Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Ξύλινo κουτί από μαχόκανη που περιέχει ένα σετ υδρόμετρο τύπου «sikes’s hydrometer». Περιλαμβάνει 10 βάρη, 1 float και 1 θερμόμετρο.
Στην ετικέτα αναφέρει:

SIKES’S HYDROMETER
DRING & FAGE LTD
 MAKERS TO H.M. CUSTOMS & EXCISE
 OF THE UNITED KINGDOM AND COLONIES & C.


Η χρήση του υδρόμετρου τύπου «sikes’s hydrometer»  επιβλήθηκε μετά από σχετική νομοθεσία (Sikes’s hydrometer Act)
που θεσπίστηκε από τη Βρετανία το 1816. Θεωρείτο το επίσημο όργανο μέτρησης μέχρι το 1907 (αν και παρέμεινε σε χρήση
μέχρι το τέλος της δεκαετίας του ‘70). Το υδρόμετρο σε συνδυασμό με το θερμόμετρο, χρησιμοποιόταν από το Τελωνείο
για να υπολογίσει το ποσοστό αλκοόλης με σκοπό να επιβάλει φόρο κατανάλωσης.

Ξύλινες και μεταλλικές σφραγίδες τραπουλόχαρτων
Η κατασκευή τραπουλόχαρτων στην Κύπρο επιτρεπόταν μόνο από πρόσωπα που κατείχαν άδεια από τον Αρχιτελώνη (Comptroller)
και επιβαλλόταν σε αυτά φόρος κατανάλωσης ίσος με τα 2/3 του συντελεστή του εισαγωγικού δασμού που επιβαλλόταν
στα τραπουλόχαρτα που εισάγονταν στην Βρετανική επικράτεια (Law to provide for an excise duty on playing cards manufactured in Cyprus 1933).

Οι ποινές ήταν αυστηρές. Επίσης ο νόμος αναφερόταν σε αμοιβή που παραχωρείτο από τον Αρχιτελώνη σε πληροφοριοδότη,
η οποία δεν υπέρβαινε το ½ του προστίμου ή άλλης πληρωμής που θα εισπραττόταν για τα αδικήματα που εντοπίζονταν.No documents foundΕκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας