Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Δικαίωμα υποβολής αιτήματος Αναθεώρησης

Ο περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμος αρ. 94(Ι)/2004 προβλέπει στο άρθρο 112 ότι ένα πρόσωπο έχει δικαίωμα να υποβάλει στη Διευθύντρια Αίτημα Αναθεώρησης. Το αίτημα αναθεώρησης μπορεί να αφορά:

  • απόφαση του Τμήματος Τελωνείων αναφορικά με την εφαρμογή της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας που τον αφορά άμεσα και ατομικά·
  • την περίπτωση που έχει υποβάλει σχετική αίτηση στο Τμήμα Τελωνείων και δεν εκδόθηκε οποιαδήποτε απόφαση από αυτό εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, εκτός στην περίπτωση που προβλέπεται ρητά άλλη προθεσμία από τη συναφή νομοθεσία.

Το δικαίωμα αυτό πρέπει να ασκηθεί μέσα σε εξήντα ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ή της υποβολής της αίτησης. Αν το αίτημα αναθεώρησης αφορά απόφαση του Τμήματος, η υποβολή του αιτήματος δεν επιφέρει την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης.

Αν η προσβαλλόμενη απόφαση έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή δασμού ή και φόρου, για να ανασταλεί η εκτέλεσή της θα πρέπει να κατατεθεί σχετική εγγύηση. Η εγγύηση όμως αυτή είναι δυνατόν να μην απαιτηθεί, όταν ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές δυσκολίες οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα, λόγω της κατάστασης του οφειλέτη.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση συμβιβασμού πράξης ή αδικήματος δυνάμει της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας και σε περίπτωση κατάσχεσης εμπορευμάτων δυνάμει των νομοθεσιών αυτών δεν μπορεί να υποβληθεί αίτημα αναθεώρησης.

Ο Διευθυντής με τη Γνωστοποίησή του ΚΔΠ 392/2004 που εκδόθηκε με βάση το άρθρο 112 (4) έχει καθορίσει τις αναγκαίες λεπτομέρειες για την καλύτερη εφαρμογή του άρθρου 112.

Ο περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμος αρ. 91(Ι) του 2004 όπως τροποποιήθηκε από τον περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόμο αρ. 144(Ι) του 2006 περιλαμβάνει ειδικότερες διατάξεις στο άρθρο 139 σχετικά με το αίτημα αναθεώρησης. Συγκεκριμένα στο άρθρο 139 προβλέπεται ότι κάθε πρόσωπο που αμφισβητεί τον επιβληθέντα σε εγγεγραμμένο ή ταξινομημένο σε οποιοδήποτε κράτος μηχανοκίνητο όχημα, φόρο κατανάλωσης δύναται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία επιβολής της φορολογίας να αποταθεί στη Διευθύντρια με γραπτή αιτιολογημένη ένσταση, προσκομίζοντας όλα τα αναγκαία στοιχεία τα οποία να υποστηρίζουν το βάσιμο της ένστασής του, για επανεξέταση της επιβληθείσας φορολογίας. Η υποβολή της υπό αναφορά ένστασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 146 του Συντάγματος. Το ενιστάμενο πρόσωπο έχει το δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο, εφόσον διαφωνεί με την απόφαση της Διευθύντριας αναφορικά με την υποβληθείσα ένσταση.

Άρθρο 146 του Συντάγματος

Σημειώνεται ότι το αίτημα αναθεώρησης δεν ανατρέπει την προθεσμία για καταχώρηση προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο. Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις της Διευθύντριας του Τμήματος Τελωνείων για την επιβολή και είσπραξη δασμών και φόρων, όπως έχει νομολογιακά καθιερωθεί, είναι εκτελεστές διοικητικές πράξεις και για την έκδοσή τους εφαρμόζονται οι γενικές αρχές διοικητικού δικαίου οι οποίες καθορίζονται στον «περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμο 158(Ι)/99». Κατά συνέπεια κάθε πολίτης, σε περιπτώσεις αμφισβήτησης της νομιμότητας μίας απόφασης, έχει δικαίωμα να ζητήσει αναθεώρηση της απόφασης αυτής και, αν δεν ικανοποιηθεί, μπορεί να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 146 του Συντάγματος.

Η παράλειψη της Διευθύντριας του Τμήματος Τελωνείων να προβεί σε συγκεκριμένη ενέργεια, η οποία του επιβάλλεται από την τελωνειακή νομοθεσία, συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη που είναι δυνατόν να προσβληθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο όπως αναφέρεται πιο πάνω. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει παράλειψη, όταν ο Διευθυντής ενεργήσει ή παραλείψει να ενεργήσει μέσα στα πλαίσια της διακριτικής εξουσίας που του παρέχει η τελωνειακή νομοθεσία.

Άρθρο 29 του Συντάγματος

Ο πολίτης επίσης έχει δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Συντάγματος, να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο σε περίπτωση που δεν ικανοποιείται από την απόφαση ή σε περίπτωση που ο Διευθυντής παραλείψει να απαντήσει σε γραπτό παράπονο ή αίτημα του το οποίο αφορά εκτελεστή διοικητική πράξη.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιώματα σας (μόνο στα αγγλικά)

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

1. Νόμος 138(Ι)/2001, 37(Ι)/2003 και 105(Ι)/2012 - Ανεπίσημη Ενοποίηση του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001, αρ. 138(Ι)/2001, όπως έχει τροποποιηθεί.

2. Κυρωτικός Νόμος 28(ΙΙΙ)/2001 - Ο Περί Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία του Ατόμου από την Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων του 1981 Κυρωτικός Νόμος του 2001, αρ. 28(ΙΙΙ)/2001.

3. Κυρωτικός Νόμος αρ. 30(ΙΙΙ)/2003 - Ο Περί Πρόσθετου Πρωτόκολλου στη Σύμβαση για την Προστασία του Ατόμου από την Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κυρωτικός Νόμος του 2003, αρ. 30(ΙΙΙ)/2003.

4. Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). (Ο εν λόγω Κανονισμός άρχισε να ισχύει από τις 4/5/2016 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕE και θα τεθεί σε εφαρμογή στις 25/5/2018)

5. Οδηγία (ΕΕ) αρ. 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

6. Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 515/97 του Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 1997 περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων

7. Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 766/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 515/97 του Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 1997 περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων

8. Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 2015/1525 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 515/97 του Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 1997 περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων

9. Απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς

10. Οδηγός - Guide for Exercising the Right of Access to the CIS

11. Νόμος 125(Ι) /2018 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών

12. Νόμος 44(Ι)/2019 - ο περί της προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές
Σχετικά Αρχεία:

Download Acrobat Reader File 1. Νόμος 138(Ι)/2001, 37(Ι)/2003 και 105(Ι)/2012 - Ανεπίσημη Ενοποίηση του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001, αρ. 138(Ι)/2001, όπως έχει τροποποιηθεί. (Μέγεθος: 372.9 Kb)
Download Acrobat Reader File 2. Κυρωτικός Νόμος 28(ΙΙΙ)/2001 - Ο Περί Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία του Ατόμου από την Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων του 1981 Κυρωτικός Νόμος του 2001, αρ. 28(ΙΙΙ)/2001. (Μέγεθος: 479.18 Kb)
Download Acrobat Reader File 3. Κυρωτικός Νόμος αρ. 30(ΙΙΙ)/2003 - Ο Περί Πρόσθετου Πρωτόκολλου στη Σύμβαση για την Προστασία του Ατόμου από την Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κυρωτικός Νόμος του 2003, αρ. 30(ΙΙΙ)/2003. (Μέγεθος: 306.3 Kb)
Download Acrobat Reader File 4. Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). (Ο εν λόγω Κανονισμός άρχισε να ισχύει από τις 4/5/2016 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕE και τέθηκε σε εφαρμογή στις 25/5/2018) (Μέγεθος: 1002.26 Kb)
Download Acrobat Reader File 5. Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου. (Μέγεθος: 702.92 Kb)
Download Acrobat Reader File 6. Κανονισμός (ΕΚ) 515/97 του Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 1997 περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων (Μέγεθος: 2156.93 Kb)
Download Acrobat Reader File 7. Κανονισμός (ΕΚ) 766/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 515/97 του Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 1997 περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων (Μέγεθος: 163.64 Kb)
Download Acrobat Reader File 8. Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1525 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 515/97 του Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 1997 περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων (Μέγεθος: 389.84 Kb)
Download Acrobat Reader File 9. Απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς (Μέγεθος: 902.48 Kb)
Download Acrobat Reader File 10. Οδηγός - Guide for Exercising the Right of Access to the CIS (Μέγεθος: 638.31 Kb)
Download Acrobat Reader File 11. Νόμος 125(Ι) /2018 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Μέγεθος: 332.22 Kb)
Download Acrobat Reader File 12. Νόμος 44(Ι)/2019 - ο περί της προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές (Μέγεθος: 1129.63 Kb)


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας