µερική απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασµούς µόνον εφόσον αυτά διασαφίζονται στο όνοµα ή για λογαριασµό:


  α) είτε του δικαιούχου της άδειας,

  β) είτε κάθε άλλου προσώπου που είναι εγκατεστηµένο στην ΕΕ εφόσον αυτό λάβει τη συναίνεση του δικαιούχου της άδειας και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας.


Δεν χορηγείται ολική ή µερική απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασµούς όταν ένας από τους όρους ή µια από τις υποχρεώσεις που συνδέονται µε το εν καθεστώς δεν πληρούται, εκτός κι αν αποδειχθεί ότι οι παραλείψεις δεν είχαν πραγµατική επίπτωση στη ορθή λειτουργία του εν λόγω καθεστώτος.

10. Πώς υπολογίζεται το ποσό του εισαγωγικού δασμού που πρέπει να καταβληθεί;

Σε περίπτωση εφαρμογής ad-valorem (επί της αξίας) ειδικού εισαγωγικού δασμού, το ποσό του εισαγωγικού δασμού για τα μεταποιημένα προϊόντα που προκύπτουν από το καθεστώς αυτό ή από τα "προϊόντα αντικατάστασης", υπολογίζεται με βάση το 'κόστος των εργασιών τελειοποίησης' που διενεργούνται εκτός του τελωνειακού εδάφους της ΕΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 86(5)-ΕΤΚ.

"Κόστος εργασιών τελειοποίησης" νοείται η τελωνειακή αξία των μεταποιημένων προϊόντων κατά τον χρόνο αποδοχής της τελωνειακής διασάφησης για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία ΜΕΙΟΝ τη στατιστική αξία των αντίστοιχων εμπορευμάτων προσωρινής εξαγωγής τη στιγμή που τέθηκαν στο καθεστώς.

Σε περίπτωση εφαρμογής ειδικού εισαγωγικού δασμού (επί της ποσότητας) σε μεταποιημένα προϊόντα που προκύπτουν από το καθεστώς αυτό ή από τα "προϊόντα αντικατάστασης", το ποσό του εισαγωγικού δασμού υπολογίζεται με βάση το κόστος των εργασιών τελειοποίησης που διενεργούνται εκτός του τελωνειακού εδάφους της ΕΕ, ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΟΜΕΝΟ επί του ποσού του ειδικού εισαγωγικού δασμού για τα μεταποιημένα προϊόντα ή τα προϊόντα αντικατάστασης, ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ δια της δασμολογητέας αξίας των μεταποιημένων προϊόντων ή των προϊόντων αντικατάστασης.

Σημειώστε ότι όταν ελαττωματικά προϊόντα επιδιορθωθούν δωρεάν, παραχωρείται πλήρης απαλλαγή από την καταβολή δασμών και φόρων εφόσον αποδεικνύεται µε τρόπο ικανοποιητικό ότι πραγματοποιήθηκε δωρεάν λόγω συμβιβαστικής ή νομικής υποχρέωσης εγγύησης (πχ εγγύηση ή συμφωνία ότι η επιδιόρθωση ήταν χωρίς χρέωση) ή λόγω κατασκευαστικού ελαττώματος (δεδομένου ότι τα ελαττώματα δεν λήφθηκαν υπόψη κατά την πρώτη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω εµπορευµάτων).

Ο συντελεστής του ΦΠΑ επιβάλλεται στην CIF τελωνειακή αξία (Κόστος εργασιών τελειοποίησης + μεταφορικά +ασφάλεια από το τόπο διενέργειας των εργασιών εκτός ΕΕ πίσω στην ΕΕ) + μεταφορικά +ασφάλεια από την ΕΕ προς τον τόπο διενέργειας των εργασιών εκτός ΕΕ + ποσό εισαγωγικών δασμών).

11. Πληροφορίες

Κατευθυντήριες Γραμμές για τα ειδικά καθεστώτα για κράτη μέλη και εμπορευόμενους -TAXUDA2/SPE/MRe (20171) 6411367 (στην αγγλική γλώσσα) - Ιστοσελίδα ΕΕ

- Eγκύκλιοι για το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή

- Συνοπτικός Οδηγός για το καθεστώς Τελειοποίησης προς Επανεισαγωγή (νέο) - Αύγουστος 2018

- Πληροφορίες για το Σύστημα Πληροφοριών INF για τα καθεστώτα τελειοποίησης

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε γραπτώς στο Τμήμα Τελωνείων.
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: headquarters@customs.mof.gov.cy

τελευταία επικαιροποίηση 12.5.2020Σχετικά Αρχεία:
Download file type AcrobatΈντυπο άδειας συναλλασσομένου ΟPR (File Size: 237,59Kb)
Download file type AcrobatΑίτηση για άδεια υπαγωγής σε οικονομικό τελωνειακό καθεστώς/ειδικό προορισμό-(τελειοποίηση προς επανεισαγωγή)-1/5/2016-1/10/2017 (File Size: 524Kb)
Download file type AcrobatΟδηγός συμπλήρωσης αίτησης/άδειας στο Σύστημα Τελωνειακών αποφάσεων για τα καθεστώτα τελειοποίησης -έκδοση 1 (File Size: 2511,48Kb)
Download file type AcrobatΣυνοπτικός οδηγός Καθεστώτος Τελειοποίησης προς επανεισαγωγής (File Size: 1637,39Kb)
Download file type AcrobatΑπαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα (File Size: 289,22Kb)
Download file type AcrobatΕνωσιακός Τελωνειακός Κώδικας (ΕΕ) αρ. 952/2013 - σχετικά άρθρα για το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή (File Size: 1791,47Kb)
Download file type AcrobatΚατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αρ. 2015/2446 - σχετικά άρθρα για το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή (File Size: 3576,62Kb)
Download file type AcrobatΕκτελεστικός Καν. (ΕΕ) 2015/2447-σχετικά άρθρα για το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή (File Size: 11610,03Kb)
Download file type AcrobatΠληροφοριακό Δελτίο - INF2 (File Size: 396,11Kb)


Κάντε κλικ εδώ: Αρχή σελίδας

© 2006 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Τελωνείων
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων