Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ


Στις 19 Ιουνίου θα ξεκινήσει η θαλάσσια επιβατική σύνδεση Ελλάδας- Κύπρου με Επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο. Σημειώνεται ότι τo πλοίο θα μεταφέρει μόνο συνοδευόμενα οχήματα.

Τα απαιτούμενα έγγραφα που ζητά το Τμήμα Τελωνείων για την φόρτωση και εκφόρτωση οχημάτων είναι :

Α. Απαιτούμενα έγγραφα για την φόρτωση των οχημάτων

1. Πρωτότυπος τίτλος ιδιοκτησίας

Νοείται ότι αν ο επιβάτης είναι άλλο πρόσωπο από τον ιδιοκτήτη του οχήματος απαιτείται να εξουσιοδοτηθεί από τον ιδιοκτήτη του οχήματος με πιστοποίηση της υπογραφής του ιδιοκτήτη από πιστοποιών υπάλληλο.

Τονίζεται ότι εφόσον συνιδιοκτήτης του οχήματος είναι τραπεζικός οργανισμός απαιτείται η γραπτή συναίνεση του οργανισμού για αποστολή του οχήματος.

2. Άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ, για οχήματα τα οποία είναι εγγεγραμμένα στη Δημοκρατία.

3. Αίτηση για φόρτωση του οχήματος δεόντως συμπληρωμένη και υπογραμμένη

4. Σε περίπτωση που το όχημα είχε παραχωρηθεί είτε με έντυπο προσωρινής εισόδου/εισαγωγής (ΤΕΛ104Ο) είτε με έντυπο απαλλαγής από την καταβολή δασμών και φόρων για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου με βάση την Συνθήκη Εγκαθίδρυσης(ΤΕΛ104Α), θα πρέπει να παρουσιάζεται το αντίστοιχο έγγραφο.

Εξυπακούεται ότι για τη χρήση του οχήματος απαιτείται η εξασφάλιση ασφαλιστικού εγγράφου σε ισχύ που να καλύπτει οποιεσδήποτε περιοχές θα χρησιμοποιηθεί το όχημα, όπως και σε ισχύ εθνική ή διεθνής άδεια οδήγησης.

Απαιτούμενα έγγραφα για παράδοση των αφικνούμενων οχημάτων

1. Οχήματα εγγεγραμμένα σε Κράτη Μέλη (συμπεριλαμβανομένων των Κυπριακών)

Πινακίδες κυκλοφορίας και έγγραφο ταξινόμησης οχήματος (Πρωτότυπος τίτλος ιδιοκτησίας) κανονικής σειράς κυκλοφορίας Κράτους Μέλους

2. Οχήματα με πινακίδες εγγραφής τρίτων χωρών

Α. Πρωτότυπος τίτλος ιδιοκτησίας

Β. Έγκυρο Ασφαλιστικό έγγραφο
 το όχημα να είναι ασφαλισμένο από ασφαλιστική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη και διεξάγει ασφαλιστικές εργασίες στην Κύπρο, εκτός εάν υπάρχει διεθνές πιστοποιητικό ασφάλισης μηχανοκινήτων οχημάτων, γνωστό διεθνώς ως πράσινη κάρτα ή αν το όχημα φέρει αριθμούς εγγραφής κράτους μέλους της Πολυμερούς Συμφωνίας Εγγύησης. Οι τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει την πολυμερή συμφωνία εγγύησης είναι οι ακόλουθες: Ελβετία και Λιχτενστάιν, Κροατία, Ισλανδία και Νορβηγία.

Γ. Άδεια οδηγού

Κατoxή εθνικής ή διεθνούς άδειας οδήγησης

Σημειώνεται ότι το Τμήμα Τελωνείων σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι απαιτούνται περαιτέρω τελωνειακές διατυπώσεις για τη παράδοση των οχημάτων, αυτά θα εναποτίθενται σε αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης μέχρι την ολοκλήρωση των διατυπώσεων.Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας