English
Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Τελωνείων Λογότυπο Τμήματος Τελωνείων
Φόντο Εικόνας

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Ειδική Αναζήτηση             
ΕκτύπωσηΕκτύπωση
English
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Εκποίηση εμπορευμάτων - Γενικές πληροφορίες

1. Εισαγωγικά
Με βάση την τελωνειακή νομοθεσία το Τμήμα Τελωνείων εκποιεί κατά καιρούς εισαγόμενα εμπορεύματα για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί οι δασμοί και φόροι. Για να εκποιηθούν τα εμπορεύματα πρέπει να είναι:

(α) αζήτητα εμπορεύματα, δηλαδή εμπορεύματα για τα οποία δεν έχει δοθεί τελωνειακός προορισμός στο χρόνο που καθορίζεται από την τελωνειακή νομοθεσία· ή

(β) δημευθέντα εμπορεύματα, δηλαδή εμπορεύματα των οποίων η κυριότητα περιέρχεται στην Κυπριακή Δημοκρατία λόγω παραβίασης της τελωνειακής νομοθεσίας η οποία προβλέπει και τη σχετική διαδικασία δήμευσης· ή

(γ) εγκαταλειφθέντα εμπορεύματα, δηλαδή εμπορεύματα που είτε έχουν εγκαταλειφθεί από τον ιδιοκτήτη τους προς όφελος του Τελωνείου είτε έχουν προσφερθεί σε δύο διαδοχικούς πλειστηριασμούς και δεν έχει επιτευχθεί η εκποίησή τους.

Η εκποίηση της κατηγορίας (α) γίνεται με δημόσιο πλειστηριασμό που διασφαλίζει διάφανες διαδικασίες και ισότιμη μεταχείριση όσων ενδιαφέρονται να αγοράσουν εμπορεύματα, των δε κατηγοριών (β) και (γ) με την προκήρυξη δημόσιας προσφοράς από ειδική επιτροπή που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό.

2. Διαδικασία εκποίησης

2.1. Πώληση με δημόσιο πλειστηριασμό
Ο πλειστηριασμός δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με πλήρη στοιχεία για τα είδη που θα πωληθούν. Αντίγραφα της πώλησης αναρτώνται έγκαιρα σε περίοπτα μέρη όλων των Τελωνειακών Σταθμών για ενημέρωση του κοινού. Ταυτόχρονα η πώληση εισάγεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Ανάμεσα στην ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και την ημερομηνία διεξαγωγής του πλειστηριασμού μεσολαβεί χρονικό διάστημα τουλάχιστο δύο έως τριών εβδομάδων.

Ο πλειστηριασμός διενεργείται για όλα τα είδη που αναφέρονται στη δημοσίευση, με εξαίρεση εκείνα που αποδεδειγμένα έχουν εν τω μεταξύ τελωνιστεί ή αποσυρθεί από την πώληση. Στοιχεία του τελωνισμού ή της απόσυρσης εμπορευμάτων από την πώληση τίθενται στη διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερομένου προσώπου από τον αρμόδιο λειτουργό.

Εμπορεύματα που δημοσιεύονται για πώληση μπορούν να αποσυρθούν μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής του πλειστηριασμού, νοουμένου ότι ο κύριος ή ο νόμιμος αντιπρόσωπος του θα υποβάλει έγγραφη αίτηση στον Ανώτερο Τελωνειακό Λειτουργό. Εφόσον η αίτηση εγκριθεί, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει χρηματική παρακαταθήκη για ποσό που θα καλύπτει τα αποθηκευτικά δικαιώματα μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής του επόμενου πλειστηριασμού και τυχόν έξοδα μετακίνησης, δασμούς ή φόρους, καθώς και άλλες επιβαρύνσεις ανάλογα με τον τελωνειακό προορισμό.

Προκαταρκτική εκτίμηση της αξίας των εμπορευμάτων γίνεται από το Τελωνείο πριν την πώληση και αυτή καθορίζεται ως η κατώτατη τιμή πώλησής τους.

Τα προς εκποίηση είδη εκτίθενται για επιθεώρηση τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του πλειστηριασμού. Ο κάθε πλειοδότης θεωρείται ότι έχει επιθεωρήσει τα εμπορεύματα και η πλειοδοσία γίνεται με δική του ευθύνη. Τα εμπορεύματα πωλούνται και παραδίδονται στην κατάσταση που βρίσκονται και το Τμήμα Τελωνείων δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημιές, ελαττώματα ή ελλείψεις ή και για οποιαδήποτε παρερμηνεία που προκύπτει από την περιγραφή τους στη δημοσίευση.

Εάν κατά την διεξαγωγή της δημοπρασίας περιέλθει στην αντίληψη του αρμόδιου λειτουργού οποιαδήποτε δόλια συνεννόηση ή συνωμοσία ή απόπειρα συνωμοσίας που στοχεύει να αποτρέψει ή παρακωλύσει την ελεύθερη πλειοδοσία και διάθεση των εμπορευμάτων, αυτός έχει το δικαίωμα να ζητήσει την απομάκρυνση των ενεχομένων προσώπων από το χώρο διεξαγωγής του πλειστηριασμού και σε περίπτωση που θα διαπιστώσει ότι, ως αποτέλεσμα τέτοιας δόλιας συνεννόησης ή συνωμοσίας, έχει επηρεασθεί συγκεκριμένη προσφορά, έχει δικαίωμα να την ανακαλέσει. Περαιτέρω δυνατό να καταγγελθούν οι ενεχόμενοι στην Αστυνομία για διάπραξη ποινικού αδικήματος.

Καμιά προσφορά δεν θα γίνεται αποδεκτή από τον αρμόδιο λειτουργό, αν είναι χαμηλότερη της προκαταρκτικής τιμής πώλησης. Ο αρμόδιος λειτουργός δεν είναι υποχρεωμένος να αποδεχτεί την υψηλότερη ή άλλη προσφορά. Με εξαίρεση τα εμπορεύματα που προορίζονται για επανεξαγωγή, πάνω στην τιμή πώλησης των εμπορευμάτων εισπράττεται ΦΠΑ σύμφωνα με τον ισχύοντα συντελεστή.

Αμέσως μετά την κατακύρωση της πώλησης από τον αρμόδιο λειτουργό, ο πλειοδότης πρέπει να υπογράψει σε ειδικό έντυπο δήλωση αποδοχής της πράξης και να καταβάλει ολόκληρο το ποσό της προσφοράς. Εάν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει το ειδικό έντυπο αποδοχής της πράξης ή να καταβάλει το τίμημα της πώλησης, ο αρμόδιος λειτουργός με την έγκριση του οικείου Ανώτερου Τελωνειακού Λειτουργού κατακυρώνει την πώληση στον αμέσως προηγούμενο πλειοδότη. Σε περίπτωση που αυτός δεν ενδιαφέρεται πλέον ή δεν υπάρχει αμέσως προηγούμενος πλειοδότης, ο αρμόδιος λειτουργός δικαιούται να ζητήσει νέα προσφορά.

Για την πώληση ορισμένων εμπορευμάτων τίθενται συνήθως κάποιοι όροι, όπως π.χ. ότι τα εμπορεύματα θα πωληθούν μόνο για εξαγωγή, ή απαιτείται η εξασφάλιση κάποιας έγκρισης από Κυβερνητικό Τμήμα. Οι όροι αυτοί δεν μπορούν να τροποποιηθούν μετά την πώληση. Έτσι, αν για ένα εμπόρευμα υπάρχει όρος για πώληση του μόνο για εξαγωγή, αυτό σημαίνει ότι το εμπόρευμα αυτό θα πρέπει να εξαχθεί μόνιμα, δηλαδή δεν θα επιτραπεί ούτε η επανεισαγωγή του.

Ο πλειοδότης δεσμεύεται γραπτώς να μετακινήσει τα εμπορεύματα από τον τελωνειακό χώρο το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. Εάν μετά τη λήξη της πιο πάνω περιόδου τα εμπορεύματα δεν μετακινηθούν, το Τελωνείο θα έχει το δικαίωμα να τα εκθέσει εκ νέου στον επόμενο πλειστηριασμό.

Αν το Τμήμα δεν καταφέρει να πωλήσει σε δύο διαδοχικές δημοπρασίες κάποια εμπορεύματα για ποσό που να καλύπτει τους δασμούς και φόρους που τα βαρύνουν, καθώς και τα αποθηκευτικά τέλη και έξοδα μεταφοράς τους και δημοπράτησης, τότε τα εμπορεύματα θεωρούνται ως εγκαταλελειμμένα και περιέρχονται στην κυριότητα της Δημοκρατίας. Σε τέτοια περίπτωση ο Διευθυντής του Τμήματος έχει την εξουσία να τα εκποιήσει με προκήρυξη δημόσιας προσφοράς απαλλαγμένα από δασμούς και φόρους, να τα καταστρέψει, ή να τα διαθέσει προς κάλυψη δημοσίων αναγκών ή αναγκών φιλανθρωπικών ιδρυμάτων.

2.2 Εκποίηση εμπορευμάτων με προκήρυξη δημόσιας προσφοράς
Το Τμήμα Τελωνείων με βάση την τελωνειακή νομοθεσία δικαιούται να εκποιήσει με προσφορές δημευθέντα ή εγκαταλειφθέντα εμπορεύματα σε τιμή που θα απεκόμιζαν αν πωλούντο στην ελεύθερη αγορά απαλλαγμένα από δασμούς και φόρους. Οι προσφορές προκηρύσσονται από την ειδική επιτροπή και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθώς και στον εγχώριο τύπο. Μετά την προκήρυξη των προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εφοδιαστούν έγγραφα προσφορών από όλα τα Επαρχιακά Τελωνεία.

Τα προς εκποίηση είδη εκτίθενται για επιθεώρηση τουλάχιστο τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από το άνοιγμα των προσφορών. Ο κάθε πλειοδότης θεωρείται ότι έχει επιθεωρήσει τα εμπορεύματα και η πλειοδοσία γίνεται με δική του ευθύνη. Τα εμπορεύματα πωλούνται και παραδίδονται στην κατάσταση που βρίσκονται και το Τμήμα Τελωνείων δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημιές, ελαττώματα ή ελλείψεις ή και για οποιαδήποτε παρερμηνεία που προκύπτει από την περιγραφή τους στη δημοσίευση.

Οι προσφοροδότες θα πρέπει να μελετήσουν όλες τις οδηγίες, όρους και προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στα έγγραφα προσφοράς και μπορούν να ζητούν διευκρινήσεις γραπτώς τουλάχιστον 15 μέρες πριν την τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφοράς.

Καμιά προσφορά δε θα γίνεται αποδεκτή από τον αρμόδιο λειτουργό, αν είναι χαμηλότερη της προκαταρκτικής τιμής εκποίησης. Ο αρμόδιος λειτουργός δεν είναι υποχρεωμένος να αποδεκτεί την υψηλότερη ή άλλη προσφορά. Με εξαίρεση τα εμπορεύματα που προορίζονται για επανεξαγωγή, πάνω στην τιμή πώλησης των εμπορευμάτων εισπράττεται ΦΠΑ σύμφωνα με τον ισχύοντα συντελεστή.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να περιλαμβάνουν:
(α) το έντυπο προσφοράς·
(β) την εγγύηση προσφοράς·
(γ) το πιστοποιητικό εγγραφής στο Φ.Π.Α.
και οι προσφοροδότες πρέπει να συμπληρώσουν στο έντυπο προσφοράς την κατ’ αποκοπή τιμή της ομάδας των εμπορευμάτων, το ΦΠΑ και τη συνολική τιμή που προσφέρουν, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η τιμή της προσφοράς πρέπει να είναι σε λίρες Κύπρου.

Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται με επιταγή για ποσό ίσο με το 10% του συνολικού ποσού της προσφοράς στο όνομα της Διευθύντριας Τελωνείων και οι επιταγές των αποτυχόντων προσφοροδοτών θα επιστρέφονται μετά την κατακύρωση της προσφοράς.

Το Τμήμα Τελωνείων δε δεσμεύεται να αποδεχτεί τη ψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά και έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τις προσφορές σε οποιοδήποτε χρόνο, πριν ή μετά από την κατακύρωσή τους, χωρίς να έχει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των προσφοροδοτών και χωρίς να είναι υπόχρεο να δώσει λόγους για ακύρωση προσφορών.

Ο επιτυχών προσφοροδότης θα ειδοποιείται γραπτώς ότι η προσφορά του έγινε αποδεκτή και μαζί με την ειδοποίηση κατακύρωσης, το Τμήμα Τελωνείων θα του στείλει για υπογραφή το συμβόλαιο. Μέσα σε 10 ημέρες από τη λήψη του συμβολαίου ο επιτυχών προσφοροδότης πρέπει να το υπογράψει και να το επιστρέψει στο Τμήμα Τελωνείων.

Μαζί με το υπογραμμένο συμβόλαιο ο επιτυχών προσφοροδότης πρέπει να προσκομίσει επιταγή για πιστή εκτέλεση του συμβολαίου για ποσό ίσο με το 10% του ποσού του συμβολαίου. Η επιταγή θα κατατίθεται για λογαριασμό της Διευθύντριας του Τμήματος Τελωνείων και για το ποσό αυτό δεν θα καταβάλλεται οποιοσδήποτε τόκος. Μετά την εκτέλεση του συμβολαίου σύμφωνα με τους όρους εγγράφου προσφορών, η εγγύηση και η επιταγή θα επιστρέφονται στον επιτυχόντα προσφοροδότη.

Αδυναμία ή άρνηση του επιτυχόντα προσφοροδότη να συμμορφωθεί με τους όρους θα έχει ως αποτέλεσμα την κατάσχεση της εγγύησης της προσφοράς. Επιπλέον το Τμήμα Τελωνείων θα έχει το δικαίωμα να κατακυρώσει την προσφορά σε άλλο προσφοροδότη ή να ζητήσει νέες προσφορές.

3. Διάθεση των εσόδων της εκποίησης
Η διάθεση του προϊόντος της εκποίησης γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία, δηλαδή:-

(ι) Κατακρατείται από τη Δημοκρατία ποσό που αντιπροσωπεύει τους εισαγωγικούς δασμούς και φόρους, τα αποθηκευτικά, τα εργατικά, τα αχθοφορικά και τα έξοδα διεξαγωγής του πλειστηριασμού.

(ιι) Αν παραμείνει υπόλοιπο, τούτο κατακρατείται από το Τελωνείο υπό μορφή χρηματικής παρακαταθήκης. Το ποσό αυτό μπορεί να το διεκδικήσουν κατά σειρά προτεραιότητας ο μεταφορέας των εμπορευμάτων ή ο αμέσως πριν από την εκποίηση ιδιοκτήτης τους, προσκομίζοντας τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Τα ποσά που μπορεί να ζητήσει ο μεταφορέας περιορίζονται μόνο στο ναύλο και τα έξοδα εκφόρτωσης.

(ιιι) Αν μετά το πέρας προθεσμίας 6 μηνών από την πώληση, παραμένει αζήτητο υπόλοιπο, τούτο μεταφέρεται στα δημόσια έσοδα.
No documents found


Κάντε κλικ εδώ: Αρχή σελίδας

© 2006 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Τελωνείων
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων