English
Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Τελωνείων Λογότυπο Τμήματος Τελωνείων

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Ειδική Αναζήτηση             
Οχήματα - Οχήματα από το Ηνωμένο Βασίλειο
ΕκτύπωσηΕκτύπωση
English
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Οχήματα από το Ηνωμένο Βασίλειο

Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ

Η Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) διασφαλίζει τις εμπορικές συναλλαγές χωρίς τελωνειακούς δασμούς για όλα τα αγαθά που είναι καταγόμενα, δηλαδή πληρούν τους κανόνες καταγωγής.

Συνεπώς, για τα μηχανοκίνητα οχήματα που κατάγονται από το ένα μέρος της Συμφωνίας και εξάγονται στο άλλο, παραχωρείται προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση, δηλαδή καταβάλλονται μηδενικοί εισαγωγικοί δασμοί.

Για την παραχώρηση της δασμολογικής προτίμησης πρέπει να παρουσιάζεται απόδειξη καταγωγής, δηλαδή είτε «βεβαίωση καταγωγής» (statement on origin) που συντάσσεται από τον εξαγωγέα, είτε «γνώση του εισαγωγέα» (importer’s knowledge) ότι το προϊόν είναι καταγόμενο (δηλαδή πληροί τους κανόνες καταγωγής).

Σε περίπτωση που γίνεται χρήση της «γνώσης του εισαγωγέα» πρέπει ο εισαγωγέας να έχει στην κατοχή του στοιχεία από τον εξαγωγέα ή τον κατασκευαστή τα οποία αποδεικνύουν την καταγωγή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Συμφωνίας σχετικά με τους κανόνες καταγωγής.

Σύμφωνα με το Παράρτημα 3 της Συμφωνίας ο κανόνας για τα αυτοκίνητα βασίζεται στην αξία. Συνεπώς για να γίνει χρήση στη βάση της γνώσης του εξαγωγέα, πρέπει να παρουσιαστούν στο Τμήμα Τελωνείων στοιχεία σε σχέση με την αξία του τελικού προϊόντος καθώς και την αξία του συνόλου των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του αυτοκινήτου.

Τα μηχανοκίνητα οχήματα που δεν θα θεωρούνται καταγόμενα, θα υπόκεινται στον γενικό συντελεστή δασμού που ισχύει για οποιαδήποτε τρίτη χώρα, σύμφωνα με το Κοινό Εξωτερικό Δασμολόγιο της ΕΕ.

Εισαγωγικός Δασμός

Ο εισαγωγικός δασμός για τα οχήματα τα οποία εισάγονται στην Κυπριακή Δημοκρατία από χώρες εκτός της ΕΕ καθορίζεται ομοιόμορφα για όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ και κοινοποιείται στο TARIC, δηλαδή το ηλεκτρονικό σύστημα δασμολογίου, το οποίο είναι διαθέσιμο μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=el.

Ο συντελεστής εισαγωγικού δασμού διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία, το βάρος και τον κυβισμό της μηχανής του εκάστοτε μηχανοκίνητου οχήματος. Συγκεκριμένα, για τα επιβατικά αυτοκίνητα (μηχανοκίνητα οχήματα που έχουν σχεδιαστεί κυρίως για τη μεταφορά προσώπων), είτε αυτά είναι καινούρια, είτε μεταχειρισμένα, ο συντελεστής εισαγωγικού δασμού ανέρχεται στο 10% ενώ για τα εμπορικά οχήματα κυμαίνεται μεταξύ 10% και 22%.

Για μοτοσυκλέτες με κυβισμό μηχανής μέχρι 250 κυβ.εκ ο συντελεστής εισαγωγικού δασμού είναι 8% και για μοτοσικλέτες με κυβισμό μηχανής που υπερβαίνει τα 250 κυβ.εκ ο συντελεστής εισαγωγικού δασμού είναι 6%.

Ο εισαγωγικός δασμός υπολογίζεται επί της δασμολογητέας αξίας, η οποία περιλαμβάνει το κόστος αγοράς συν το κόστος μεταφοράς και ασφάλισης (αξία C.I.F. = Cost + Insurance + Freight).


Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

Οι εισαγωγές οχημάτων από το Ηνωμένο Βασίλειο υπόκεινται στις πρόνοιες της περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νομοθεσίας, δηλαδή κατά την εισαγωγή τους τα οχήματα υπόκεινται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ ο οποίος ανέρχεται, επί του παρόντος, σε 19% και επιβάλλεται επί της φορολογητέας αξίας η οποία αποτελείται από το άθροισμα της δασμολογητέας αξίας και του εισαγωγικού δασμού.

Για περαιτέρω πληροφορίες σε σχέση με θέματα ΦΠΑ μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Φορολογίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση hq@tax.mof.gov.cy.


Εγγραφή Μηχανοκίνητων Οχημάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία

Μετά τον τελωνισμό τους τα μηχανοκίνητα οχήματα πρέπει να εγγράφονται για σκοπούς κυκλοφορίας τους στην Κυπριακή Δημοκρατία. Τονίζεται ότι αναφορικά με την εγγραφή οχημάτων τα οποία εισάγονται στην Κυπριακή Δημοκρατία από χώρες εκτός της ΕΕ ισχύουν περιορισμοί οι οποίοι εφαρμόζονται από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ως η αρμόδια αρχή για θέματα εγγραφής και κυκλοφορίας οχημάτων στη Δημοκρατία.

Για περαιτέρω πληροφορίες για θέματα εγγραφής και κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων οι εισαγωγείς καλούνται όπως επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών πριν την εισαγωγή ενός οχήματος, ώστε να ενημερώνονται κατά πόσο είναι δυνατή η εγγραφή του στην Κυπριακή Δημοκρατία. Σχετικοί σύνδεσμοι επικοινωνίας δίνονται πιο κάτω:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: roadtransport@rtd.mcw.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.mcw.gov.cy/rtd


Περισσότερες Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε γραπτώς στο Τμήμα Τελωνείων.
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: headquarters@customs.mof.gov.cyNo documents found


Αρχή σελίδας

© 2006 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Τελωνείων
Αρχική Σελίδα | Δήλωση Προσβασιμότητας | Αποποίηση | Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων