Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

A. Προσφορές με βάση την τελωνειακή νομοθεσία, το Τμήμα Τελωνείων πωλεί κατά καιρούς εισαγόμενα εμπορεύματα για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί οι δασμοί και φόροι. Για να πωληθούν τα εμπορεύματα πρέπει να εμπίπτουν σε μια από τις εξής κατηγορίες:
  • δημευθέντα εμπορεύματα, δηλαδή εμπορεύματα των οποίων η κυριότητα περιέρχεται στην Κυπριακή Δημοκρατία, λόγω παραβίασης της τελωνειακής νομοθεσίας, η οποία προβλέπει και τη σχετική διαδικασία δήμευσης∙
  • υπερήμερα εμπορεύματα, δηλαδή εμπορεύματα που δεν έχουν τελωνιστεί μέσα στο χρόνο που καθορίζεται από την τελωνειακή νομοθεσία και όχι αργότερα από τον ένα μήνα για εμπορεύματα που βρίσκονται στις αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης∙
  • εμπορεύματα που έχουν εγκαταλειφθεί από τον ιδιοκτήτη τους στο Τελωνείο.

Η πώληση γίνεται με δημόσιο πλειστηριασμό, που διασφαλίζει διάφανες διαδικασίες και ισότιμη μεταχείριση όσων ενδιαφέρονται να αγοράσουν εμπορεύματα.

Αν το Τμήμα δεν καταφέρει να πωλήσει σε δύο διαδοχικές δημοπρασίες κάποια εμπορεύματα για ποσό που να καλύπτει τους δασμούς και φόρους που τα βαρύνουν, καθώς και τα αποθηκευτικά τέλη και έξοδα μεταφοράς τους και δημοπράτησης, τότε τα εμπορεύματα θεωρούνται ως εγκαταλελειμμένα και περιέρχονται στην κυριότητα της Δημοκρατίας. Σε τέτοια περίπτωση ο Διευθυντής του Τμήματος έχει την εξουσία να τα εκποιήσει, καταστρέψει, ή να τα διαθέσει χωρίς δασμούς και φόρους προς όφελος της Δημοκρατίας ή φιλανθρωπικών ιδρυμάτων.

Στα πλαίσια των εξουσιών του ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων ζητεί προσφορές για πώληση τέτοιων εμπορευμάτων. Διπλοπατήστε την προσφορά για να μελετήσετε τα έγγραφα προσφορών. Αν στη σελίδα αυτή δεν υπάρχει προσφορά, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προς το παρόν διαθέσιμα τέτοια εμπορεύματα.

B. Άλλες προσφορές με βάση τον Νόμο 73(Ι) του 2016 που προβλέπει για τη ρύθμιση των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και για τα συναφή θέματα.Εικονίδιο Προσφορές 2010
Εικονίδιο Προσφορές 2011
Εικονίδιο Προσφορές 2012
Εικονίδιο Προσφορές 2013
Εικονίδιο Προσφορές 2014
Εικονίδιο Προσφορές 2015
Εικονίδιο Προσφορές 2016
Εικονίδιο Προσφορές 2017
Εικονίδιο Προσφορές 2018
Εικονίδιο Προσφορές 2019
Εικονίδιο Προσφορές 2020

No documents foundΕκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας