Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

1. Τι είναι η απαλλαγή
2. Μεταφορά συνήθους κατοικίας
3. Κύπριοι που επανέρχονται ή έρχονται για μόνιμη εγκατάσταση
4. Αλλοδαποί μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου
5. Πολύτεκνες οικογένειες
6. Πληροφορίες


1. Τι είναι η απαλλαγή
Ο όρος απαλλαγή σημαίνει τον ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση εμπορευμάτων για επιτόπια κατανάλωση με μερική ή ολική απαλλαγή από δασμούς και φόρους, ανεξάρτητα από τη συνηθισμένη ταξινόμηση τους, νοουμένου ότι εισέρχονται στην Κύπρο υπό ορισμένες προϋποθέσεις για καθορισμένους σκοπούς. Για την παραχώρηση της απαλλαγής πρέπει να υπάρχει νομική πρόνοια που να την προβλέπει.

Οι απαλλαγές παραχωρούνται σε μια πλειάδα αγαθών για διάφορους λόγους. Στο μέρος αυτό καλύπτεται μόνο η περίπτωση των απαλλαγών για μηχανοκίνητα οχήματα, που ενδιαφέρουν το ευρύ κοινό, όταν αυτά εισάγονται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τρίτες χώρες).

2. Μεταφορά συνήθους κατοικίας
Αν είστε κάτοικος τρίτης χώρας και έχετε αποφασίσει να μεταφέρετε τη συνήθη κατοικία σας στην Κύπρο, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις δικαιούστε να μεταφέρετε τα προσωπικά σας είδη χωρίς να πληρώσετε δασμούς και φόρους. Στο Συνοπτικό Οδηγό
«Μεταφορά συνήθους κατοικίας» θα βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Αν στα προσωπικά σας αντικείμενα περιλαμβάνεται και μηχανοκίνητο όχημα, για να μη το στερηθείτε μέχρι να υποβάλετε την αίτησή σας για την παραχώρηση της απαλλαγής και να πάρετε απάντηση, μπορεί να σας παραχωρηθεί προσωρινά με το έντυπο Τελ.104Ο για ένα μήνα.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για παραχώρηση απαλλαγής για το όχημά σας σε οποιοδήποτε τελωνειακό σταθμό. Αν πάρετε θετική απάντηση στην αίτησή σας, η διαδικασία δεν τελειώνει μέχρις εκεί. Θα πρέπει να συμπληρώσετε έντυπο ΕΔΕ. Αν δεν μπορείτε να το συμπληρώσετε μόνος σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες εκτελωνιστή. Το ΕΔΕ μπορείτε να το καταθέσετε σε οποιοδήποτε τελωνειακό σταθμό. Μαζί με το ΕΔΕ θα πρέπει να παραδώσετε και το έντυπο Τελ.104Ο, το οποίο θα κρατήσει το τελωνείο. Δε θα χρειαστεί να πληρώσετε εισαγωγικό δασμό, φόρο κατανάλωσης ή ΦΠΑ.

Το τελωνείο θα σας εκδώσει το έντυπο Τελ.72Α που πρέπει να παρουσιάσετε στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα που αφορούν το όχημα και το ίδιο το όχημα για σκοπούς επιθεώρησης και εγγραφής του.

Αν η απάντηση του τελωνείου στην αίτησή σας για την παραχώρηση της απαλλαγής για το όχημα είναι αρνητική επειδή δεν πληροίτε τις προϋποθέσεις, έχετε τις εξής επιλογές:

  • να πληρώσετε τον εισαγωγικό δασμό, φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ·
  • να το εναποθέσετε σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης·
  • να το στείλετε σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ή
  • να το εξαγάγετε σε τρίτη χώρα.

Περισσότερες πληροφορίες για την πληρωμή φόρου κατανάλωσης και ΦΠΑ, δείτε τη σχετική σελίδα.

3. Κύπριοι που επανέρχονται ή έρχονται για μόνιμη εγκατάσταση - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ

Η παραχώρηση αφορολόγητου οχήματος έχει καταργηθεί κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με το τροποποιητικό Διάταγμα ΚΔΠ 529/2011, το οποίο δημοσιεύθηκε στην ΕΕ της Δημοκρατίας αρ. 4538 στις 23/12/2011.

4. Αλλοδαποί μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου -ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ

Η παραχώρηση αφορολόγητου οχήματος έχει καταργηθεί κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με το τροποποιητικό Διάταγμα ΚΔΠ 529/2011, το οποίο δημοσιεύθηκε στην ΕΕ της Δημοκρατίας αρ. 4538 στις 23/12/2011.

5. Πολύτεκνες οικογένειες

5.1. Νομική πρόνοια
Το εδάφιο 14 της Κλάσης Ρ του Παραρτήματος Ι των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατανάλωσης (Ατέλειες κατά την Εισαγωγή Εμπορευμάτων) Κανονισμών του 2004, ΚΔΠ 380/04.

5.2. Δικαιούχοι
Κάτω από τις προϋποθέσεις που αναγράφονται πιο κάτω, δικαιούστε απαλλαγή από το φόρο κατανάλωσης εάν είστε πολίτης της Δημοκρατίας και έχετε τέσσερα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και δεν σας έχει παραχωρηθεί η ειδική χορηγία για την αγορά οχήματος.

Εξαρτώμενο θεωρείται ένα παιδί που είναι:


5.3. Τι δικαιούστε
Δικαιούστε να ζητήσετε απαλλαγή από το φόρο κατανάλωσης για επιβατικό όχημα για τη μεταφορά έντεκα μέχρι δώδεκα προσώπων, συμπεριλαμβανομένου και του οδηγού. Αντί όμως της απαλλαγής, μπορείτε να διεκδικήσετε από το Υπουργείο Οικονομικών ειδική χορηγία για αγορά οχήματος.

Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, σάς παραχωρείται απαλλαγή για ένα μόνο όχημα για αποκλειστική χρήση από εσάς. Δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή του με άλλο αδασμολόγητο/ αφορολόγητο όχημα.

5.4. Διαδικασία παραχώρησης της απαλλαγής
Η απαλλαγή παραχωρείται μετά από σχετική αίτησή σας (δεν υπάρχει ειδικό έντυπο). Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί από εσάς προσωπικά στον Τομέα Απαλλαγών στο Τελωνείο Λευκωσίας, στη διεύθυνση Αντρέα Κάρυου 1, βιομηχανική περιοχή Έγκωμης. Μαζί με την αίτηση πρέπει να προσκομίσετε και τα πιο κάτω αποδεικτικά στοιχεία:

  • πιστοποιητικό γάμου·
  • πιστοποιητικά γέννησης των παιδιών·
  • σε περίπτωση εξαρτωμένων άνω των 18 ετών δικαιολογητικά στοιχεία·
  • ταυτότητα Συνδέσμου Πολυτέκνων·
  • Κυπριακή άδεια οδηγού.

Αν πάρετε θετική απάντηση στην αίτησή σας, η διαδικασία δεν τελειώνει μέχρις εκεί. Θα πρέπει να συμπληρώσετε έντυπο ΕΔΕ. Αν δεν μπορείτε να το συμπληρώσετε μόνος σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες εκτελωνιστή. Το ΕΔΕ μπορείτε να το καταθέσετε σε οποιοδήποτε τελωνειακό σταθμό. Το τελωνείο θα σας εκδώσει το έντυπο Τελ.72Α που πρέπει να παρουσιάσετε στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα που αφορούν το όχημα και το ίδιο το όχημα για σκοπούς επιθεώρησης και εγγραφής του.

5.5. Όροι που πρέπει να τηρούνται μετά την απαλλαγή
Δεν μπορείτε να το πωλήσετε, δανείσετε, ενεχυριάστε, ενοικιάσετε, εξαγάγετε, μεταβιβάσετε ή άλλως πως διαθέσετε χωρίς την προηγούμενη άδεια του Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων.

Σε περίπτωση διάθεσης οχήματος που τελωνίστηκε με απαλλαγή, επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης σύμφωνα με τον περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμο και τις πρόνοιες του κανονισμού 12 της ΚΔΠ 380/04. Για τον υπολογισμό των φόρων κατανάλωσης, δείτε τη σχετική σελίδα.

Παράβαση των όρων συνιστά αδίκημα για το οποίο προβλέπονται αυστηρές ποινές.

6. Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε γραπτώς στο Τμήμα Τελωνείων στη διεύθυνση:
No documents foundΕκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας