Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Με βάση την ισχύουσα Eνωσιακή και εθνική νομοθεσία (όπως εκάστοτε τροποποιείται), η εισαγωγή ή εξαγωγή ορισμένων αγαθών/εμπορευμάτων απαγορεύεται ή υπόκειται σε περιορισμούς που συνήθως συνίστανται στην εξασφάλιση έγκρισης ή επιθεώρησης από ένα Κυβερνητικό Τμήμα. Οι απαγορεύσεις και περιορισμοί αποσκοπούν κυρίως στην προστασία της κοινωνίας και στην παροχή ενός ασφαλούς περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, τέτοιες απαγορεύσεις και περιορισμοί υπαγορεύονται από λόγους δημόσιας ηθικής, τάξης και ασφάλειας, προστασίας της δημόσιας υγείας και ασφάλειας, της υγείας των ζώων ή προφύλαξης των φυτών, προστασίας του περιβάλλοντος, προστασίας της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, προστασίας των αρχαιολογικών θησαυρών και της πολιτιστικής κληρονομιάς κ.ά.

Επιλέξτε την σχετική κατηγορία που σας ενδιαφέρει για να ενημερωθείτε για τις απαγορεύσεις/περιορισμούς κατά την εισαγωγή/εξαγωγή διαφόρων εμπορευμάτων. Οι διάφορες απαγορεύσεις και περιορισμοί κατά την εισαγωγή/εξαγωγή απαριθμούνται σε αλφαβητική σειρά. Σημειώνεται ότι ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός.

Απαγορεύσεις κατά την εισαγωγή

Περιορισμοί κατά την εισαγωγή

Απαγορεύσεις κατά την εξαγωγή

Περιορισμοί κατά την εξαγωγή


Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Αρχιτελωνείο (τηλ. 22601737, 22601870, 22601705 και στο τηλεομοιότυπο 22302031) ή στις Αρμόδιες Αρχές ή Υπηρεσίες.Εικονίδιο Περιοριστικά Μέτρα - Κυρώσεις
Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας