English
Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Τελωνείων Λογότυπο Τμήματος Τελωνείων
Φόντο Εικόνας

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Ειδική Αναζήτηση             
ΕκτύπωσηΕκτύπωση
English
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Απαλλαγή για μεταφορά επιχείρησης από τρίτη χώρα

1. Νομική Βάση
  • Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 άρθρα 28-34
  • Μέρος ΙΧ των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Απαλλαγές για Εισαγόμενα Αγαθά) Κανονισμών του 2001-2004.
2. Προϋποθέσεις και έκταση απαλλαγής
Παρέχεται απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς και ΦΠΑ στα επενδυτικά αγαθά και στον εξοπλισμό επιχείρησης η οποία παύει οριστικά την δραστηριότητα της σε τρίτη χώρα και μεταφέρεται, προκειμένου να ασκήσει παρόμοια δραστηριότητα στην Δημοκρατία. Όταν η μεταφερόμενη επιχείρηση είναι γεωργική εκμετάλλευση, παραχωρείται απαλλαγή και για το ζωικό κεφάλαιο.

Η απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς παραχωρείται υπό την προϋπόθεση ότι τα επενδυτικά αγαθά και ο εξοπλισμός:


  (α) εκτός από ειδικές περιπτώσεις που δικαιολογούνται από τις περιστάσεις έχουν πράγματι χρησιμοποιηθεί στη επιχείρηση για 12 τουλάχιστον μήνες πριν από την ημερομηνία παύσης της δραστηριότητας της επιχείρησης στη χώρα από την οποία μεταφέρεται·

  (β) προορίζονται για την ίδια χρήση μετά από αυτή τη μεταφορά·

  (γ) είναι ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της συγκεκριμένης επιχείρησης·

  (δ) εκτός από ειδικές περιπτώσεις που δικαιολογούνται από τις περιστάσεις εισάγονται πριν από την λήξη 12μηνης προθεσμίας η οποία υπολογίζεται από την ημερομηνία παύσης της δραστηριότητας της επιχείρησης στη χώρα από την οποία προέρχονται.


Η απαλλαγή από το Φ.Π.Α. παραχωρείται υπό την προϋπόθεση ότι τα επενδυτικά αγαθά και ο εξοπλισμός:

  (α) εκτός από ειδικές περιπτώσεις που δικαιολογούνται από τις περιστάσεις έχουν πράγματι χρησιμοποιηθεί στη επιχείρηση για 12 τουλάχιστον μήνες πριν από την ημερομηνία παύσης της δραστηριότητας της επιχείρησης στη χώρα από την οποία μεταφέρεται·

  (β) προορίζονται για την ίδια χρήση μετά από αυτή τη μεταφορά·

  (γ) προορίζονται για την άσκηση δραστηριότητας που δεν εξαιρείται από το Φ.Π.Α. δυνάμει του άρθρου 26 και του Έβδομου ή Όγδοου Παραρτήματος του Νόμου·

  (δ) είναι ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της συγκεκριμένης επιχείρησης·

  (ε) είναι αγαθά για τα οποία δεν απαγορεύεται η έκπτωση του φόρου εισροών δυνάμει κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (7) του άρθρου 20 του Νόμου.


Μέχρι την λήξη της 12μηνης προθεσμίας που υπολογίζεται από την ημέρα εισαγωγής τους τα επενδυτικά αγαθά και άλλα αγαθά εξοπλισμού δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο χρησιδανείου, ενεχύρου, μίσθωσης ή μεταβίβασης εξ επαχθούς ή χαριστικής αιτίας αν δεν ενημερωθεί προηγουμένως ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων και καταβληθούν οι ανάλογοι εισαγωγικοί δασμοί με το ποσοστό που ισχύει κατά την ημερομηνία του χρησιδανείου, ενέχυρου, της μίσθωσης ή μεταβίβασης και με βάση το είδος και τη δασμολογητέα αξία που αναγνωρίζει ή αποδέχεται ο Διευθυντής κατά την ίδια ημερομηνία.

3. Ορισμοί
Σαν επενδυτικά αγαθά και εξοπλισμός θεωρούνται :

  • τα μηχανήματα, εξοπλισμός γραφείων ή καταστημάτων·
  • τα μέσα μεταφοράς που αποτελούν μέσα παραγωγής ή προσφοράς υπηρεσιών·
  • το ζωικό κεφάλαιο στη περίπτωση επιχείρησης γεωργικής εκμετάλλευση.
Σαν επιχείρηση θεωρείται μια αυτόνομη οικονομική μονάδα παραγωγής αγαθών ή παροχής υπηρεσιών δηλαδή:
  • εταιρείες·
  • ελεύθεροι επαγγελματίες, εξαιρουμένων όσων δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ.
4. Εξαιρούνται από την απαλλαγή:

  (α) οι επιχειρήσεις, των οποίων η μεταφορά στη Δημοκρατία έχει σαν αιτία ή αντικείμενο
    • τη συγχώνευση με· ή
    • την απορρόφηση από επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη στη Δημοκρατία χωρίς να δημιουργείται καινούργια δραστηριότητα·
  (β) τα μεταφορικά μέσα που δεν αποτελούν μέσα παραγωγής αγαθών ή προσφοράς υπηρεσιών·

  (γ) κάθε είδους προμήθειες που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή για τη διατροφή ζώων·

  (δ) τα καύσιμα και αποθέματα πρώτων υλών ή κατεργασμένων ημικατεργασμένων προϊόντων·

  (ε) τα ζώα τα οποία βρίσκονται στην κατοχή ζωεμπόρων·


5. Τα πιο κάτω αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να παρουσιαστούν:
  • απόδειξη μεταφοράς επιχειρηματικής δραστηριότητας, π.χ. πωλητήριο έγγραφο των κτιρίων της επιχείρησης σαν απόδειξη ότι έχει τερματιστεί η δραστηριότητα της συγκεκριμένης επιχείρησης στην τρίτη χώρα·
  • διαγραφή από μητρώο εταιρειών·
  • απόδειξη απόκτησης ή κατασκευής εγκαταστάσεων στην Δημοκρατία αναγκαίων για τη λειτουργία της επιχείρησης·
  • εγγραφή στο μητρώο εταιρειών·
  • εγγραφή στον Έφορο ΦΠΑ σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου 2 του άρθρου 6 και τις παραγράφους 1-13 του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου·
  • έγκριση που σχετίζεται με την απόκτηση ή κατασκευή των πιο πάνω κτιρίων ή τη συνέχιση παρόμοιας δραστηριότητας στη Δημοκρατία·
  • αποδείξεις ότι τα είδη αυτά είχαν χρησιμοποιηθεί για τον απαιτούμενο χρόνο όπως για παράδειγμα τιμολόγια ή αποδείξεις αγοράς (σε περίπτωση αυτοκινήτου το πιστοποιητικό ιδιοκτησίας και το πιστοποιητικό ασφάλισης)·
  • οποιαδήποτε άλλη απόδειξη ζητηθεί από τη Διευθύντρια.
6. Διαδικασία
Για την παραχώρηση της απαλλαγής υποβάλλεται αίτηση στο έντυπο C6 και κατατίθεται έντυπο ΕΔΕ με αναφορά στον κώδικα απαλλαγής 9900000320.

7. Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε γραπτώς στο Τμήμα Τελωνείων.
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: headquarters@customs.mof.gov.cy
No documents found


Κάντε κλικ εδώ: Αρχή σελίδας

© 2006 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Τελωνείων
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων