Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων
Εισερχόμενοι/Εξερχόμενοι επιβάτες – Έλεγχος και δήλωση ρευστών διαθεσίμων– Έλεγχος και δήλωση γνωστοποίησης ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων

Α. Πρόσωπα που ταξιδεύουν από και προς τρίτες χώρες και άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

Β. Ασυνόδευτα ρευστά διαθέσιμα που εισέρχονται ή εξέρχονται από και προς τρίτες χώρες και άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

1. Νομική πρόνοια

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1672/2018 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1189/2005.

• Ο περί Ελέγχου Ρευστών Διαθεσίμων που Εισέρχονται στην ή Εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Άσκησης
Ενδοενωσιακών Ελέγχων σε Ρευστά Διαθέσιμα Νόμος αρ. 63(Ι) του 2022.

2. Εισαγωγικά

Κάθε φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται στην ή εξέρχεται από την Κυπριακή Δημοκρατία από και προς τρίτες χώρες ή άλλα κράτη μέλη και μεταφέρει ρευστά διαθέσιμα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των €10.000 (δέκα χιλιάδων ευρώ) μαζί του ή στις αποσκευές του, δηλώνει το ποσό αυτό στον αρμόδιο λειτουργό του Τμήματος Τελωνείων.

Στις περιπτώσεις ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των €10.000 (δέκα χιλιάδων ευρώ) που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία από και προς τρίτες χώρες ή άλλα κράτη μέλη, ο αρμόδιος λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων απαιτεί από τον αποστολέα ή τον αποδέκτη των ρευστών διαθεσίμων ή τον εκπρόσωπο τους, ανάλογα με την περίπτωση, να υποβάλει δήλωση γνωστοποίησης εντός της προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις 30 μέρες.

Τόσο ο Κανονισμός όσο και ο Νόμος, έχουν σκοπό να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας μέσω της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

3. Ποιοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση

Δήλωση πρέπει να υποβάλουν οι εισερχόμενοι και εξερχόμενοι ταξιδιώτες στα σημεία ελέγχου εισόδου και εξόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας που μεταφέρουν:

• Ρευστά διαθέσιμα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των €10.000 (δέκα χιλιάδων ευρώ) σε μετρητά, διαπραγματεύσιμους τίτλους στον κομιστή, κέρματα με περιεκτικότητα σε χρυσό τουλάχιστον 90% και ράβδους χρυσού, όπως πλάκες, ψήγματα ή βώλους με περιεκτικότητα σε χρυσό τουλάχιστον 99,5%.

4. Από ποιους απαιτείται να υποβάλουν δήλωση για ασυνόδευτα ρευστά διαθέσιμα

O αρμόδιος λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων απαιτεί από τον αποστολέα ή τον αποδέκτη ή τον εκπρόσωπο τους, ανάλογα με την περίπτωση, να υποβάλει δήλωση γνωστοποίησης εντός της προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις 30 μέρες στα σημεία εισόδου και εξόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας για:

• Ασυνόδευτα ρευστά διαθέσιμα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των €10.000 (δέκα χιλιάδων ευρώ) σε μετρητά, διαπραγματεύσιμους τίτλους στον κομιστή, κέρματα με περιεκτικότητα σε χρυσό τουλάχιστον 90% και ράβδους χρυσού, όπως πλάκες, ψήγματα ή βώλους με περιεκτικότητα σε χρυσό τουλάχιστον 99,5%.

5. Που πρέπει να υποβληθεί η δήλωση

Η δήλωση ρευστών διαθεσίμων συμπληρώνεται από τον επιβάτη και υποβάλλεται στο Τελωνείο, στο σημείο ελέγχου εισόδου ή εξόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η δήλωση γνωστοποίησης ρευστών διαθεσίμων για ασυνόδευτα ρευστά διαθέσιμα συμπληρώνεται από τον αποστολέα ή τον αποδέκτη ή τον εκπρόσωπο τους και υποβάλλεται στο Τελωνείο, στο σημείο ελέγχου εισόδου ή εξόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

6. Τι γίνεται, σε περίπτωση παράλειψης δήλωσης, ελλιπούς δήλωσης ή δήλωσης με ψευδή/ αναληθή στοιχεία.

Σε τέτοια περίπτωση:

• Διαπράττεται αδίκημα,
• Το εμπλεκόμενο πρόσωπο υπόκειται σε σύλληψη
• Τα ρευστά διαθέσιμα κατάσχονται και
• Το εμπλεκόμενο πρόσωπο υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή μέχρι €100.000 (εκατό χιλιάδες ευρώ) ή και στις δύο αυτές ποινές.
• Το αδίκημα αυτό είναι δυνατό να τύχει συμβιβασμού από τον Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων.

7. Έντυπα
  1. Δήλωση ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία
  2. Δήλωση γνωστοποίησης ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία
  3. Δήλωση ρευστών διαθεσίμων – πρόσθετο φύλλο
  4. Δήλωση γνωστοποίησης ρευστών διαθεσίμων – πρόσθετο φύλλο
  5. Γνωστοποίηση προστασίας προσωπικών δεδομένων

8. Περισσότερες Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε γραπτώς στο Τμήμα Τελωνείων.
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: headquarters@customs.mof.gov.cy
Σχετικά Αρχεία:

Download Acrobat Reader File Δήλωση ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία (Μέγεθος: 684,43 Kb)
Download Acrobat Reader File Δήλωση ρευστών διαθεσίμων – πρόσθετο φύλλο (Μέγεθος: 732,63 Kb)
Download Acrobat Reader File Δήλωση γνωστοποίησης ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία (Μέγεθος: 867,23 Kb)
Download Acrobat Reader File Δήλωση γνωστοποίησης ρευστών διαθεσίμων – πρόσθετο φύλλο (Μέγεθος: 630,46 Kb)
Download Acrobat Reader File Γνωστοποίηση προστασίας προσωπικών δεδομένων (Μέγεθος: 140,07 Kb)


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας