Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Με βάση την ισχύουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία (όπως εκάστοτε τροποποιείται), η εισαγωγή ή εξαγωγή ορισμένων αγαθών/εμπορευμάτων απαγορεύεται ή υπόκειται σε περιορισμούς που συνήθως συνίστανται στην εξασφάλιση έγκρισης ή επιθεώρησης από ένα Κυβερνητικό Τμήμα. Οι απαγορεύσεις και περιορισμοί αποσκοπούν κυρίως στην προστασία της κοινωνίας και στην παροχή ενός ασφαλούς περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, τέτοιες απαγορεύσεις και περιορισμοί υπαγορεύονται από λόγους δημόσιας ηθικής, τάξης και ασφάλειας, προστασίας της δημόσιας υγείας και ασφάλειας, της υγείας των ζώων ή προφύλαξης των φυτών, προστασίας του περιβάλλοντος, προστασίας της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, προστασίας των αρχαιολογικών θησαυρών και της πολιτιστικής κληρονομιάς κ.ά.

Συνοπτικά απαριθμούνται σε αλφαβητική σειρά οι πιο κάτω απαγορεύσεις και περιορισμοί κατά την εισαγωγή/εξαγωγή που ενδιαφέρουν τον εμπορικό κόσμο. Σημειώνεται ότι ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός.
Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε για τα περιοριστικά μέτρα-κυρώσεις σε μορφή Συνοπτικού πίνακα.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Αρχιτελωνείο (τηλ. 22601737, 22601870, 22601705 και τηλεομοιότυπο 22302031) ή στις Αρμόδιες Αρχές ή Υπηρεσίες.


Εικονίδιο Απαγορεύσεις κατά την εισαγωγή
Εικονίδιο Απαγορεύσεις κατά την εξαγωγή
Εικονίδιο Περιορισμοί κατά την εισαγωγή
Εικονίδιο Περιορισμοί κατά την εξαγωγή
Εικονίδιο Περιοριστικά Μέτρα - Κυρώσεις

No documents foundΕκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας